VKS zauzeo stav o troškovima obrade kredita!

Objavljujem dokument koji pokazuje da je na sednici koja je održana 22.5.2018. g. VKS zauzeo stav u vezi sa troškovima obrade kredita, kao i da je na istoj sednici odbijen zahtev sudije Vanje Serjević iz Privrednog suda Niš, kojim je htela da pripomogne bankama.
Iz priloženog dopisa se može videti da VKS neće odlučivati po Zahtevu za rešavanje spornog pravnog pitanja koji je podnela sudija Serjević, jer su se već po tom pravnom pitanju izjasnili Privredni apelacioni sud Beograd i Apelacioni sud Beograd. Oba ova suda su donela pozitivne presude u korist klijenta, pa je za očekivati da će VKS taj stav i zvanično potvrditi!

Dokument je u prilogu!

VKS zauzeo stav o troškovima obrade kredita – II deo!

Na sajtu Vrhovnog kasacionog suda objavljen pravni stav ovog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Prema tome, VKS je zauzeo stav da je NIŠTAVA odredba o naplati troškova obrade ukoliko ugovor ne sadrži “jasne i nedvosmislene podatke o troškovima obrade kredita”! To znači da je banka morala taksativno da navede sve troškove koje je imala, a ne samo da naplati određeni iznos u nekom procentu, bez da klijenta jasno informiše o sadržini istih.
U drugom delu objavljenog stava, VKS je ostavio mogućnost bankama da u narednom periodu nastave da naplaćaju trošak obrade kredita, čak i procentualnom iznosu, u okviru efektivne kamatne stope, ali isti troškovi MORAJU biti taksativno navedeni!
Takođe, ovakvim stavom VKS konstatuje se da nema zastare za tužbu po opštem roku zastarelosti od 10 godina, te svi korisnici kredita svoje pravo mogu ostvariti na taj načn, bez obzira kada su podigli svoj kredit. Jedini uslov je da u ugovoru nije takstativno navedeno šta čini ovaj trošak, a koliko znamo 99% ugovora nema specifikaciju troškova obrade kredita.
Podsećamo da banke više od 15 godina unazad naplaćuju ovaj fantomski trošak te da su na ovaj način oštetile građan Srbije za više od 100 mil evra.

Pravni stav VKS je u prilogu!