Жалба ВКС против решења Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018. године и понашање предлагача - подносиоца представке

РЖ1 У 87/2018 ПОНАШАЊЕ ПОДНОСИОЦА ПРЕДСТАВКЕ

Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ..., кога заступа као пуномоћник Живко Булат, адвокат из ..., ул. ..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 31.01.2019. године, после испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ жалба предлагача и потврђује решење Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018. године.
ОДБИЈА СЕ захтев предлагача за накнаду трошкова жалбеног поступка.

Из Образложења:

Предлагач је 15.05.2018. године поднео Врховном касационом суду, преко Управног суда, жалбу против решења Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018. године, којим је одбијен његов приговор ради убрзања поступка у предмету Управног суда 8 У 230/16, као неоснован. Предлагач сматра да му је повређено право на суђење у разумном року, јер управни спор по његовој тужби због ћутања управе траје више од две године и три месеца, док поступак од дана подношења његовог захтева за усклађивање пензије укупно траје скоро шест година. Истиче да је у ожалбеном решењу погрешно утврђено да је поступак пред Управним судом окончан иако предмет није правноснажно решен. Предлаже да суд жалбу усвоји и преиначи оспорено решење, тако што ће усвојити приговор предлагача, утврдити повреду права предлагача на суђење у разумном року и усвојити захтев предлагача за накнаду трошкова поступка у укупном износу од 33.000,00 динара.

.....

С обзиром на то да Управни суд није одлучио о приговору тужиоца, овде предлагача, поднетом против решења тог суда 8У 230/16 од 30.03.2018. године, погрешан је закључак Управног суда из ожалбеног решења да је поступак чије убрзање предлагач тражи окончан и да стога нема услова за усвајање приговора. Међутим, Врховни касациони суд сматра да приговор ради убрзања поступка у предмету Управног суда 8У 230/16 и жалба предлагача изјављена против решења Управног суда Р4 у 82/18 представљају злоупотребу права на појединачну представку, због пропуста пуномоћника предлагача да обавести Управни суд и Врховни касациони суд о томе да је предлагач са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање закључио уговор о вансудском поравнању још 12.07.2016. године, којим не само да му је признато право на усклађивање пензије, већ и право на исплату разлике мање исплаћених износа пензије у периоду од 01.01.2008. године до дана закључења поравнања. У међувремену, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је донео и формално решење о износу усклађене пензије почев од 01.01.2008. године до децембра 2017. године, а у изврешењу решења Управног суда Уи 585/14 од 16.09.2015. године, о чему пуномоћник тужиоца, такође, није обавестио суд. Дакле, пуномоћник предлагача није обавестио суд о томе да је захтев предлагача за усклађивање пензије за 11,06% од 01.01.2008. године, у суштини, решен уговором о вансудском поравнању закљученим са туженим Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање од 12.07.2016. године, а формално и доношењем решења од 18.10.2018. године. Пропуст подносиоца представке да суд обавести о битном доказу за разматрање предмета представља у пракси Европског суда за људска права једну од ситуација у којима је тај суд утврђивао злоупотребу права на представку (види, нпр, Al-Nahif против Бугарске, број 50963/99, став 89, од 20.06.2002. године), јер онемогућава неометано вођење поступка и правилно одлучивање о представци.

Полазећи од изложеног, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 18. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одлучио као у ставу првом диспозитива решења.
Врховни касациони суд је одбио захтев подносиоца за накнаду трошкова жалбеног поступка применом одредбе члана 153. став 1. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' 72/11... 55/14) у вези члана 30. Закона о ванпарничном поступку (''Службени гласник СРС'' 25/82 и 48/88, ''Службени гласник РС'' 46/95... 106/15), имајући у виду да предлагач није успео у поступку по жалби.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rž1 u 87-18 ponašanje podnosioca predstavke.pdf)Rž1 u 87-18 ponašanje podnosioca predstavke.pdf 153 kB