Molba koju je kolega Đorđe Simić podneo za ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog fonda za PIO – Direkcija Fonda od 20.02.2017. godine

Poštovani!

U prilogu objavljujem Molbu koju je kolega Đorđe Simić podneo za ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog fonda za PIO – Direkcija Fonda od 20.02.2017. godine, koje se odnosi na vanredno usklađivanje penzija, korisnika vojnih penzija, u iznosu od 11,06%, počev od 01.01.2008. godine.

Kolega Đorđe moli RF PIO da razmotre nove činjenice koje uopšte nisu uzete u obzir pri rešavanju problema u vezi sa vanrednim usklađivanjem penzija, korisnika vojnih penzija, u iznosu od 11,06%, počev od 01.01.2008. godine, odredbe zakona koje uopšte nisu uzeti u obzir, kao i onih koje su uzete delimično ili pogrešno tumačene, primedbe na napred navedena Rešenja i donesu novo rešenje kojim će se iznos njegove penzije povećati za 4,49% počev od 01.01.2008. godine i to za:

- 4,21%, na ime trajnog umanjenja stečenog prava o iznosu penzije koje je izvršeno sprovođenjem Zaključka Vlade RS 05 broj 181-11689/2015 od 30. oktobra 2015. godine, i

- 0,28%, na ime pogrešnog obračuna iznosa na ime vanrednog usklađivanja penzije za 6,57% počev od 01.01.2008. godine.

Kolega Dragoslav Ivanović, koji je objavio ovu molbu, pored ostalog je napisao:

“NEMOJTE DA SPAVATE - 4,21% NEREŠEN DUG

Nama su dužni i moramo ih prisiliti da se oduže prema nama.

Jedan beskompromisni borac je prekopao sve arhive i domogao se dokumenta koji nam daju za pravo da mirno ne spavamo dok lopove ne prisilimo da dug vrate. Priča je duga za čitanje, ali tek koliko je vremana potrošio autor teksta.”

Komentar:

Nesumnjivo da je beskompromisni borac za pravo na 11,06 %, kolega Đorđe, uložio mnogo truda i rada da se domogne pojedinih dokumenata i da sastavi ovu molbu, čiji tekst je objavljen.

Da li će RF PIO po toj molbi izvršiti ponavljanje postupka donošenja Rešenja Republičkog Fonda za PIO – Direkcija Fonda – br. 01-02/181.6.3.2139/17 od 20.02.2017. godine, po žalbi na Rešenje Republičkog Fonda za PIO – filijala za grad Beograd, br. 181.6-2-1909/2016. od 30.12.2016. godine, nisam siguran.

Članom 104. Zakona o PIO propisano je:

Protiv konačnog rešenja fonda, u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka po zakonu kojim je uređen opšti upravni postupak, ili su protekli rokovi za ponavljanje postupka po tom zakonu, postupak se može ponoviti:

1) ako se sazna za nove činjenice, odnosno nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi sami, ili u vezi sa već upotrebljenim dokazima, mogli dovesti do drugačijeg rešenja;

2) kada je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka činjenica, odnosno dokaz koji može dovesti do drugačijeg rešenja.

Ponavljanje postupka pokreće se na predlog osiguranika ili po službenoj dužnosti.

Ako je predlog za ponavljanje postupka podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut u roku od pet godina od dana dostavljanja rešenja osiguraniku, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji su važili u vreme donošenja rešenja po kome se postupak ponavlja. Ako je predlog podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut po isteku tog roka, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji važe u vreme podnošenja predloga za ponavljanje postupka, odnosno u vreme pokretanja tog postupka po službenoj dužnosti.

Na osnovu podataka pribavljenih u ranijem i ponovljenom postupku, nadležni organ novim rešenjem može ranije rešenje koje je bilo predmet ponavljanja ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem kojim se ukida ranije rešenje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2019.09.15  Đorđe Simić - tekst molbe 4,21 posto.pdf)2019.09.15 Đorđe Simić - tekst molbe 4,21 posto.pdf 275 kB