Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН РФ ПИО ЗА 2018. ГОДИНУ

Objavljeno utorak, 02 jul 2019 17:17Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 49
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН РФ ПИО ЗА 2018. ГОДИНУ

Поштовани!

У прилогу објављујем СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊИ БИЛТЕН РФ ПИО ЗА 2018. ГОДИНУ, Београд, из јула 2019. г.

Ради бољег информисања заинтересованих корисника података из области пензијског и инвалидског осигурања, у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање припремљен је Статистички годишњи билтен, у коме су прегледно, хронолошки, номинално и графички представљени подаци који се прате и oбрађују у Фонду.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, који су основани Законом о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 27/92, 82/92, 28/95 и 12/96) и наставили са радом у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 52/96, 46/98, 29/01 i 80/02) и Закона о пензијском и инвалидском осигурању (''Службени гласник РС'', бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. Закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) на дан 1. јануара 2008. године постају један фонд – Републички фонд за пензијско и осигурање, организован као једно правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за ово осигурање.

Од 1. јануара 2012. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање преузео је послове остваривања права из ПИО за професионална војна лица и исплату права војним пензионерима, који су у статистичким прегледима сврстани у категорију запослених и тако обрађивани. Где је било потребе и могућности ова категорија осигураника и пензионера је посебно статистички обрађена, али и збирно са категоријом запослених.

Да би трендови и просечни износи, индекси и проценти који произилазе из наших материјала били реални и суштински тачни, податке структурно презентујемо за три категорије корисника пензија (запослене, самосталне делатности и пољопривредне) и дајемо прегледе за дужи период уназад, а најраније од 1997. године.

Статистичким годишњаком су обухваћени подаци о: осигураницима и корисницима пензијe према категорији осигураника, броју корисника пензија по врсти пензије, просечном износу пензије и односу пензије и зараде без пореза и доприноса, новим корисницима пензије и онима којима је престало право на пензију, пензијама по општим и посебним прописима, корисницима новчане накнаде за помоћ и негу и телесно оштећење као и броју корисника и просечном износу пензије по филијалама и општинама. Од 2015. године податак за старосне пензије обухвата и старосне превремене пензије.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (GODISNJI_BILTEN_2018.pdf)GODISNJI_BILTEN_2018.pdf 3073 kB

Билтени Уставног суда Р. Србије

Objavljeno utorak, 02 jul 2019 11:59Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 52
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Билтени Уставног суда Р. Србије

Поштовани!

У прилогу објављујем нове Билтене Уставног суда Р. Србије, преузете са сајта Уставног суда, и то:

- БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА 2012–2016. - I, II, и III књига, издање новембар 2018. г.

- БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА за 2017. годину – издање април 2019. г.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Билтен 1-2012-2016.pdf)Билтен 1-2012-2016.pdf 5722 kB
Download this file (Билтен 2-2012-2016.pdf)Билтен 2-2012-2016.pdf 4407 kB
Download this file (Билтен 3-2012-2016.pdf)Билтен 3-2012-2016.pdf 5067 kB
Download this file (Билтен_2017.pdf)Билтен_2017.pdf 6520 kB

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Objavljeno utorak, 02 jul 2019 10:04Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 70
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је 18.06.2019. г. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, који објављујем у прилогу.

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 13. маја 2019. године до 3. јуна 2019. године, а текст Нацрта закона био је постављен на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и на порталу е-управе, са позивом свим заинтересованим лицима да у назначеном року достављају предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на имејл адресу: boracka_zastita@minrzs.gov.rs, односно писаним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту - за јавну расправу, Београд, Немањина 22-26.

Трибине за расправу о Нацрту закона одржане су према Програму јавне расправе у: Врању, Лесковцу, Крагујевцу, Ужицу, Сјеници, Краљеву, Сомбору, Зрењанину, Новом Саду, Зајечару, Београду и Нишу. Због великог интересовања за Нацрт закона трибина је одржана и у Руми.

На трибинама су присутнима представљени многобројни сада важећи прописи који регулишу област борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, уз образложење потребе да се изврши кодификација ових прописа, као и да се унапреде одређена законска решења, да се иста осавремене и ускладе са важећим прописима из других области. Представљен је текст Нацрта закона и ставови које је утврдила радна група.

Укупно је на свим трибинама било присутно око 1600 учесника. Учесници у јавној расправи су били: представници покрајинских, градских и општинских органа надлежних за борачко-инвалидску заштиту, представници удружења бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и остали заинтересовани.

Присутни су показали велику заинтересованост за учешће у јавној расправи.

Током учешћа на трибинама своје мишљење, примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона је усмено изнело укупно 207 дискутаната. Том приликом је достављено и 103 поднеска у виду писаног материјала.

За време трајања јавне расправе у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је примљено путем редовне и електронске поште 45 поднесака са многобројним примедбама и сугестијама, поред осталих и комплетан текст нацрта Закона о правима ратних ветерана, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

Може се констатовати да је највећи број учесника јавне расправе током одржаних трибина, као и кроз материјал који је достављен Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања изнео мишљење да је потребно да се Нацрт закона стави ван процедуре и да се формира нова радна група која би сачинила нови текст Нацрт закона, односно да се изврше његове измене и допуне. Велики број учесника расправе је тражио да се у Нацрту закона пропишу права бораца оружаних акција 90-тих и рата 1999. године којима није признато својство ратног војног инвалида а која нису предвиђена ни сада важећим пописима из области борачко-инвалидске заштите, или да се донесе посебан закон о правима ветерана. Поједини од учесника су сматрали и да права цивилних инвалида рата треба регулисати посебним законом. Већина учесника јавне расправе изнела је захтев да се статус борца призна свим борцима који су сада држављани Републике Србије а рањени су у Републици Хрватској, БиХ и Републици Српској. По питању категоризације бораца мишљења су већином била супротстављена. Док су се једни изјашњавали против сваке категоризације и дељења бораца по било ком основу, други су предлагали категоризацију по различитим критеријумима. Такође, много примедаба је било на висину прописаних примања, као и на начин одређивања основице за израчунавање примања по признатим правима. При томе су се углавном изјашњавали да је потребно да се призната права не умањују, као и да треба вратити начин обрачуна примања као пре доношења последњих измена и допуна закона. Представници цивилних инвалида рата и чланова породица умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата су се углавном залагали да се цивилни инвалиди рата изједначе у правима са војним инвалидима, као и да се пропише право на породичну инвалиднину за све чланове породице умрлих цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата. Бројне примедбе су се односиле на питање регулисања репрезентативности удружења из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата. Учесници трибина су се изјашњавали и о томе да не треба одузимати надлежност у другостепеном поступку АП Војводини и Граду Београду.

Након завршене јавне расправе све примедбе, предлози и сугестије биће разматрани у оквиру рада радне групе, након чега ће бити опредељени коначни ставови који ће ући у текст Нацрта закона.

У прилогу овог извештаја, као његов саставни део, су обједињене и груписане примедбе, предлози и сугестије свих учесника које су изнете на одржаним трибинама, као и оне које су за време трајања јавне расправе о Нацрту закона достављене Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera

Objavljeno ponedeljak, 01 jul 2019 14:03Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 178
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

“Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera”, Nikola Aleksić

Advokatska kancelarija: broj 58, jun 2019. – povod za temu broja je nova odluka Ustavnog suda o obustavi postupka o oceni ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, čije obrazloženje do sada nije bilo objavljeno, odnosno najava u medijima da će udruženja penzionera podneti novu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava.

S obzirom da nemamo uvid ni u odluku Ustavnog suda, ni u odluku ESLJP po prethodnoj predstavci, odluka u sličnom slučaju protiv Italije, u kojoj je navedeno nekoliko bitnih principa, mogla bi da pruži razjašnjenje kakav je stav, odnosno kakav bi mogao da bude stav ovog suda povodom nove predstavke.

Мишљење са сајта УСПВЛС:

У аналитичком тексту Николе Алексића у часопису Адвокатска канцеларија, понуђени су принципи на којима би се могло заснивати одлучивање Европског суда за људска права у Стразбуру по представци због вишегодишњег неусклађивања пензија у Србији.

„Принципи који се генерално примењују у предметима према чл. 1. Протокола број 1 подједнако су релевантни када је реч о пензијама, те ова одредба не гарантује право на стицање имовине, односно не гарантује ни право пензије у одређеном износу, али када држава уговорница има на снази законодавство које предвиђа право на исплату одређеног социјалног давања мора се сматрати да то законодавство генерише имовински интерес који спада у границе чл.1. Протокола 1 за особе које задовољавају његове захтеве. Смањење или прекид исплате може представљати мешање у мирно уживаање имовине које се мора оправдати.“

Смањење односно неусклађивање пензија представља мешање у уживање имовинских права.
Да ли постоји повреда имовинских права пензионера, зависи од нивоа мешања у уживање имовинских права.

У текстовима на дату тему (па и у овом тексту) аутори стално превиђају чињеницу да грађани Србије на основу члана 58. Устава Србије имају већи степен заштите својих имовинских права од заштите коју им пружа Европска конвеција о заштити људских права и основних слобода.

У тексту је изнет пример доношења „Уредбе о спасавању Италије“ ради смањења јавног дуга којом је између осталог било предвиђено и неусклађивање пензија. Сличан законодавни акт којим би била предвиђена штедња у свим врстама буџетске потрошње у Србији није донет.

Очигледно да је актуелна власт у Србији спроводећи штедњу над пензионерима користила принципе које је користио ЕСЉП у Стразбуру решавајући представке због смањења и неусклађивања пензија.
У том смислу треба посматрати и изузимање дела пензија од смањења и увођење “додатка уз пензију” којим се као поправља економски положај пензионера којима су пензије мање од 34.003 динара. У свему томе је веома значајно противуставно преузимање већинског управљања Фондом ПИО и прикривање чињенице да се пензије у Србији само делимично финасирају из буџета. Подметање става да су пензије у Србији социјално давање је кључна обмана коју би актуелна власт у Србији мога извршити пред ЕСЉП у Стразбуру.

Strana 5 od 353