Предлог законског регулисања повраћаја неисплаћених делова пензија по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, измену састава Управног одбора Фонда ПИО тако да у њему већину имају осигураници-запослени, корисници права–пензионери и послодавци и редовно усклађивање пензија на основу члана 80 Закона о ПИО

Објавио: Јован Тамбурић, председник УСПВЛС

I. Предлог да се после члана 53 којим се укида Закон о привременом уређивању начина исплате пензија предлажем нови члан закона којим би био регулисан повраћај неисплаћених делова пензије.
Члан 53а
Корисницима којима су пензије биле привремено исплаћене на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија исплатиће се разлика између износа пензије утврђеног решењем и умањеног износа пензије до дана његовог укидања, са законском каматом. Разлика пензије из става 1. овог члана са законском каматом, исплаћује се уз редовну исплату пензија, у оноликом броју рата колико су месеци биле умањиване.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће, за сваког корисника пензије којем је исплаћивана умањивана пензија, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донети решење којим се утврђује износ и рок исплате неисплаћених делова пензије са законском каматом.
Решењем из става 4. овог члана посебно се утврђује укупан износ разлике пензије, број, износ и датум доспећа појединачних рата за исплату разлике пензије са законском каматом.
II. Предлог да се у Предлог закона уврсти члан 53б.
Члан 155. Закона о ПИО мења се и гласи:
Управни одбор фонда има 19 чланова, које именује и разрешава Влада Републике Србије и то:
1) 5 чланова из реда корисника права, на предлог удружења и синдиката пензионера основаних на нивоу Републике, која имају највећи број чланова. Удружења и синдикати пензионера подносе доказ о броју регистрованих чланова министарству надлежном за послове пензијског и инвалидског осигурања, у складу са актом који доноси министар.”
2) 5 чланова из реда осигураника, на предлог репрезентативних синдиката основаних на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад, који имају највећи број чланова, у складу са актом који доноси министар;
3) 2 члана представника послодаваца, и једног који је именован од стране удружења пољопривредника на нивоу Републике и 2 члана представника Владе Србије као послодавца, у складу са актом који доноси министар;
4) 3 члана представника Владе Републике Србије, у складу са Одлуком Владе Србије,
5) 1 члан представник највећег репрезентативног синдиката запослених Фонда ПИО, у складу са актом министра.
III. Предлога да се члан 9. мења и гласи:

Члан 80а се брише.
Члан 80б се брише.

На такав начин престала би имобилизација члана 80 Закона о ПИО којим су регулисана редовна усклађивања пензија.
Члан 80:
Пензија се од 1. априла текуће године усклађује са кретањем потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци.
Изузетно од става 1. овог члана, ако бруто домаћи производ у претходној календарској години реално порасте изнад 4%, пензија се усклађује од 1. априла текуће године у проценту који представља збир процента раста, односно пада потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци и процента који представља разлику између реалне стопе раста бруто домаћег производа у претходној календарској години и стопе од 4%.
Пензија се од 1. октобра текуће године усклађује са кретањем потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци.
Исплата усклађене пензије тече од исплате априлске односно октобарске пензије.
Усклађивање пензије врши се на основу података републичког органа надлежног за послове статистике о кретању потрошачких цена за период октобар претходне године - март текуће године, односно за период април - септембар текуће године, као и о кретању бруто домаћег производа.

Образложења предлога можете видети у ширем тексту предлога, у прилогу.
Предлози су достављени посланицима у НСС са којима сарађујемо.

KOMENTAR NA IZMENE ZAKONA O PIO I BUDUCE USKLADJIVANJE PENZIJA

Objavio: Dušan Majstorović

U svakom slucaju, ako sam dobro shvatio, UKIDA se metodologija po kojoj su se penzije uskladjivale u odnosu na inflaciju i porast BDP. Bez obzira sto se ona nije primenjivala zadnjih nekoliko godina ipak je postojala kao zakonsko resenje.
Razlika je u tome sto predlozenim zakonskim izmenama UBUDUCE nece biti NIKAKVIH kriterijuma za uskladjivanje penzija. Jedini "kriterijum" ce biti ekonomske mogucnosti drzave. O tome kakve su te mogucnosti ODLUCIVACE Vlada. Dosadasnji nacin povecanja manjih penzija na racun vecih OSTACE prakticno i dalje u primeni.
Obrzlozenje, zasto NEMA preciznih kriterijuma na osnovu kojih se penzije uskladjuju, je po istom modelu kao sto je bilo i prilikom usvajanja ovog pljackaskog Zakona, koji se sada samo FORMALNO ukida. Tada je amandmanom, predvidjeni rok trajanja zakona od 3 godine izbacen iz Zakona, sa obrazlozenjem da ce se taj Zakon UKINUTI i ranije ako EKONOMSKE MOGUCNOSTI dozvole.?
I sada se u Zakon ubacuju ekonomske mogucnosti kada se radi o uskladjivanju penzija, sa obrazlozenjem da ce to OMOGUCITI VECE povecanje penzija nego sto bi to bilo u odnosu na inflaciju i dosadasnja zakonska resenja.?
Najgore u svemu tome je sto o uskladjivanju penzija u "skladu" sa ekonomskim mogucnostima ODLUCUJE Vlada, a ne zaista neki PRECIZNI EKONOMSKI POKAZATELJI.?
Sasvim sam siguran da ni ova predlozena resenja ne bi izdrzala ozbiljnu proveru ustavnosti i zakonitosti. Nazalost, mi imamo Ustavni sud koji NE MOZE i NE SME da se ozbiljno bavi tim pitanjima.