ПРАВНИ СТАВОВИ И ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ СУДА УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Су II-17 25/18
Дана 31.10.2018. године
Б Е О Г Р А Д

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Право на породичну пензију стиче удова која има навршене одређене године живота у години смрти брачног друга, према прописима који су у примени у време подношења захтева странке."

Наслов: породична пензија
Тужени орган: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl141

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

Члан 26. став 1. тачка 7. и 29. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09)

"Предмет управног спора по тужби због ћутања управе који је окончан правноснажним решењем о обустави поступка донетим на основу одредбе члана 29. став 3. Закона о управним споровима, јер је тужилац изјавио да не проширује тужбу и на нови акт накнадно донет у току управног спора, је ћутање управе.
Правноснажно решење о обустави поступка у управном спору по тужби због ћутања управе које је донето јер је тужилац изјавио да не проширује тужбу на нови акт накнадно донет у току управног спора због ћутања управе, није правноснажна одлука о истој ствари, која је предмет спора по тужби истог тужиоца поднетој против овог новог акта."

Наслов: члан 26 став 1 тачка 7 и 29. Закона о управним споровима - обустава поступка
Тужени орган: Управни суд Србије
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl142

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Адвокату који заступа више странака увећава се награда за по 50% за другу и сваку наредну странку и за састављање поднесака у процењивим и непроцењивим предметима.”

Наслов: награда адвокату за заступање више странака
Тужени орган: Управни суд Србије
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl143

ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Убудуће, у свим предметима по тужбама због ћутања управе по жалби због непоступања првостепеног органа по захтеву за исплату неспорног дела пензије или мање исплаћеног износа пензије, поднетом у време важења Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10), према одредбама ког закона се поступак спроводи, Управни суд поступа на начин као у предмету У 2090/17."

Наслов: закључак - ћутање управе
Тужени орган: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Врста спора: ћутање управе

Prilog: Zaključak - čl145

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pravni stav - cl141.pdf)Pravni stav - cl141.pdf 115 kB
Download this file (Pravni stav - cl142.pdf)Pravni stav - cl142.pdf 100 kB
Download this file (Pravni stav - cl143.pdf)Pravni stav - cl143.pdf 93 kB
Download this file (Zaključak - cl145.pdf)Zaključak - cl145.pdf 108 kB