НОВИ ПРАВНИ СТАВОВИ ВКС

Правни став ВКС - ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ

1.Запослени имају непосредно право да захтевају од послодавца, да уплати доспеле премије за добровољно пензијско осигурање. Уплата ће се извршити по основу уговора који је закључио са осигуравачем и по основу појединачног колективног уговора.

2.Бивши запослени код стечајног дужника, као стечајни повериоци имају непосредно право да захтевају од стечајног дужника, да утврди потраживање по основу доспелих премија за добровољно пензијско осигурање. Премије доспеле до дана покретања поступка стечаја ће се уплатити осигуравачу, по основу уговора који је закључен између стечајног дужника и осигуравача и по основу појединачног колективног уговора, у складу са законом по коме се спроводи стечајни поступак.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 07.06.2019.године)

Правни став ВКС - НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Не постоји правни интерес вршиоца комуналних делатности да ради наплате извршених услуга против корисника комуналних услуга у парничном поступку тражи издавање платног налога, па такве тужбе парнични суд треба да одбаци.

(Правни став усвојен на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 25.06.2019.године)