Право ППВС на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог

У току 2016. године, а нарочито у току 2017. године, у Управни суд је пристигао велики број тужби професионалних припадника Војске Србије којима се оспоравају решења војних управних органа којима је коначно одбијен њихов захтев за признавање права на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог. Образложења за такву одлуку су скоро до у длаку иста и своде се на то да војни управни органи налазе да нема места супсидијарној примени одредбе члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе, јер су новчана помоћ и друга примања у Војсци Србије уређени посебним прописом – Правилником о накнади путних и других трошкова и другим примањима у Војсци Србије, који, пак, није прописао то право.

.....

ПРЕДЛОГ ПРАВНОГ СТАВА од 31.03.2018. г. - право на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог
„Професионалном припаднику Војске Србије, основом члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе, припада право на солидарну помоћ за случај рођења детета запосленог“

Новчана накнада - поклон за Нову годину - новчана честитка за дете

У току 2016. године, а нарочито у току 2017. године, у Управни суд је пристигао велики број тужби професионалних припадника Војске Србије којима се оспоравају решења војних управних органа којима је коначно одбијен њихов захтев за признавање права на поклон за Нову годину – новчану честитку за дете.

.....

ПРЕДЛОГ ПРАВНОГ СТАВА од 31.03.2018. г. - право на поклон за Нову годину – новчану честитку за дете
„Професионалном припаднику Војске Србије, основом члана 46. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе, припада право на поклон за Нову годину – новчану честитку за дете“

ПС – у току јануара 2018. године другостепени војни управни органи су, поводом поднетих тужби, Суду доставили накнадно донета решења првостених органа, којима је основом члана 46. став 1. Посебног колективног уговора за државне органе, тужиоцима (подносиоцима захтева) признато право на поклон за Нову годину – новчану честитку деци.