УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Влада Републике Србије усвојила је на седници 12. децембра 2018. г. УРЕДБУ О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

На основу члана 207а став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 74/12, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И
ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Члан 1.

Корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи до 34.003,90 динара, исплаћује се новчани износ као увећање уз пензију.
Корисницима из става 1. овог члана сматрају се и корисници права из чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18, у даљем тексту: Закон).
Новчани износ из става 1. овог члана исплаћује се месечно уз пензију од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године и посебно се исказује.

Члан 2.

Новчани износ као увећање уз пензију корисницима из члана 1. ове уредбе чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи до 26.643,75 динара, обрачунава се као 5% од висине пензије тог корисника од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године.

Члан 3.

Новчани износ као увећање уз пензију корисницима из члана 1. ове уредбе, чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи од 26.643,76 динара до 34.003,90 динара, обрачунава се као разлика између износа исплаћене, односно припадајуће пензије за септембар 2018. године увећане за 5% и износа припадајуће пензије тог корисника према Закону, од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године.

Новим корисницима којима пензија припада почев од месеца децембра 2018. године и надаље, у износу из става 1. овог члана, новчани износ као увећање уз пензију обрачунава се у висини новчаног износа као увећања уз пензију корисника који су право на пензију остварили закључно са 30. септембром 2018. године, а чија је висина пензије истоветна са висином пензије новог корисника.

Члан 4.

Ако пензија за септембар 2018. године не припада за цео месец, новчани износ као увећање уз пензију из члана 3. ове уредбе, обрачунава се тако што се та пензија своди на износ пензије за цео месец.
Новчани износ као увећање уз пензију из чл. 2. и 3. ове уредбе, припада у пуном износу ако се пензија исплаћује за цео месец, а уколико се пензија исплаћује за део месеца, обрачунава се сразмерни део тог износа.
Новчани износи као увећање уз пензију који су исплаћени корисницима уз пензију од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године сматрају се коначним.

Члан 5.

На новчани износ из чл. 2. и 3. ове уредбе не врши се обрачун и плаћање доприноса за обавезно здравствено осигурање корисника пензије.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-12023/2018
У Београду, 12. децембра 2018. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић