Predlog za promenu Ustava R. Srbije koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva stigao je u Skupštinu Srbije

Vlada Srbije usvojila je Predlog za promenu Ustava R. Srbije, a kako je saopšteno, promene odredbi "imaju za cilj poboljšanje efikasnosti sudstva koje će se realizovati kroz brže rešavanje predmeta i smanjenje njihovog broja".
"Usvojenim promenama ojačaće se nezavisnost i integritet sudija, ali i povećati stepen odgovornosti u ovoj oblasti", navela je Vlada.
Promena Ustava u delu pravosuđa, kako je navedeno, neophodan je korak u daljem osnaživanju vladavine prava i usklađivanju s evropskim pravnim tekovinama i standardima.
U saopštenju je precizirano da su "u cilju poboljšanja organizacije sudskih vlasti i položaja javnih tužilaca, predložene promene odredbe člana 4 Ustava, odnosno članovi 142-165, kao i da se sledstveno tome, promene odredbe člana 99. Ustava (nadležnost Narodne skupštine), člana 105 (način odlučivanja u Narodnoj skupštini) i odredbe člana 172 Ustava (izbor i imenovanja sudija Ustavnog suda)".

Ministarka pravde Nela Kuburović najavila je da se na proleće može očekivati promena Ustava, s obzirom da je Skupštini Srbije dostavljena inicijativa koji članovi iz oblasti pravosuđa bi trebalo da se izmene.
"Verujem da će Skupština Srbije ispuniti sve svoje procedure, pokazati inkluzivnost i da ćemo tokom proleća biti u prilici da menjamo Ustav, koji treba da bude osnova za donošenje seta zakona, a u cilju jačanja i nezavisnosti i odgovornosti sudstva", rekla je Kuburović za RTS.
Ona je kazala da je Vlada Srbije uputila predlog Skupštini Srbije koji članovi treba da se promene sa obrazloženjem zašto ih treba menjati i da sada Odbor za Ustavna pitanja Skupštine Srbije treba da obavesti sve poslanike u parlamentu i iznese inicijativu za promenu Ustava na glasanje.
"Potrebno je da dve trećine poslanika prihvati da se udje u proceduru izmene Ustava i tek nakon toga ako Skupština to prihvati Vlada će dostaviti amandmane koje smo pripremili i koji će da budu polazna osnova za dalji rad", kazala je Kuburović.
Ona je dodala da odbor posle toga treba da organizuje dalje javnu debatu ne samo skupštinsku već da i svi zainteresovani mogu da iznesu stav i mišljenje.
Kuburović je kazala da je Ministarstvo pravde inicijativu za promenu Ustava uputilo parlamentu posle 18 meseci javne rasprave i da je tekst koji je ministarstvo pripremilo usaglašeno sa svim preporukama Venecijanske komisije.

Član 203. Ustava R. Srbije – Predlog za promenu Ustava i usvajanje promene Ustava

Predlog za promenu Ustava može podneti najmanje jedna trećina od ukupnog broja narodnih poslanika, predsednik Republike, Vlada i najmanje 150.000 birača.
O promeni Ustava odlučuje Narodna skupština.
Predlog za promenu Ustava usvaja se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.
Ako ne bude postignuta potrebna većina, promeni Ustava po pitanjima sadržanim u podnetom predlogu koji nije usvojen, ne može se pristupiti u narednih godinu dana.
Ako Narodna skupština usvoji predlog za promenu Ustava, pristupa se izradi, odnosno razmatranju akta o promeni Ustava.
Narodna skupština usvaja akt o promeni Ustava dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika i može odlučiti da ga i građani potvrde na republičkom referendumu.
Narodna skupština je dužna da akt o promeni Ustava stavi na republički referendum radi potvrđivanja, ako se promena Ustava odnosi na preambulu Ustava, načela Ustava, ljudska i manjinska prava i slobode, uređenje vlasti, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju ili postupak za promenu Ustava.
Kada se akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanje, građani se na referendumu izjašnjavaju najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava. Promena Ustava je usvojena ako je za promenu na referendumu glasala većina izašlih birača.
Akt o promeni Ustava koji je potvrđen na republičkom referendumu stupa na snagu kada ga proglasi Narodna skupština.
Ako Narodna skupština ne odluči da akt o promeni Ustava stavi na potvrđivanje, promena Ustava je usvojena izglasavanjem u Narodnoj skupštini, a akt o promeni Ustava stupa na snagu kada ga proglasi Narodna skupština.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Predlog za promenu Ustava R. Srbije.pdf)Predlog za promenu Ustava R. Srbije.pdf 3082 kB