ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА И АКТИВОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ

Поштовани!

У прилогу објављујем ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА И АКТИВОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ који је Министарство одбране – Управа за традицију, стандард и ветеране доставила удружењима војних пензионера ради достављања примедби и предлога.

Он што је у Предлогу Правилника карактеристично и може се сматрати недостатком који би кроз примедбе и предлоге требало отклонити је дефинисање области - питања од значаја за одбрану, број чланова удружења потребних за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану (у Предлогу Правилника то је 5.000 чланова удружења), краткоћа рокова за приговор (жалбу) и друге правне лекове, није дефинисан начин стицања права на коришћење простора којим располаже МО и ВС за потребе удружења, ...
Примедбе и предлоге за измену и допуну Предлога Правилника треба доставити до 15.07.2018. г.