Престанак рада заштитника права осигураних лица

Извор: сајт РФЗО, четвртак, 11. април 2019.

Закон о здравственом осигурању објављен је у „Службеном гласнику РС“, број: 25/19 и ступа на снагу дана 11.04.2019. године.
Чланом 276. став 1. тачка 5) прописано је да даном ступања на снагу Закона престаје да важи Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС" број: 68/13).
Имајући у виду наведено од 11.04.2019. године заштитници права осигураних лица више неће обављати послове заштите права из обавезног здраственог осигурања.

Komentar:

Zakonom o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 45/13, 25/19) uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, prestali su da važe raniji st. 2. i 3. iz člana 38. Zakona o pravima pacijenata, koji sada glasi:
Члан 38.
Заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.
Престали су да важе ранији ст. 2. и 3. (види члан 276. Закона – 25/2019)

Član 38. Zakona o pravima pacijenata je do sada glasio:
Члан 38.
Заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.
Заштиту права осигураног лица обезбеђује и организација здравственог осигурања код које је то лице здравствено осигурано.
Начин и поступак заштите права из здравственог осигурања својим општим актом ближе уређује организација здравственог осигурања из става 2. овог члана.

Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, zaštitu prava osiguranih lica više ne obezbeđuje organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Jedno od Zakonom o pravima pacijenata utvrđenih prava pacijenata je i pravo na prigovor, ukoliko pacijent smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (savetnik pacijenata) i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.
Danom isteka roka utvrđenog da jedinice lokalne samouprave organizuju rad i obezbede uslove i finansijska sredstva za rad savetnika pacijenata i Saveta za zdravlјe, odnosno 30. novembra 2013. godine, prestale su da važe odredbe člana 39. ranijeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojima je po prigovorima pacijenata postupao zaštitnik pacijentovih prava u okviru zdravstvenih ustanova.

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu:
– postupa po podnetom prigovoru pacijenta i
– daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.
Savetnik pacijenata postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

Ranije važećim Pravilnikom o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 68/13) bio je uređen način i postupak zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz zdravstvenog osiguranja.

Zaštitu prava osiguranih lica vršio je zaposleni u Republičkom fondu (u daljem tekstu: zaštitnik prava osiguranih lica), u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu. Zaštitnik prava osiguranih lica je obavezan da postupa savesno i nepristrasno u zaštiti prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja. Zaštitnik prava osiguranih lica je obavezan da postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Zaštita prava iz zdravstvenog osiguranja organizovana je na način da se osiguranom licu omogući dostupnost zaštitnika prava osiguranih lica. Dostupnost zaštitnika prava osiguranih lica obezbeđuje se organizovanjem rada zaštitnika prava osiguranih lica u prostorijama davaoca zdravstvenih usluga, na način utvrđen ugovorom između Republičkog fonda i davaoca zdravstvenih usluga, tako da se obezbedi da: 1) kod davaoca zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji ima od 50 do 700 ugovorenih radnika poslove zaštite prava osiguranih lica obavlja jedan zaštitnik prava osiguranih lica; 2) kod davaoca zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji ima više od 700 ugovorenih radnika poslove zaštite prava osiguranih lica obavljaju dva zaštitnika prava osiguranih lica; 3) kod davaoca zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji ima do 50 ugovorenih radnika poslove zaštite prava osiguranih lica obavlja zaštitnik prava osiguranih lica angažovan kod najbližeg davaoca zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite; 4) kod davaoca zdravstvenih usluga na sekundarnom, odnosno na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sa kojim Republički fond ima zaključen ugovor na svakih 300 postelja poslove zaštite prava osiguranih lica obavlja po jedan zaštitnik prava osiguranih lica.
U zaštiti prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja zaštitnik prava osiguranih lica:
1) pružao je informacije osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
2) obezbeđivao je pružanje stručne i tehničke pomoći osiguranom licu u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;
3) obaveštavao nadležnu organizacionu jedinicu Republičkog fonda o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza davaoca zdravstvenih usluga;
4) vodio podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
5) izrađivao i dostavljao izveštaje o radu nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda.
Izvor: Izvodi iz propisa preuzeti su iz pravno informacionog sistema RS.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zastitnik_prava_pacijenata_u_jedinici_lokalne_samopuprave.pdf)Zastitnik_prava_pacijenata_u_jedinici_lokalne_samopuprave.pdf 117 kB