Prikaz Izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

U „Sl. glasniku RS“, br. 34/2018 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (u daljem tekstu: Izmene).
U prilogu je izvšen prikaz odredaba Posebnog kolektivnog ugovora o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe kao i prečišćeni tekst izmenjenih članova.
Članom 17. Izmena propisano je stupanje na snagu Izmena, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 12. maja 2018. god.

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за државне органе
"Службени гласник РС", бр. 25 од 13. марта 2015, 50 од 9. јуна 2015 - Анекс, 20 од 16. марта 2018, 34 од 12. маја 2018. - Редакцијски пречишћен текст

Посебан колективни уговор је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 21. марта 2015. године, а примењиваће се три године од дана ступања на снагу (види члан 74. Посебног колективног уговора).
Посебни колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", број 50/2015) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 17. јуна 2015. године, а примењиваће се до истека важења Посебног колективног уговора за државне органе (види члан 3. Посебног колективног уговора - 50/2015-22).
Посебним колективним уговором о допунама Посебног колективног уговора за државне органе додат је Анекс Посебног колективног уговора за државне органе, који уређује права, обавезе и одговорности из радног односа у органима покрајинске аутономије и јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за запосленe и послодавца (види члан 1. Посебног колективног уговора - 50/2015-22).
Запослени у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника остварују право на плаћено одсуство, неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду и одређује им се дужина годишњег одмора сходно одредбама Посебног колективног уговора за државне органе (види члан 2. Посебног колективног уговора - 50/2015-22).
Посебни колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", број 20/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 24. марта 2018. године (види члан 20. Посебног колективног уговора – 20/2018-58).
Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", број 20/2018) продужено је важење Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС”, бр. 25/15, 50/15 и 20/18) до 21. марта 2019. године. (види члан 1. Споразума - 20/2018-61).
Посебни колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", број 34/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 12. маја 2018. године (види члан 17. Посебног колективног уговора – 34/2018-108).