Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Управа за војно здравство МО ће домовима здравља доставити војне рецепте у папирном облику

Objavljeno sreda, 06 mart 2019 14:56Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 123
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Управа за војно здравство МО ће домовима здравља доставити војне рецепте у папирном облику

Од 1. марта 2019. године цивилне здравствене установе више не издају рецепте у папирном облику (већ искључиво у електронском). На основу тога војни осигураници чији се здравствени картони налазе код изабраног лекара у домовима здравља остају без лекарског прeгледа, односно могућности да им се изда рецепт у папирном облику и да добију лек на рецепт.

С тим у вези Управа за војно здравство МО је 5. марта 2019. године предузела мере да се проблем разреши на тај начин што ће се домовима здравља доставити војни рецепти у папирном облику.
До решења тог проблема УВПС је предложило Управи за војно здраватво и Фонду за СОВО да војни осигураници купују неопходне лекове, а да им се уложене паре за набавку лекова рефундирају посредством Фонда за СОВО, о чему ћемо благовремено известити.

Presuda Upravnog suda, odeljenje u Novom Sadu, od 14.02.2019. g. - ponovno određivanje penzije (Vladimir Omorac)

Objavljeno sreda, 06 mart 2019 13:33Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 110
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Presuda Upravnog suda, odeljenje u Novom Sadu, od 14.02.2019. g. - ponovno određivanje penzije (Vladimir Omorac)

Poštovani!

U prilogu objavljujem Presudu Upravnog suda, odeljenje u Novom Sadu, od 14.02.2019. g. - ponovno određivanje penzije (Vladimir Omorac).
Trebalo bi imati uvid u kompletan predmet da bi se dao ozbiljan komentar. Na osnovu objavljenog, kolega vojni penzioner je tražio ponovno određivanje penzije. Odluka UpS je pravilna - nema pravo.
U pitanju nije to pravo, već pravo na izmenu pravosnažnog rešenja Fonda SOVO o pravu na penziju, uvećanjem ranije određene penzije za 20% primenom člana 105. stav 2. i člana 79. stav 3. Zakona o PIO. To pravo je i dalje sporno i o njemu UpS nije odlučivao u ovom predmetu.
Pored toga Upravni sud se nije izjašnjavao i odlučivao ni o pravu na uvećanje penzije po osnovu ostvarenog penzijskog staža preko 40 godina, koje vojnim penzionerima penzionisanim do kraja 2011. godine nije priznato rešenjima Fonda SOVO (tzv. vojnim rešenjima) o pravu na penziju.

Procesno-pravni osnov za izmenu pravosnažnog rešenja, uvećanjem već određene penzije, je sadržan u članu 105 (stav 2) Zakona o PIO:
Član 105
Pravosnažno rešenje fonda može se izmeniti novim rešenjem ako je njime povređen zakon ili opšti akt fonda na štetu osiguranika odnosno korisnika prava ili ako je o nekom pravnom pitanju docnije zauzeto pravno shvatanje povoljnije za osiguranika.
Novo rešenje će se doneti i ako se sazna za činjenice koje su od uticaja na pravo osiguranika, a koje su nastale posle donošenja rešenja.
Prava utvrđena rešenjem donetim u postupku izmene pripadaju od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva za izmenu rešenja, odnosno od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu pokrenutom po službenoj dužnosti.
Kod ponovnog rešavanja o pravu osiguranika odnosno korisnika prava, prema stavu 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili u času donošenja konačnog rešenja. Ako se rešava o pravu prema stavu 2. ovog člana primeniće se propisi koji važe u vreme pokretanja postupka.

Procesno-pravni osnov za ponavljanje postupka, odnosno ponovno određivanje penzije je sadržan u članu 104 Zakona o PIO:
Član 104
Protiv konačnog rešenja fonda, u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka po zakonu kojim je uređen opšti upravni postupak, ili su protekli rokovi za ponavljanje postupka po tom zakonu, postupak se može ponoviti:
1) ako se sazna za nove činjenice, odnosno nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi sami, ili u vezi sa već upotrebljenim dokazima, mogli dovesti do drugačijeg rešenja;
2) kada je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka činjenica, odnosno dokaz koji može dovesti do drugačijeg rešenja.
Ponavljanje postupka pokreće se na predlog osiguranika ili po službenoj dužnosti.
Ako je predlog za ponavljanje postupka podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut u roku od pet godina od dana dostavljanja rešenja osiguraniku, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji su važili u vreme donošenja rešenja po kome se postupak ponavlja. Ako je predlog podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut po isteku tog roka, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji važe u vreme podnošenja predloga za ponavljanje postupka, odnosno u vreme pokretanja tog postupka po službenoj dužnosti.
Na osnovu podataka pribavljenih u ranijem i ponovljenom postupku, nadležni organ novim rešenjem može ranije rešenje koje je bilo predmet ponavljanja ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem kojim se ukida ranije rešenje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Presuda Upravnog suda od 14.02.19. g. - Omorac - Copy.pdf)Presuda Upravnog suda od 14.02.19. g. - Omorac - Copy.pdf 387 kB

Rešenje RF PIO – Filijala za grad Beograd od 05.02.2019. godine

Objavljeno sreda, 06 mart 2019 11:48Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 85
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Rešenje RF PIO – Filijala za grad Beograd od 05.02.2019. godine

Poštovani!

Kolega Spahić Reuf podneo je RF PIO – Filijala za grad Beograd dana 23.01.2019. g. Zahtev za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o PUNIP (koristio je formu tog zahteva koju je ponudilo USPVLS).

Rešenjem RF PIO – Filijala za grad Beograd od 05.02.2019. godine zahtev kolege Reufa je odbačen pozivanjem na član 92. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku, sa obrazloženjem da je zahtev za isplatu odbijenih iznosa penzije zahtev imovinsko-pravnog karaktera, odnosno nije reč o upravnoj stvari o kojoj se odlučuje u upravnom postupku.

Kolega Reuf protiv ovog prvostepenog rešenja može podneti žalbu Direkciji Fonda i kasnije, ukoliko bude nezadovoljan rešenjem po žalbi, pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu. Pretpostavljam da bi u postupku po žalbi drugostepeni organ, i kasnije po podnetoj tužbi Upravni sud, podneti zahtev tretirao na isti način – kao zahtev imovinsko-pravnog karaktera.

Formu zahteva koju je ponudilo USPVLS sam zbog toga pomalo izmenio. U prilogu objavljujem tu izmenjenu formu zahteva.
Pre nekoliko dana, po toj izmenjenoj formi, Zahtev za priznavanje prava na razliku između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o PUNIP (donošenje i izdavanje rešenja o iznosu i načinu povraćaja zadržanih iznosa penzije) podneo je kolega vojni penzioner RF PIO – Filijala Kragujevac.

KRATKA ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA RF PIO ZA PERIOD 2012. - 2018. GODINA

Objavljeno utorak, 05 mart 2019 18:22Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 51
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

KRATKA ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA RF PIO ZA PERIOD 2012. - 2018. GODINA

Realan pokazatelj visine penzija je prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji (na primer za određenu godinu ili na kraju godine) i učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, u određenoj godini.

1. Prosečna penzija za 2012. godinu iznosila je 23.024 dinara. U 2013. godinu ušli smo sa prosečnom penzijom iz decembra 2012. godine koja je iznosila 23.563 dinara.
Prosečna penzija za 2018. godinu iznosila je 25.317 dinara. U 2019. godinu ušli smo sa prosečnom penzijom iz decembra 2018. godine koja je iznosila 26.324 dinara.
Prosečna penzija je za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) uvećana sa 23.024 dinara na 25.317 dinara, odnosno za 9,96 %.
Prosečna penzija je za 6 godina (poređenje decembar 2012. g. – decembar 2018. g.) uvećana sa 23.563 dinara na 26.324 dinara, odnosno za 11,7 %.

2. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 2012. godinu je iznosila 41.377 dinara. U 2013. godinu ušli smo sa prosečnom zaradom, bez poreza i doprinosa, koja je za decembar 2012. godine iznosila 46.923 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 2018. godinu je iznosila 49.650 dinara. U 2019. godinu ušli smo sa prosečnom zaradom, bez poreza i doprinosa, koja je za decembar 2018. godine iznosila 52.372 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) je uvećana sa 41.377 dinara na 49.650 dinara, odnosno za 19,99 %.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje decembar 2012. g. – decembar 2018. g.) je uvećana sa 46.923 dinara na 52.372 dinara, odnosno za 11,61 %.

3. Uvećanje prosečnih zarada, bez poreza i doprinosa, za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) bilo je približno 20 %, uvećanje prosečnih penzija za 6 godina (poređenje 2012. g. – 2018. g.) bilo je približno 10 %.
Prosečno godišnje uvećanje neto zarada (u navedenom periodu) bilo je oko 3,1 %, a prosečno godišnje uvećanje penzija bilo je oko 1,6 %.
Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, za 6 godina, je sa 55,64 % spalo na 50,99 %.

Statistički podaci RF PIO pokazuju:

1. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2012. godine (usklađivanje penzija za 2,00 % izvršeno je u oktobru) iznosila je 23.563 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u decembru 2012. godine iznosila je 46.923 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2012. godinu iznosila je 23.024 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2012. godini iznosila je 41.377 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 55,64 %.
2. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2013. godine (usklađivanje penzija za 2,00 % izvršeno je u aprilu, a za 0,5 % u oktobru) iznosila je 24.157 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2013. godinu iznosila je 23.947 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2013. godini iznosila je 43.932 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 54,5 %.
3. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2014. godine (usklađivanje penzija za 0,5 % izvršeno je u aprilu) iznosila je 23.145 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2014. godinu iznosila je 24.085 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2014. godini iznosila je 44.530 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 54,1 %.
4. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2015. godine (usklađivanje penzija za 1,25 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.466 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2015. godinu iznosila je 23.196 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2015. godini iznosila je 44.432 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 52,2 %.
5. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2016. godine (usklađivanje penzija za 1,5 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.459 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2016. godinu iznosila je 23.488 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2016. godini iznosila je 46.097 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 51,0 %.
6. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2017. godine (usklađivanje penzija za 5,0 % izvršeno je u decembru) iznosila je 23.459 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2017. godinu iznosila je 23.913 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2017. godini iznosila je 47.893 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 49,9 %.
7. Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za decembar 2018. godine (prestala je primena Zakona o PUNIP od oktobarske penzije, počela je isplata novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju za penzije do 34.003,90 dinara, nije bilo usklađivanja penzija u 2018. g.) iznosila je 26.324 dinara.
Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u decembru 2018. godine iznosila je 52.372 dinara.
Prosečna penzija svih penzionera u R. Srbiji za 2018. godinu iznosila je 25.317 dinara. Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa, u 2018. godini iznosila je 49.650 dinara. Učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, bez poreza i doprinosa, bilo je 50,99 %.

Strana 6 od 525