Саопштење РФ ПИО – корисницима пензија једнократна исплата у износу од 3.000 динара

28. 11. 2018. - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештавају кориснике пензија да ће им, у складу са Закључком Владе Републике Србије, бити извршена једнократна исплата у износу од 3.000 динара, и то 30. новембра 2018. године уплатом на текуће рачуне корисника и на шалтере испоручних пошта, а истог дана почеће и исплата на кућне адресе корисника и трајаће неколико дана.
Једнократну исплату извршиће Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање свим корисницима права на пензију, корисницима права на привремену накнаду инвалида рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци корисницима права на привремену накнаду, који се закључно са 26. новембром 2018. године налазе у евиденцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за исплату пензија, односно корисницима права на привремене накнаде за новембар 2018. године.

Одлука о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада

На основу члана 108. ст. 1. и 160. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) и члана 14. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 31/08, 37/08 – исправка и 140/14),
Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници од 14. новембра 2018. године, донео је

ОДЛУКУ
о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада
"Службени гласник РС", број 92 од 28. новембра 2018.

1. Овом одлуком утврђује се динамика исплате пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд).
2. Пензије и новчане накнаде, утврђене у складу са законом у месечном износу, исплаћују се уназад, према следећој динамици:
1) из два дела, у текућем месецу за претходни, корисницима права из категорије осигураника запослених, изузев професионалних војних лица којима се исплата врши у целости;
2) у целости, у текућем месецу за претходни, корисницима права из категорије осигураника самосталних делатности и осигураника пољопривредника;
3) у целости, у текућем месецу за претходни, корисницима права на територији бивших република СФРЈ;
4) у јануару, априлу, јулу и октобру, за претходни квартал, корисницима права на територији других држава, изузев корисника пензија у чијем је интересу исплата за више квартала.
3. Овлашћује се директор Фонда да на крају сваке текуће године, на предлог директора Сектора за финансијске послове у Дирекцији Фонда донесе годишњи план динамике исплате пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања за наредну календарску годину, којим се за сваки месец утврђују датуми исплата по категорији осигураника и у случају потребе, изврши измену годишњег плана динамике исплате.
4. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних накнада 08/2 број 022.2-11/47 од 15. новембра 2017. године.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

08/2 број 022.2-11/53
У Београду, 14. новембра 2018. године
Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
Председник,
Данило Вујичић, с.р.

У прилогу објављујем горе наведену одлуку.