Одговор Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва на Допис упућен председници Народне скупштине Републике Србије и свим посланичким групама пред протест војних пензионера 26.09.2018. године

У прилогу објављујем Одговор горе наведеног одбора од 26.11.2018. г. на Допис упућен председници Народне скупштине Републике Србије и свим посланичким групама пред протест војних пензионера 26.09.2018. године

У Допису Организационог тима протеста војних пензионера од 19.09.2018. г. који је упућен председници Народне скупштине Републике Србије и свим посланичким групама пред протест војних пензионера 26.09.2018. године наведено је:

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Н. Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 115/18
19.09.2018. године

Народнa скупштинa Републике Србије
председници Народне скупштине Републике Србије и
шефовима посланичких група

Предмет: Дискриминација војних пензионера у Републици Србији и захтев за враћање стеченог права на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину.

Поштовани,
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и ФБ група “Војни пензионери Србије”, уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организују 26.09.2018. године протест војних пензионера у Београду и појединим другим градовима Србије у циљу:
Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавањем истог у ванредно усклађивање свих пензија од 11,06 % за 2008. годину. Закључак није у складу са одлукама Уставног суда Србије: Уж 5287/2011, Уж 2666/2011, Уж 8405/2013 и Уж 2806/2014. Фонд ПИО такође, није извршио преко 6000 пресуда Управног суда, што је констатовала ДРИ у ревизији његовог пословања у 2015. години.
Влади Републике Србије смо предложили доношење акта којим би се:
1. Војним пензионерима пензионисаним до 31.12.2007. године признало право на ванредно усклађивање пензија у истом обиму (проценту) као и свим осталим пензионерима у Р. Србији, односно враћено стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину а које је Закључком 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године укинуто односно урачунато у ванредно усклађивање пензија од 11,06 %.
2. Наложило РФ ПИО да корисницима војних пензија изврши превођење Решења о праву на пензију која су донета по војним прописима, са непостојећих тзв. војних бодова на личне бодове у складу са Законом о ПИО.
На протесту ћемо исказати и незадовољство игнорисањем наших ранијих предлога достављених Влади Србије пет пута, са молбом да нас приме на разговор о решавању проблема дискриминације војних пензионера Србије.
У циљу превазилажења настале ситуације и решавања овог вишегодишњег проблема, замолили смо, позвали и предложили Влади Србије да до 26.09.2018. године прими на разговор – састанак представнике Организационог тима протеста војних пензионера.
Не желимо да верујемо да ММФ може боље разумети и више учинити на плану поштовања закона у Србији од државних органа Републике Србије, али је чињеница да је Влада Србије реаговала тек на захтев ММФ да се ванредно усклађивање пензија од 11,06 мора односити и на војне пензионере. Влада Србије, међутим, овај проблем „решила“ је на дискриминатроски начин, тако што је друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 из 2007. године урачунала у ванредно усклађивање од 11,06 (од 01.01.2008.), односно војним пензионерима повећала пензије у висини од 6,57%. Овим је Влада Србије дискриминисала преко 55.000 грађана Србије. Верујемо да делимо став да ниједан закон и подзаконски акт, па ни наведени Закључак Владе Р. Србије, не сме да дискриминише грађане ни по једном основу.
Молимо Вас да, имајући у виду да је уставна надлежност највишег представничког тела и носиоца уставотворне и законодавне власти у Републици Србији надзор над извршењем закона и њиховим тумачењима, искористите свој утицај и пружите нам помоћ у решавању овог вишегодишњег проблема на законит начин и у том смислу наложите Влади Србије да проблем реше у складу са наведеним одлукама Уставног суда, ставом 2. из члана 20. Устава Републике Србије по којем се „достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати“ и стечена права грађана не могу умањивати и ставом 3. из члана 21. Устава по којем је „Забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.“
Обраћамо се истом молбом, једној Народној скупштини Републике Србије, једнако владајућој коалицији, као и опозиционим посланицима, верујући да наш захтев припада оним проблемима који не деле, него уједињавају. Ако се закони пишу и проводе са намером да нико не буде дискриминисан, решавање овог проблема у складу са Уставом и законима може само допринети пракси једнакости и примени начела уставности и законитости.
У циљу детаљнијег упознавања са овим проблемом достављамо Вам и Прилог са кратким образложењем проблема који је настао доношењем Закључка Владе Републике Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године.
У уверењу да ћемо имати Ваше разумевање унапред Вам захваљујемо.

С поштовањем,

Организациони тим
протеста војних пензионера
Јован Тамбурић