УСАГЛАШЕНА ИНФОРМАЦИЈА О ПРОТЕСТУ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

Поштовани!

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОТЕСТУ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ КОЛЕГА И УДРУЖЕЊА КОЈА НИСУ НА ИНТЕРНЕТУ.
ИНФОРМАЦИЈА ЋЕ БИТИ ДЕЉЕНА ПРЕД ВОЈНОМЕДИЦИНСКИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ.

У ПРИЛОГУ ЈЕ, У ПДФ ФОРМАТУ, ИНФОРМАЦИЈА СА ПЕЧАТОМ УСПВЛС, ДА БУДЕ УБЕДЉИВИЈЕ.

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Н. Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 112/18
10.9.2018. године

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о смањењу војних пензија за 4,21% од 1.1.2008. године

Зашто удружење и фејзбук група Војни пензионери Србије уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организују протест у 11 сати 26.9.2018. године испред Владе Србије и Високог савета судства у Београду и основних судова у осталим градовима Србије у исто време?
Свим корисницима војних пензија који су стекли пензију до краја 2007. године, Закључком Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, укинуто је остварено и кориштено друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину од 4,21% које је урачунато у ванредно повећање пензија од 1.1.2008. године од 11,06% на основу Решења директора Републичког фонда ПИО: 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године .
Вансудско поравнање са фондом ПИО за 11,06%, односно 6,57%, не спречава захтев и право војних пензионера на стечено, кориштено и укинуто редовно усклађивање од 4,21 % за 2007. годину.
Како су умањене војне пензије од 4,21%?
Друго редовно усклађивање војних пензија је стечено по основу повећања плата ПВЛ у ВС од 1.9.2007. године у висини од 4,21% за који проценат су војне пензије у складу са Законом о Војсци СЦГ, требале да буду усклађене од 1.1.2008. године због тога што је проценат мањи од 5%. То усклађивање, тј. исплата корисницима војних пензија је и извршена 01.01.2008. године, на основу Одлуке министра одбране о усклађивању војних пензија за 2007. годину од 20.марта 2008. године ( '' Сл.војни лист '' бр.13/08 ).
Ванредно повећање пензија у висини од 11,06%, корисници војних пензија су стекли као и остали пензионери у Србији на основу Решења директора фонда ПиО 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године. Стечено право надлежни ФСОВО није хтео да примени због Мишљења Министарства рада и социјалне политике, број 181-01-00211/2006-07 од 22. априла 2008. године, да је, просечна војна пензија већа од просека цивилних пензионера и да им то не следује. Због тога су оштећени покренули преко 35 000 поступака пред судовима у Србији.
Уставни суд је после уставних жалби на одлуке судова донео четири одлуке: Уж-2666/2011 од 22.06.2012. године; Уж-5287/2011 од 13.12.2012. године, Уж-8405/2013 од 11.12.2013. године, и Уж-2806/2014., којима је утврђено да корисници војних пензија имају право на ванредно усклађивање пензија у износу од 11,06% почев од 01.01.2008. године на исти начин, под истим условима и у истој висини као и цивилни пензионери.
Влада Републике Србије, после протеста војних пензионера, је за решавање проблема донела Закључак Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, у којем није уважила ставове у горе наведеним Одлукама Уставног суда, а које су одредбом чл. 104. Закона о Уставном суду, опште обавезујуће и да су државни и други органи дужни да их у оквиру својих права и обавеза спроводе и извршавају.
Наведени Закључак Владе су припремили Фонд ПиО и Министарство рада уз сагласност Удружења војних пензионера Србије. У тачки 1. став 1. Закључка наведено је следеће:
'' Влада је сагласна да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврши усклађивање пензија корисницима војних пензија остварених до 31.децембра 2007. године, и то тако што ће на пензије увећане од 01. јануара 2008. године, за проценат усклађивања 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину ( '' Службени војни лист '' бр. 13/08), применити проценат усклађивања од 6,57%, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензија за месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени Гласник Р.С.'' број 85/05 ) ''.
Закључак Владе Републике Србије је резултат налога тадашњег председника Владе, Александра Вучића. Иако је ММФ наложио Влади Р.С. да ванредно усклади пензије корисницима војних пензија за износ 11,06%, председник Владе Александар Вучић је у Народној скупштини Србије изјавио да је то дуг од 300 милиона евра, а да ће Влада Р.С. то да реши тако што ће да исплати само 160 милиона евра. То смањење од 300 на 160 милиона евра је уствари је отетих 4,21%, судских трошкова и законске камате на створени дуг. Наши адвокати сматрају да војни пензионери који су са Фондом ПиО склопили вансудско поравнање и даље имају право на друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину у висини од 4,21%.
Због очигледне дискриминације, неколико хиљада војних пензионера је наставило судске поступке за остваривање ванредног усклађивања пензије за 11,06% без урачунавања у њега 4,21% или је покренуло нове судске поступке за остваривање другог редовног усклађивања пензије у 2007. години у висини од 4,21%.
Због незаконитог вођења судских поступака и спровођења наведеног Закључка Владе Србије услед утицаја извршне власти на судство група адвоката је у фебруару 2018. године упутила притужбу Високом савету судства на рад појединих судија и судова са захтевом да обезбеди регуларно вођење поступака, извођење доказа и добијање пресуда које ће бити написане у складу са законом ради кориштења права на судску заштиту пред вишим судовима.
Који су наши захтеви Влади Републике Србије и Високом савету судства
1. Да Влада донесе Закључак којим ће дати сагласност Републичком фонду ПиО да изврши друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године, и то тако што ће пензије увећати за 4,21% од 01. јануара 2008. године, и једнократно исплатити закинути део пензије од 01.01.2008. године, до дана исплате пензије у пуном износу, увећане за законску затезну камату.
2. Да Високи савет судства обезбеди регуларно вођење судских поступака оштећених војних пензионера у предмету 4,21%, извођење доказа и добијање пресуда које ће бити написане у складу са законом ради кориштења права на судску заштиту пред вишим судовима..
У склопу припреме за протест организујемо 20.9.2018. године од 11 – 13 сати у сали општине Н. Београд трибину „Правда за војне пензионере“, уз учешће адвоката.
Процењујемо да би наши захтеви и предлози били схваћени озбиљније када би организовали протесте у исто време у свим градовима Србије. На такав начин би дошли у жижу јавности а највиши руководиоци би били упознати о нашим захтевима у редовним дневним извештајима служби безбедности. На такав начин би први пут протести били организовани у више градова Србије и то би била промена у односу на досадашњи начин организовања протеста војних пензионера.
Организациони тим протеста би израђеним документима помогао организовање протеста у унутрашњости Србије којима не мора присуствовати већи број војних пензионера. Већина руководстава Удружења војних пензионера Србије ће бити против протеста јер су добили такве инструкције, не водећи рачуна о остваривању законских права чланства.
Умањење пензија они не осећају због разних принадлежности на рачун чланства и привилегија остварених учешћем у власти.
Припрему протеста у Београду можете помоћи уплатом партиципације на ЖР: 105-3275-98, сврха: Партиципација за трибину и јавно окупљање, прималац: УСПВЛС, Ул. Дечанска 14, Београд, Позив на број: првих 7 цифара ЈМБГ.
Извештаје о уплатама и утрошку средстава објављујемо на фејзбуку и сајту Адмирал.
Покажимо солидарност, видимо се на протесту!