Raskinut CHF ugovor za pravno lice!

Privredni apelacioni sud je doneo prvu pravnosnažnu presudu kojom je potvrđena prvostepena presuda Privrednog suda u Beogradu, a kojom je raskinut ugovor o CHF kreditu za pravno lice. Nakon što je novosadska Apelacija donela dve pravnosnažne presude za kredite fizičkih lica, sada imamo potvrdu stava da je kod CHF kredita došlo do promenjenih okolnosti na štetu dužnika i za pravno lice, te je ugovor usled toga raskinut.
Tužba je preko udruženja Efektiva podneta 2015, prvostepena presuda je doneta u decembru 2016, a potvrđena je februaru ove godine. Presudom je utvrđeno da je od trenutka podizanja kredita 2007. godine, do kraja 2016. godine došlo do rasta kursa franka u odnosu na dinar za 239%. Na ime kredita, korisnik je dobio nešto manje od 2 miliona din, do trenutka donošenja presude je vratio nešto više od 5 miliona, a prestalo je da plati još oko 700.000 din, što predstavlja značajnu nesrazmeru uzajamnih davanja na štetu klijenta, a što je Sud cenio kao okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne ugovorne strane, ovde dužnika, te da bi bilo nepravično takav ugovor održati na snazi, pošto kao takav više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana kao ni svrsi samog ugovora.
Ono što je i možda najbitinja konstatacija ove presude je činjenica da je dužnik na ovakav način doveden u neravnopravan položaj u odnosu na banku, tj doveden je u situaciju da sam snosi rizik poslovanja banka, u smislu da je rizik kursnih i kamatnih oscilacija prenet isključivo na njegovo poslovanje.Takođe, potvrđeno je i da valutna klauzula ne sme biti instrument bogaćenja jedne strane, ovde banke, već da ona služi isključivo u svrhu očuvanja vrednosti pozajmnjenog novca ali do granice jednokosti uzajanih davanja, što kod CHF kredita svakako nije slučaj.
Ova presuda je novi podstrek za oko 20.000 zaduženih u CHF kreditima, koji sada na identičan način mogu da traže raskid ugovora, a bankama se pruža mogućnost dogovora sa klijentima u cilju pravične izmene ugovora, odnosno svođenja potraživanja kroz dinarsku restituciju, koja podrazumeva da svakak ugovorna strana vrati onoj drugoj ono što je od nje primila u dinarima, uz priis zatezne kamate, čime bi se kod dugoročnih stambenih kredita postigao efekat umanjena glavnice i mesečne rate za 30-70%, dok bi dobar deo ovih kredita, kao što je sluaj u konkretnoj presudi, zapravo bio u pretplati i banka bi određeni novac morala da vrati klijentu.
Korisnici CHf kredita koji žele da uđu u sudski postupak za raskid ugovora mogu to uraditi na ovaj način: http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/raskid-ugovora-uputstvo/
Presuda Privrednog apelacionog suda je u prilogu.

Odgovor Apelacionog suda u Beogradu na Dopis „Efektive“

Apelacioni sud u Beogradu je Udruženju bankarskih klijenata „Efektiva“ odgovorio na Dopis upućen 05.04.2018. u kom su tražili odgovore na nekoliko pitanja, a koja su pobudila sumnju u neregularnost postupka koji je vođen pred ovim Sudom.
Dopis “Efektive“ Apelacionom sudu u Beogradu možete pročitati u prilogu.
Apelacioni sud u Beogradu je na Dopis “Efektive“ odgovorio u roku od 20-ak dana, čime je ponovo pokazao čudnu efikasnost. Odgovor donekle zadovoljava, ali opet produbljuje sumnju u čudne namere ovog Suda.
Naime, u odgovoru se ističe efikasnost sudije Komnenić, koja u roku od nekoliko dana svoje predmete iznosi na veće, iako znamo da se na odluke Apelacije čeka i po dve godine. Zatim se tvrdi da su sudije ovog Suda upoznate sa dosadašnjim odlukama VKS, drugih sudova u zemlji kao i međunarodnih sudova, a u sledećem pasusu se o predmetnoj presudi BG Apelacije govori kao o “prvoj pravnosnažnoj presudi u Srbiji u ovakvom tipu spora”. Kao da je pisac odgovora zaboravio da je u prethodnom stavu potvrdio spoznaju već donetih pravnosnažnih presuda po ovom osnovu, pa po tome ova sa BG Apelacije nikako ne može biti PRVA u Srbiji!
Uglavnom, zaključujemo da je ideja ovog Suda zapravo bila pokušaj da se od VKS “iznudi” ubrzan stav po pitanju apsolutne ništavosti i raskida CHF ugovora, a sve iz razloga ujednačavanja i ubrzavanja sudske prakse. Da li je to bila i stvarna namera ovog Suda, ili je u pitanju nešto drugo, očekujemo da saznamo vrlo brzo.
Što se samog odgovora tiče, pročitajte ga pa zaključite sami. On je samo jedan u nizu onoga što odavno nazivamo: SAMO U ZEMLJI SRBIJI!