O dozvoljenosti revizije i verovatnom odbacivanju ustavne žalbe podnete u predmetu penzionera iz Bačke Palanke

U svom jučerašnjem komentaru u vezi ustavne žalbe na drugostepenu presudu za penzionera iz Bačke Palanke, koja se odnosi na umanjenje penzije, naveo sam:
“Ова уставна жалба ће вероватно решењем бити одбачена, јер пре подношења уставне жалбе подносилац није искористио сва дозвољена правна средства за заштиту својих права у редовном судском поступку, односно није изјавио ревизију против другостепене пресуде - одлуке којом је првостепена пресуда преиначена, сагласно одредби члана 403. став 2. тачка 2) Закона о парничном поступку. О томе сутра у посебном чланку.”

Član 403 Zakona o PP
Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, stranke mogu da izjave reviziju u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude.
Revizija je uvek dozvoljena ako je:
1) to posebnim zakonom propisano;
2) drugostepeni sud preinačio presudu i odlučio o zahtevima stranaka;
3) drugostepeni sud usvojio žalbu, ukinuo presudu i odlučio o zahtevima stranaka.
Revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijenog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

U predmetu penzionera iz Bačke Palanke, u drugom stepenu je (od strane Višeg suda u Novom Sadu) preinačena presuda Osnovnog suda u Bačkoj Palanci br. P-40/18 od 16.10.18. godine. Tom drugostepenom presudom stranci (tužiocu) – penzioneru iz Bačke Palanke, koji nije izjavio žalbu na prvostepenu presudu, je njeno pravo utvrđeno prvostepenom presudom uskraćeno, odnosno smanjeno – tužbeni zahtev tužioca je odbijen. U ovoj situaciji morala je da se izjavi revizija pre podnošenja ustavne žalbe, odnosno podneta ustavna žalba će biti rešenjem odbačena. To je advokat morao da zna.

O ovakvoj pravnoj situaciji se u svojim odlukama izjasnio i Ustavni sud, o čemu sam već pisao 2016. godine.
U prilogu objavljujem jednu odluku – rešenje Ustavnog suda u ovakvoj pravnoj situaciji koje prednje navode potvrđuje.

Kolegi Miloradu Kolašincu koji mi je ovo rešenje dostavio se ovim putem zahvaljujem.

Članak “ДОПУНА ЗАКЉУЧАКА О ДОЗВОЉЕНОСТИ РЕВИЗИЈЕ” objavio sam 05.02.2016. godine i u istom naveo:
Na sajtu VKS u odeljku Pravna shvatanja, stavovi i zakljucci objavljena je ova Dopuna zakljucaka o dozvoljenosti revizije usvojenih na sednicama Gradjanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 03.03. i 10.03.2015 godine.
Ovo je veoma vazna dopuna zakljucaka koje je objavio VKS u martu 2015. g. jer Ustavni sud odbacuje izjavljene ustavne zalbe na pravnosnazne presude u drugostepenom postupku protiv kojih je dozvoljeno izjavljivanje revizije Vrhovnom kasacionom sudu jer nisu iscrpljeni svi pravni lekovi pre izjavljivanja ustavne zalbe u sta spadaju i vanredni pravni lekovi kao sto je revizija.
Ako nismo sigurni kako postupiti nakon dostavljanja pravnosnazne presude u drugostepenom postupku tj. da li izjavljivati reviziju ili ustavnu zalbu jer smo u dilemi da li je revizija dozvoljena ili nije, u tom slucaju mozemo nakon dostavljanja drugostepene presude na tu presudu u zakonskom roku istovremeno izjaviti ustavnu zalbu Ustavnom sudu (nije potrebno angažovati advokata) i reviziju Vrhovnom kasacionom sudu (obavezno je angažovanje advokata).
Ako Ustavni sud odbaci ustavnu zalbu zbog preuranjenosti onda smo sigurni da Vrhovni kasacioni sud nece odbaciti izjavljenu reviziju kao nedozvoljenu vec ce doneti odluku na koju ako ne bude povoljna a konacna mozemo izjaviti novu ustavnu zalbu.

Vrhovni kasacioni sud je na sednicama Građanskog odeljenja od 03. i 10. marta 2015. god. usvojio sledeće zaključke:
DOZVOLJENOST REVIZIJE POSLE 31. MAJA 2014. (Čl. 403. i 404. ZPP)
I
Protiv pravnosnažnih odluka donetih u drugom stepenu posle 31.05.2014. godine (nezavisno od vremena pokretanja parničnog postupka) vrednosni cenzus za dozvoljenost revizije određen je odredbom stava 3. člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (dinarska protivvrednost preko 40.000 evra, odnosno preko 100.000 evra u privrednim sporovima).
II
1. Sva ostala pitanja u vezi dozvoljenosti revizije protiv pravnosnažnih odluka donetih u drugom stepenu posle 31.05.2014. godine treba ceniti prema Zakonu o parničnom postupku koji je bio na snazi u vreme pokretanja parničnog postupka, odnosno u vreme ukidanja ako je odluka kojom se postupak okončava ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje posle 01.02.2012. godine (član 23. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i član 506. stav 2. Zakona o parničnom postupku “Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 49/13-US i 74/13-US)* i **.
2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 55/14) se primenjuje ako je pravnosnažna odluka doneta u drugom stepenu posle 31.05.2014. godine, a parnični postupak pokrenut posle 01.02.2012. godine, odnosno ako je odluka kojom se okončava postupak ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje posle 01.02.2012. godine.***
III
Izuzetno, od prethodnih zaključaka, ako je u postupku pokrenutom posle 01.02.2012 godine drugostepeni sud odlukom donetom posle 31.05.2014. godine preinačio odluku i odlučio o zahtevima stranaka ili usvojio žalbu, ukinuo odluku i odlučio o zahtevima stranaka, izuzev ako se radi o troškovima postupka ili kamati kao sporednim potraživanjima, o sporovima male vrednosti, o parnicama zbog smetanja državine ili ako je posebnim zakonom propisano da revizija nije dozvoljena, dozvoljenost revizije treba ceniti prema odredbi stava 1. tač. 2. i 3. člana 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.
(Zaključci usvojeni na sednicama Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 3. i 10. marta 2015. god.)
NAPOMENE:
* 1.Zaključak se odnosi pre svega na primenu odredaba o posebnoj reviziji – da li se primenjuje odredba člana 395. Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 125/04 i 111/09) ili odredbe člana 404. Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 72/11... 55/14). Ako se radi o odredbama člana 404. relevantno je da li se primenjuju izmene izvršene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 55/14). Vrhovni kasacioni sud ima različita ovlašćenja: na osnovu odredbe člana 395. ne može dozvoliti odlučivanje o posebnoj reviziji ako nema predloga apelacionog suda; na osnovu odredbi člana 404. pre izmena izvršenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 55/14) nije vezan predlogom apelacionog suda, a posle tih izmena sam odlučuje o posebnoj reviziji.
**Ovim zaključkom pravi se razlika da li je postupak pokrenut pre ili posle 01.02.2012. godine (isto dejstvo ima ukidanje posle tog datuma odluke kojom se postupak okončava i vraćnje predmeta na ponovno suđenje). U prvom slučaju primenjuje se Zakon o parničnom postupku(“Službeni glasnik RS“ 125/04 i 111/09), a u drugom slučaju Zakon o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 72/11... 55/14).
***Ovaj zaključak odnosi se samo na primenu Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 72/11... 55/14) i određuje kada se primenjuje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS“ 55/14).
Dopuna (moja)
Na sajtu Vrhovnog kasacionog suda objavljeno je i revizijsko resenje broj Rev 1080/2015 od 05.06.2015. godine koje se odnosi na zastupanje u revizijskom postupku. Ovo je veoma vazno resenje i posebnu paznju trebalo bi da obrate oni KVP koji se samostalno zastupaju u parnicnom postupku sa mogucnoscu kasnijeg izjavljivanja revizije Vrhovnom kasacionom sudu protiv pravosnazne drugostepene presude.
Za vodjenje parnicnog postupka pred prvostepenim i drugostepenim sudom nije obavezno angazovati advokata tj stranka u postupku moze samostalno da se zastupa, medjutim u eventualnom revizijskom postupku tj. prilikom izjavljivanja revizije obavezno je angazovanje advokata inace u suprotnom VKS odbacuje reviziju kao nedozvoljenu.

На седницама Грађанског одељења одржаним 10.11. и 08.12.2015. године допуњен је закључак о дозвољености ревизије означен тачком III тако да гласи (измена текста у односу на претходни закључак подвучена је):
III
Изузетно, од претходних закључака, ако је у поступку покренутом после 01.02.2012 године, односно ако је првостепена одлука којом се окончава поступак укинута и предмет враћен на поновно суђење после 01.02.2012. године, другостепени суд одлуком донетом после 31.05.2014. године преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или усвојио жалбу, укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака, изузев ако се ради о трошковима поступка или камати као споредним потраживањима, о споровима мале вредности, о парницама због сметања државине или ако је посебним законом прописано да ревизија није дозвољена, дозвољеност ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.
Није увек дозвољена ревизија по члану 403. ЗПП у случају преиначења првостепене одлуке од стране другостепеног суда, већ само у ситуацији када је ревизију изјавила странка којој је због преиначења првостепене пресуде против које није изјавила жалбу, њено право ускраћено, односно смањено.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Resenje Ustavnog suda od 10.11.17. g - Copy.pdf)Resenje Ustavnog suda od 10.11.17. g - Copy.pdf 371 kB