ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE PO EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA – Priručnik

Ovaj priručnik namenjen je pre svega pravnicima praktičarima, nosiocima pravosudnih funkcija i drugim pravnicima koji su već upoznati sa članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Izdavač: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Drugo izdanje: priredio Dovydas Vitkauskas
Preuzeto sa: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/ZASTITA%20PRAVA%20NA%20PRAVICNO%20SUDJENJE%20PO%20EVROPSKOJ%20KONVENCIJI%20O%20LJUDSKIM%20PRAVIMA.pdf

KRITERIJUMI ZA OCENU POVREDE PRAVA NA SUÐENJE U RAZUMNOM ROKU - Publikacija

Ova publikacija objavljena je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, a finansirana od strane projekta „Podrška ekasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“. Izneta mišljenja se ni u kom slučaju ne mogu smatrati zvaničnim stavovima Evropske unije ili Saveta Evrope.

Kriterijumi i standardi utvrđeni u praksi Evropskog suda za ljudska prava, koji su prihvaćeni i u odlukama Ustavnog suda donetim po ustavnim žalbama, treba da budu osnov na kome će domaći sudovi graditi svoju praksu ujednačavajući postupanje po pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kako u pogledu mera za ubrzanje postupka, tako i u pogledu načina pravičnog zadovoljenja zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku. S obzirom na to da je smisao zaštite navedenog prava ne samo u ubrzanju i blagovremenom okončanju sudskih postupaka, već i u odgovarajućoj novčanoj satisfakciji zbog utvrđene povrede prava, poseban deo priručnika posvećen je naknadi štete i novijoj praksi Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na to pitanje. Ova publikacija će ostvariti svoju svrhu ako doprinese obogaćivanju znanja sudija u oblasti ljudskih prava, koje je od vitalnog značaja za njihovo poštovanje, unapređenje i delotvornu zaštitu.

Izdavač: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Autori: Katarina Manojlović-Andrić, Ljubica Milutinović, Snežana Andrejević, Vanja Rodić, Majda Kršikapa, Milan Bajić
Preuzeto sa: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/KRITERIJUMI%20ZA%20OCENU%20POVREDE%20PRAVA%20NA%20SUDJENJE%20U%20RAZUMNOM%20ROKU.pdf