Borba sa vetrenjačama ponekad daje rezultate

Nakon 6 dana nadležni u RF PIO su “promenili ploču”. Dana 31.12.2018. godine primio sam Dopis RF PIO, Sektora za finansijske poslove, Odeljenja za finansijsku operativu, od 26.12.2018. godine, kojim traže da im dostavim popunjen i potpisan Zahtev za plaćanje troškova pred Upravnim sudom, na obrascu koji su mi dostavili u prilogu Dopisa.
Zahtev treba da potpišemo moj punomoćnik i ja. RF PIO će u roku od 10 dana od prijema zahteva izvršiti dobrovoljno plaćanje mojih troškova pred Upravnim sudom u iznosu od 16.500,00 dinara.
Dopis RF PIO od 26.12.2018. g. i obrazac Zahteva koji mi je dostavljen objavljujem u prilogu.

Dakle RF PIO ipak može i mora da postupa po prethodno donetim presudama, odnosno da postupa po podnetim zahtevima, žalbama i drugim podnescima stranaka – korisnika penzija.

Ukoliko moj punomoćnik nije u međuvremenu pokrenuo postupak prinudnog izvršenja naplate troškova pred Upravnim sudom, nameravam da RF PIO dostavim popunjen i potpisan Zahtev za plaćanje troškova pred Upravnim sudom, jer ne želim da propuste i greške RF PIO plaćaju poreski obveznici više nego što je to neophodno.

Prethodno me Kontakt centar 20.12.2018. g. obavestio:
“Poštovani,
Iz Direkcije je stigao odgovor: Predmet se još uvek nalazi u sudu, po prve četiri tužbe koje ste podnosili protiv drugostepenih rešenja Fonda, presude jesu donete, ali je sada u toku postupak po petoj tužbi i dok se postupak po njoj ne okonča, nismo u mogućnosti da postupimo po prethodno donetim presudama, pa ni ovoj, poslednjoj.
S poštovanjem, Kontakt centar RF PIO”
Od: kontak@pio.rs
Kome: zlajaposavec@gmail.com
Datum: 20.12.2018. 08.52
Naslov: Predmet *111*144845-455541/2018

To je bio odgovor Kontakt centra RF PIO na moj mejl od 19.12.2018. g. dostavljen Sektoru za PIO, Ministarstva za RZBSP i prosleđen Kontakt centu RF PIO i Kabinetu direktora RF PIO.

Предмет: Накнада трошкова управног спора и захтев за доношење решења по поднетим жалбама, доставља._

Пресудом Управног суда – Одељење у Крагујевцу бр. I-4 У 13099/17 од 12.01.2018. године уважена је моја тужба и поништено решење туженог бр. 01-02/181.8.6 10676/17 oд 23.07.2017. године, којим је одбијена моја жалба, изјављена против Закључка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Крагујевац, број 181.6-2 27/2017 од 20.04.2017. године којим је одбачен мој захтев за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте.
(Наведени закључак је донет у поступку извршења решења Дирекције Фонда бр. 01-02/181.6.6 5246/17 од 30.03.2017. г. којим је поништено решење Филијале Крагујевац бр. 181.8-6 31/16 од 28.12.2016. г. и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.)
Као странци у управном спору - тужиоцу je горе наведена пресуда достављена 23.02.2018. године. Пресуда је истовремено достављена и туженом, односно РФ ПИО – Дирекција Фонда. Тужени није у законом прописаном року, уместо поништеног решења бр. 01-02/ 181.8.6 10676/17 од 23.07.2017. године, донео ново на закону засновано решење, при чему је везан правним схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка.
Пошто тужени орган није донео ново решење у законском року од 30 дана, тужилац је у складу са чланом 71. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", број 111/2009) посебним поднеском од 02.04.2018. године захтевао – ургирао да РФ ПИО – Дирекција Фонда донесе такав акта у наредном року од 7 дана.
Обзиром да тужени ни по истеку наведеног рока од 7 дана није донео други управни акт – акт (решење) у извршењу пресуде Управног суда, у складу са чланом 71. став 2. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС", број 111/2009) поднео сам захтев Управном суду.
1. Решењем Управног суда – Одељење у Крагујевцу бр. I-4 Уи 107/18 од 24.10.2018. г. је тај захтев уважен, поништен раније наведени закључак првостепеног органа и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
О донетом решењу – одлуци Управног суда је обавештено Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
РФ ПИО – Дирекција Фонда је обавезана решењем Управног суда да ми као тужиоцу надокнади трошкове управног спора (на име састава образложеног посебног поднеска – Захтева за доношење решења које замењује управни акт због пасивног непоступања туженог по пресуди) у износу од 16.500,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка решења.
Управни суд је решењем потврдио да је РФ ПИО дужан – обавезан да извршава донете пресуде и поступа по поднетим захтевима, жалбама и другим поднесцима странака – корисника пензија у време док странка – корисник пензије води управни спор са РФ ПИО по неком другом питању, односно другој управној ствари. РФ ПИО је исто упорно избегавао и избегава правдајући се да се списи за странку – корисника пензије, односно његов досије, налазе у Управном суду и да због тога не могу извршавати донете пресуде у управном спору и поступати по поднетим захтевима, жалбама и другим поднесцима странака – корисника пензија.
РФ ПИО – Дирекција Фонда још увек није донела решење по друге две жалбе које сам поднео:
2. Жалбу због ћутања управе сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 25.04.2018. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ337646285РС). Жалба је примљена и заведена у РФ ПИО – Дирекција Фонда 26.04.2018. г. и Повратницом бр. РЕ337646285РС ми потврђен пријем пошиљке.
Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан Законом о општем управном поступку, у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима захтевао сам накнадним захтевом – ургенцијом да РФ ПИО – Дирекција Фонда донесе решење по жалби због чутања управе у накнадном року од 7 дана.
3. Жалбу због ћутања управе - одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године и издавање нове Потврде сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 11.04.2018. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ309784357РС). Жалба је примљена и заведена у РФ ПИО – Дирекција Фонда 12.04.2018. г. и Повратницом бр. РЕ309784357РС ми потврђен пријем пошиљке.
Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан Законом о општем управном поступку, у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима захтевао сам накнадним захтевом – ургенцијом да РФ ПИО – Дирекција Фонда донесе решење по жалби, због одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године, у накнадном року од 7 дана.
Због свега наведеног захтевам од РФ ПИО – Дирекција Фонда да ми као тужиоцу, по Решењу Управног суда – Одељење у Крагујевцу бр. I-4 Уи 107/18 од 24.10.2018. године, хитно надокнади трошкове управног спора (на име састава образложеног посебног поднеска – Захтева за доношење решења које замењује управни акт због пасивног непоступања туженог по пресуди) у износу од 16.500,00 динара, уплатом на мој текући рачун преко којег примам пензију. У супротном бићу принуђен да покренем поступак принудног извршења.
Поред тога захтевам да РФ ПИО – Дирекција Фонда хитно донесе решење по друге две жалбе које сам поднео.
О горе наведеном решењу – одлуци Управног суда је обавештено Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Стога Вас молим да предузмете мере из Ваше надлежности да се неодложно изврши решење Управног суда и да РФ ПИО – Дирекција Фонда хитно донесе решење по друге две жалбе које сам поднео.
У супротном бићу принуђен да поново покренем управни спор пред Управним судом против РФ ПИО – Дирекција Фонда.

У Крагујевцу, 19.12.2018. г.

С поштовањем,
Подносилац
Златко Посавец

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Dopis.jpg)Dopis.jpg 2994 kB
Download this file (Zahtev.jpg)Zahtev.jpg 2726 kB