Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Решења и Закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац донета у поновном поступку у извршењу решења Дирекције РФ ПИО донетих по жалбама Посавец Златка

Objavljeno utorak, 25 april 2017 21:31Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 817
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Решења и Закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац донета у поновном поступку у извршењу решења Дирекције РФ ПИО донетих по жалбама Посавец Златка

Поштовани!

У прилогу објављујем два решења и закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац донета у поновном поступку у извршењу решења Дирекције РФ ПИО донетих по мојим жалбама, која сам примио данас, 25.04.17. г. и то:

1. Дана 19.04.2017. г. РФ ПИО – Филијала Крагујевац донела је Решење којим ми је утврђен износ пензије за месец новембар 2014. г. и износ који ће ми се исплаћивати, односно износ умањења пензије, почев од новембра 2014. г. За доношење овог решења било је потребно непуних 29 месеци.
- РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднео сам Захтеву за решавање у управној ствари ради утврђивања решењем укупне пензије и начина исплате (умањења) исте 21.11.2014. године. Жалбу Дирекцији РФ ПИО због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) сам изјавио 09.02.2017. г. Дирекција РФ ПИО је била дужна да по поднетој жалби због ћутања управе, обзиром да се “ћутање администрације” правно изједначава са одбијањем захтева странке, донесе у законом прописаном року адекватно решење, али ме 07.04.17. г. обавестила да је Филијали Крагујевац дат налог за „прекоредно“ решавање мог захтева, а 21.04.17. г. да је Филијала Крагујевац донела решење по мом захтеву.

2. Дана 20.04.2017. г. РФ ПИО – Филијала Крагујевац донела је Закључак којим је одбачен мој захтев за измену решења – увећање пензије за 20 %. У диспозитиву овог закључка име ми је Посавец Златко, а у образложењу имам два имена – захтев је поднео Посавец Златко, а право на старосну пензију је правоснажним решењем Фонда СОВО утврђено Петровић Златимиру.
- Дана 13.01.2017. г. поднео сам, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац, Жалбу РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.8-6 31 / 16 од 28.12.2016. године, а након тога 23.03.2017. г. и Ургенцију Дирекцији Фонда, да донесе решење по жалби у накнадном року од 7 дана.
- Дана 30.03.2017. године Дирекција Фонда је донела Решење бр. 01-02/181.6.6 5246/17 којим је поништено горе наведено решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, због невођења рачуна о правилима поступка и непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања.

3. Дана 21.04.2017. г. РФ ПИО – Филијала Крагујевац донела је Решење о ванредном усклађивању моје пензије почев од 01.01.08. г. за 6,57 %.
- Дана 20.01.2017. г. поднео сам, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац, Жалбу РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.6.2 0237 / 16 од 06.01.2017. године, а након тога 30.03.2017. г. и Ургенцију Дирекцији Фонда, да донесе решење по жалби у накнадном року од 7 дана.
- Дана 30.03.2017. године Дирекција Фонда је донела Решење бр. 01-02/181.6.6 2867/17 којим је поништено горе наведено решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, због невођења рачуна о правилима поступка и непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања.

4. Као позитивно наводим да су ми наведена Решења и Закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац (која су сва експедована 21.04.17. г.) достављени свако у посебној писмоносној пошиљци, као што је и прописано законом када је у питању начин достављања управних аката. Претходни пут су ми два горе наведена решења Дирекције Фонда достављена у једној писмоносној пошиљци.

На горе наведена Решења и Закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац ћу у законом прописаном року поднети жалбе Дирекцији Фонда.

Нова одлука Уставног суда – право (наследника) на ванредно усклађивање војне пензије од 01.01.08. г. за 11,06 посто

Objavljeno utorak, 25 april 2017 11:06Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 3425
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Нова одлука Уставног суда – право (наследника) на ванредно усклађивање војне пензије од 01.01.08. г. за 11,06 посто

Поштовани!

У прилогу објављујем нову одлуку Уставног суда у вези права (наследника) на ванредно усклађивање војне пензије од 01.01.08. г. за 11,06 посто. Одлука је донета скоро 11 месеци након Закључка Владе Р. Србије 05 бр. 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године, којим је дала сагласност да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање изврши усклађивање пензије корисницима војне пензије у износу од 6,57 % почев од 01.01.2008. године.
Уставни суд, Велико веће, у поступку по уставној жалби М. Т. из Ужица, на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике Србије, на седници Већа одржаној 20. октобра 2016. године, донео је О Д Л У К У
1. Усваја се уставна жалба М. Т. и утврђује да је пресудом Управног суда - Одељење у Крагујевцу У. 14814/13 од 5. септембра 2014. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђење, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
2. Поништава се пресуда Управног суда - Одељење у Крагујевцу У. 14814/13 од 5. септембра 2014. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о тужби подноситељке уставне жалбе поднетој против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција Фонда број 01-02/181.6.3 15364/13 од 21. августа 2013. године.

- М. Т. из Ужица је, 10. октобра 2014. године, преко пуномоћника М. К, адвоката из Ужица, Уставном суду поднела уставну жалбу против пресуде Управног суда - Одељење у Крагујевцу У. 14814/13 од 5. септембра 2014. године, због повреде начела и права из чл. 32, 36. и 58. Устава Републике Србије. Подноситељка уставне жалбе се позвала и на повреду права зајемчених чл. 6. и 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и права из члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију.
Уставном жалбом је оспорена пресуда Управног суда којом је одбијена као неоснована тужба подноситељке изјављена против коначног управног акта којим је одбијен захтев пок. М.Т. из Ужица, супруга подноситељке, за усклађивање пензије у износу од 11,06%.
- Уставни суд још једном указује да је на седници одржаној 4. децембра 2013. године донео Одлуку Уж-8405/2013 (објављена на интернет страници Уставног суда - www.ustavni.sud.rs), којом је, у тачки 1. изреке, усвојио уставну жалбу Н. К. и утврдио да су пресудом Управног суда У. 10614/13 од 25. септембра 2013. године подносиоцу уставне жалбе повређена права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије и на једнаку заштиту права из члана 36. став 1. Устава, док је у преосталом делу уставну жалбу одбацио. У тачки 2. изреке поништена је пресуда Управног суда У. 10614/13 од 25. септембра 2013. године и одређено је да Управни суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција Београд број 01-02/181.6.3 2114/13 од 28. маја 2013. године.
- Оцењујући основаност уставне жалбе у погледу повреде права на правично суђење, Уставни суд, пре свега, наглашава да је његова надлежност у поступку по уставној жалби ограничена на утврђивање да ли је појединачним актом или радњом државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења повређено или ускраћено Уставом зајемчено право подносиоца. Уставни суд није надлежан да врши проверу утврђених чињеница и начина на који су судови и други државни органи и организације којима су поверена јавна овлашћења тумачили позитивноправне прописе. Уставни суд указује да је изван његове надлежности да процењује квалитет закључака судова или других органа у погледу оцене доказа, осим уколико је ова оцена очигледно произвољна.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је испитивао да ли образложење оспорене пресуде Управног суда задовољава стандарде правичног суђења.
По оцени Уставног суда, у конкретном случају се не ради о неком личном праву које се не наслеђује, као што је право на пензију. У конкретном случају ради се о усклађивању пензије, које по закону припада свим пензионерима уз испуњење законом прописаних услова. Дакле, ради се о имовинским правима која се наслеђују и која су у тренутку смрти оставиоца ушла у његова права и обавезе. У конкретном случају, Уставни суд је констатовао да се ради о преносивим правима, те је у управном поступку једино било потребно утврдити да ли је подноситељка уставне жалбе законски наследник лица за које се тражи предметно право.
- Уставни суд је, на основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, поништио пресуду Управног суда – Одељење у Крагујевцу У. 14814/13 од 5. септембра 2014. године и одредио да исти суд донесе нову одлуку о тужби подноситељке поднетој против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција Фонда број 01-02/181.6.3 15364/13 од 21. августа 2013. године, а у складу са правним ставом Суда који је изражен у напред наведеној Одлуци Уж-8405/2013 од 4. децембра 2013. године.

Otvoreno pismo Predsedniku VSS Dragomiru Milojeviću i Odgovor Vrhovnog kasacionog suda

Objavljeno ponedeljak, 24 april 2017 12:25Autor Ilija Ovuka
Pogodaka: 845
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Otvoreno pismo Dragoslava Ivanovića upućeno predsedniku Visokog saveta sudstva i Odgovor Vrhovnog kasacionog suda.

Prenosim objavu iz USPVLS
Dragoslav Ivanović је додао датотеку.

SRPSKO PRAVOSUĐE U KANDŽAMA ''MAFIJE''. Pročitajte prilog. Nije to ništa, ništa to nije, ali nije da nije.

Jedinstveno upravno mesto - jedna je od novina novog ZUP-a

Objavljeno ponedeljak, 24 april 2017 08:15Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 6289
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Jedinstveno upravno mesto - jedna je od novina novog ZUP-a

Objedinjeno pružanje usluga na jednom mestu ili jedinstveno upravno mesto jedna je od novina novog ZUP-a.
Jedinstveno upravno mesto propisano je članom 42 novog ZUP-a. U vezi sa jedinstvenim upravnim mestom, u Prelaznim i završnim odredbama novog ZUP-a članom 212 propisano je donošenje propisa. Taj član novog ZUP-a glasi:
“Vlada će doneti propis iz člana 42. stav (6) ovog zakona, istekom devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”
Bliže uslove, kriterijume i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu Vlada je trebala da propiše do 09. decembra 2016. godine.
Koliko mi je poznato navedeni propis, iz člana 42. stav (6) novog ZUP, Vlada još uvek nije donela.

Šire pročitajte u prilogu.

Strana 345 od 384