Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Исплата новчане помоћи пензионерима

Objavljeno utorak, 22 oktobar 2019 18:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 188
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
Исплата новчане помоћи пензионерима
 
Чланом 171. ст. 3 и 4. Закона о ПИО уређено је да се средства Фонда могу изузетно користити и за исплату новчане помоћи корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника и да се исплата новчане помоћи врши у износу који утврди Влада, водећи рачуна о билансним могућностима Фонда.
 
Предлогом Закључка Владе Републике Србије утврђено је да се свим корисницима пензија, привремених накнада – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са чл. 223. и 225. Закона о ПИО) и инвалидној деци - корисницима привремене накнаде код Фонда, изврши исплата новчане помоћи у износу од 5.000,00 динара.
Ребалансом Финансијског плана РФ ПИО, за исплату новчане помоћи (са пратећим трошковима исплате) обезбеђена су средства у укупном износу од 8,7 милијарди динара. Исплата новчане помоћи у износу од 5.000,00 динара биће 05.11.2019. године.
 
Исплата новчане помоћи обезбеђена је у складу са билансним могућностима Фонда, захваљујући остварењу прихода од доприноса за ПИО у вишем износу од планираних у периоду јануар – август текуће године, као и нижем извршењу расхода, пре свега, по основу принудних наплата по судским споровима. Планирани приходи од доприноса за ПИО виши су за 2,41%, односно за 11,19 милијарди динара у односу на првобитно планиран износ, у складу са остварењем у првих осам месеци текуће године. Планираним изворним приходима покрива се 71,18% планираних расхода и издатака у 2019. години. 
 
Учешће дотације и трансфера из буџета у укупним приходима и примањима Фонда смањено је са 27,44% на 26,00%. Планирани износ трансфера са раздела Министарства финансија за подршку исплате пензија и новчаног износа као увећања уз пензију износи 150,30 милијарди динара, што је 7,42 милијарде динара мање од првобитно планираног износа.
 
Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали обишао је данас Клуб за старе на Врачару и том приликом најавио да ће 5. новембра ове године бити исплаћена обећана помоћ пензионерима у висини од 5.000 динара. Он је подсетио и да ће од 1. јануара бити повећане пензије, по швајцарској формули, где се пензија одређује на основу висине просечне плате и висине инфлације.
„Ми већ сада знамо, а за пар дана ћемо знати сигурно, да ли је реч о повећању пензија између 5.3 и 5.4 одсто“, рекао је Мали.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Objavljeno utorak, 22 oktobar 2019 12:25Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 208
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Poštovani!

U prilogu objavljujem PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE.

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 - dr. zakon, 10/15 i 88/15 - US i 36/18) i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije iz 2018. godine, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju nedoumice prilikom primene odredaba zakona. Predloženim izmenama i dopunama stvaraju se uslovi za obezbeđenje povoljnijeg položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, posebno profesionalnih vojnika, kao i podoficira i oficira koji su u službi na određeno vreme, kao i za uvođenje čina kapetana prve klase - poručnika bojnog broda za rečne jedinice i uvođenje podoficirskog čina vodnik prve klase.

Efikasnije rukovođenje i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije sa mogućnošću predvidivog karijernog vođenja profesionalnih vojnih lica, uz istovremeno stvaranje uslova za poboljšanje položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, te radi uspostavljanja potpune nezavisnosti vojnih disciplinskih organa u stručnom pogledu prilikom odlučivanja o odgovornosti profesionalnih pripadnika Vojske, kao i dodatno regulisanje upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije.

Donošenje ovog zakona je neophodno, jer predložena pravna rešenja predstavljaju zakonodavnu materiju i ne mogu biti uređena i usklađena podzakonskim aktima za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 22. uvođenjem činova vodnika prve klase i kapetana prve klase, odnosno poručnika bojnog broda u rečnim jedinicama zbog potrebe smanjenja većeg broja oficira čina majora i podoficira čina starijeg vodnika, koji se s godinama sve više povećava, a u cilju kvalitetnog vođenja kadra kroz službu u Vojsci Srbije. Rešavanje ovog problema pomoglo bi ponovno uvođenje činova kapetana prve klase, odnosno poručnika bojnog broda, kao i vodnika prve klase za podoficire. Uvođenje ovih činova povoljno bi se odrazilo na piramidu kadra oficira i podoficira, a pozitivni efekti bi se ogledali u većem iskustvu, a samim tim kvalitetu kadra, što bi u krajnjem rezultiralo da se na odgovornije dužnosti postavljaju iskusniji i kvalitetniji oficiri i podoficiri. Pored toga, izbeglo bi se da pojedine starešine provedu veoma dugi vremenski period u jednom činu. Ovo je posebno izraženo kod oficira čina potpukovnika i podoficira u činu zastavnika, što je ujedno i negativan motivacioni faktor za oficire, odnosno podoficire.

U piramidalnom karijernom vođenju obezbeđuje se kontinuitet za vreme provedeno na određenim dužnostima, kao i sticanje iskustava na višim dužnostima, karijerno usavršavanje i vođenje, čime bi se izbeglo da oficiri čina kapetana, majora i potpukovnika provedu znatno više godina u činu od predviđenog propisima, a samim tim mlađe starešine bi imale motiv, kao i izvesnost i predvidivost u karijernom vođenju.

Članom 2. Predloga zakona predlažu se izmene u članu 39. stav 1. tač. 7) i 9). Tačkom 7) povećava se starosna granica za prijem u profesionalnu vojnu službu s obzirom da se u prethodnom periodu ukazala potreba za povećanjem starosne granice za prijem u profesionalnu vojnu službu, a da je Zakonom o Vojsci Srbije bila propisana niža starosna granica za prijem (za podoficire 35 godina, a za oficire 40 godina) to je neophodno povećati starosnu granicu za prijem lica u svojstvu podoficira, odnosno u svojstvu oficira. Tačkom 9) proširuje se krug lica koja mogu biti primljena u profesionalnu vojnu službu ako poseduju odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem i koji su stekli odgovarajuća znanja i veštine za obavljanje poslova profesionalnog vojnog lica.

Članom 3. Predloga zakona dodaju se novi st. 3. i 4. u članu 40. kojim se precizira vreme kada se učenik srednje stručne vojne škole i mešovite vojne škole proizvodi u čin vodnika i postaje podoficir. Ova dopuna je predložena i pored činjenice da je Zakon o vojnom obrazovanju u članu 9. tačka 15) ostavio prostora da se podzakonskim aktom u nadležnosti ministra odbrane bliže uredi prijem učenika srednje vojne škole, jer ovo materijalno rešenje treba da bude uređeno Zakonom o Vojsci Srbije, imajući u vidu da je prijem svih pripadnika MO i VS propisan ovim zakonom pa nema potrebe da se prijem ove kategorije lica izdvaja i posebno uređuje propisom koji reguliše obrazovanje pripadnika MO i VS. Novim stavom 4. data je mogućnost i učeniku Vojne gimnazije koji ne nastavi školovanje i učeniku srednje stručne i mešovite vojne škole u kojima se stiče odgovarajuće opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje za obavljanje poslova vojnih službenika i nameštenika da pod određenim uslovima nakon završetka škole budu proizvedeni u čin vodnika i postanu podoficiri.

Odredbom Zakona o Vojsci Srbije u članu 41. stav 2. propisana je starosna granica od 43 godine za proizvođenje podoficira koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u čin potporučnika, što je u suprotnosti sa odredbom člana 39. stav 1. tačka 7) Zakona, kojom je propisana starosna granica od 45 godina, ako se lice prima u svojstvu oficira, pa je, u tom smislu, članom 4. Predloga zakona izvršeno usaglašavanje ove dve odredbe, na način da je starosna granica za proizvođenje u čin potporučnika pomerena do navršene 45 godine života.

Članom 5. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 42. tako što će se omogućiti prijem u profesionalnu vojnu službu bez konkursa u svojstvu podoficira profesionalnog vojnika odnosno podoficira koji je u radnom odnosu na određeno vreme. Svrha i cilj ove izmene je da se Vojska Srbije ne odriče profesionalnih vojnika, već je ideja da ostanu u službi i da im se omogući pravna i egzistencijalna sigurnost.

Članom 6. Predloga zakona dopunjen je član 43. novim stavom kojim se propisuje da se za lica primljena u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme, za unapređenje računa i vreme provedeno u činu u statusu profesionalnog vojnog lica na određeno vreme.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se izmena i dopuna člana 56. kojim se propisuje vreme provedeno u činu poručnika, kapetana i kapetana prve klase neophodno za unapređenje u neposredno viši čin.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena člana 80. kojim je uređeno angažovanje pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, tako što je propisana obaveza ostanka u Vojsci Srbije najmanje trostruko vreme provedeno u multinacionalnoj operaciji u koju je upućen. Takođe, predviđeno je da je u slučaju neizvršenja ove obaveze pripadnik Vojske Srbije dužan da plati ugovornu kaznu predviđenu ugovorom o učešću u multinacionalnoj operaciji. Ovo iz razloga što profesionalni pripadnici koji su učestvovali ili će učestvovati u multinacionalnim operacijama ostvaruju i određene prinadležnosti u pogledu novčanih primanja, dodatne bodove pri rešavanju stambenog pitanja te ostvaruju staž u dvostrukom trajanju. Za jedinice Vojske Srbije je bitno i neophodno da učesnici u multinacionalnim operacijama budu zadržani u profesionalnoj vojnoj službi, kako bi preneli stečena znanja i iskustva na profesionalna vojna lica koja će biti upućena u multinacionalne operacije, kao i na profesionalna vojna lica koja neće biti upućena u multinacionalne operacije. Takođe, predviđeno je da se ugovorna kazna određuje u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje ministar odbrane, a u zavisnosti od multinacionalne operacije, stručne spreme učesnika odnosno posebno za oficire, podoficire i civilna lica na službi u Vojsci Srbije, na koji način se obezbeđuje pravna sigurnost.

Članom 9. Predloga zakona predlaže se izmena člana 95. iz razloga što je Republički zavod za statistiku, počev od januara 2018. godine, izmenio metodologiju za obračun prosečnih zarada u Republici Srbiji, pa podatke o zaradama objavljuje sa dva meseca zakašnjenja.

Članom 10. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 104. dodavanjem tačke 4) kojom je propisano da profesionalno vojno lice ima pravo na godišnji odmor za navršene, odnosno pune godine u radnom odnosu i to preko 30 godina - 35 radnih dana, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", broj 95/18).

Članom 11. Predloga zakona izmenjen je naziv odeljka 3. Prestanak profesionalne vojne službe za vreme ratnog stanja na način da je nazivom odeljka obuhvaćen i pojam "vanrednog stanja" i izmenjen član 119. kojim je propisano da profesionalnom vojnom licu ne prestaje profesionalna vojna služba za vreme ratnog ili vanrednog stanja, osim u taksativno navedenim slučajevima, iz razloga što ne bi bilo primereno da profesionalno vojno lice za vreme ratnog ili vanrednog stanja podnese zahtev za prestanak profesionalne vojne službe. Takođe, propisano je da se ugovor o radu na određeno vreme za profesionalna vojna lica produžava do ukidanja ratnog ili vanrednog stanja.

Članom 12. Predloga zakona predlaže se izmena člana 161. kojim se vojni disciplinski sudovi, obrazuju pri Ministarstvu odbrane, a ne u Vojsci Srbije i vrši se terminološko usklađivanje sa ostalim odredbama zakona. Na ovaj način bi se izbegle primedbe po pitanju nepristrasnosti i samostalnosti ovih organa u stručnom pogledu, a njihov rad učinio efikasnijim, uz napomenu da bi se ovakvim rešenjem potencirala stručna nezavisnost vojnih disciplinskih sudova i izbegao svaki eventualni pokušaj uticaja komandovanja na rad ovih organa. U prilog ovakvom predlogu je i činjenica da su i u vreme postojanja redovnih vojnih sudova, vojnih tužilaca i Vojnog pravobranilaštva, ovi pravosudni organi po formaciji bili u sastavu Sekretarijata Ministarstva odbrane i Pravne uprave, pri čemu su navedene organizacione jedinice Ministarstva odbrane vodile sudsku upravu, bez bilo kakvih uticaja na stručnu nezavisnost vojnog pravosuđa. Na taj način bi se izbegao prigovor, često prisutan u javnosti, da komandovanje može da utiče na nezavisnost vojnih disciplinskih tužilaca i vojnih disciplinskih sudova.

Članom 13. Predloga zakona precizira se odredba člana 162. tako što se navodi da je sedište Višeg vojnog disciplinskog suda u Beogradu i vrši se terminološko usklađivanje sa ostalim odredbama zakona.

Članom 14. Predloga zakona propisano je da se Vojni disciplinski tužioci obrazuju pri Ministarstvu odbrane sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i da se Viši vojni disciplinski tužilac obrazuje pri Ministarstvu odbrane sa sedištem u Beogradu i izvršeno je terminološko usklađivanje sa ostalim odredbama zakona.

Članom 15. Predloga zakona utvrđeno je da će se propisi doneti za izvršavanje Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 - dr. zakon, 10/15, 88/15 - US i 36/18) uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 16. Predloga zakona propisano je da će Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uskladiti svoju organizaciju sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 17. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Izvor: Sajt Narodne skupštine R. Srbije

Приказ способности Војске Србије „Слобода 2019“

Objavljeno ponedeljak, 21 oktobar 2019 17:46Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 69
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Приказ способности Војске Србије „Слобода 2019“

19.10.2019. - http://www.mod.gov.rs/cir/14582/prikaz-sposobnosti-vojske-srbije-sloboda-2019-14582

Приказ способности Војске Србије „Слобода 2019" одржан је на Аеродрому „Пуковник-пилот Миленко Павловић" у Батајници, поводом обележавања 75 година од ослобођења Београда у Другом светском рату.

Приказу „Слобода 2019“ присуствовали су председник Републике Србије и врховни командант Војске Србије Александар Вучић, председник Владе Руске Федерације Дмитриј Медеведев, српски члан Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик, председница Народне Скупштине Републике Србије Маја Гојковић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министар одбране Републике Србије Александар Вулин, министри у Влади Републике Србије, начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, представници Министарства одбране и Војске Србије, МУП-а, БИА, представници дипломатског и војно-дипломатског кора, верских заједница, многобројни гости и грађани Републике Србије.

Пре 75 година, 20. октобра 1944. године окончана је 1287 дана дуга немачка окупација главног града Југославије Београда, великом победом коју су извојевале здружене јединице Народноослободилачке Војске Југославије и Црвене Армије.

Комплетан текст (са фотографијама) прочитајте у прилогу.

Комплетан пренос Приказа „Слобода 2019“ можете погледати овде -

https://youtu.be/eCWPCpZH_aU

 

Srpske penzije po "švajcarskoj formuli" - strpljenje penzionera na testu

Objavljeno ponedeljak, 21 oktobar 2019 13:16Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 202
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Srpske penzije po "švajcarskoj formuli" - strpljenje penzionera na testu

http://rs.n1info.com/Biznis/a535599/Srpske-penzije-po-svajcarskoj-formuli-strpljenje-penzionera-na-testu.html

Iako životni standard srpskih penzionera nije ni približan standardu njihove generacije u Švajcarskoj - penzije u Srbiji će se od sledeće godine uređivati po "švajcarskoj formuli". To znači da će se na šestomesečnom nivou, penzije usklađivati sa inflacijom, ali i sa rastom prosečnih plata u Srbiji. Stručnjaci ohrabruju najstarije građane rečima da je indeksacija po "švajcarskoj formuli" dobra i da donosi predvidivost. Međutim, penzioneri strahuju da će to umesto rasta doneti pad penzija u narednom periodu.

Srpske penzije po "švajcarskoj formuli" - tako glasi obećanje koje vlast daje penzionerima i tvrdi da će biti ispunjeno već sa prvim danom 2020. godine.

Fer i pošteno, pravično i održivo - epiteti su kojima u Vladi Srbije opisuju "švajcarsku formulu" i kažu: penzioneri će se radovati.

"Koja Švajcarska? Je l' on živi u Švajcarskoj pa zna kakva je Švajcarska, je l' on išao tamo da pita penzionere u Švajcarskoj kako oni žive, koja je njihova penzija? Koja je to Švajcarska? On misli da primenjuje Švajcarsku u Srbiji? Pa neka, ja bih volela. Ali, to nema šanse da može. Ja bih stvarno volela, ali to kod nas nikad neće moći da bude".

"On stalno viče da će da povećaju nešto, šta je povećao? Daje ko slepcima, dinar po dinar. Pa, ja ću onda bolje da izađem na raskrsnicu, pa da pružim ruku da prosim, nego da mi on daje i dodeljuje", rekli su penzioneri za N1.

"Švajcarska formula" je već bila primenjivana u Srbiji do 2005. godine - u potpunosti, a u delimično izmenjenom obliku do 2008. godine. Ona podrazumeva da će se visina penzija usklađivati sa rastom cena i rastom plata - 50 odsto u odnosu na inflaciju, a 50 odsto u odnosu na zarade.

Iako Vlada, ali i Međunarodni monetarni fond očekuju da ovaj sistem bude darežljiviji prema penzionerima, jer će - kako kažu - omogućiti da penzije brže rastu, takav utisak nemaju oni koji se u ime penzionera bore za bolji život. U "švajcarskoj formuli" vide i dobre i manje dobre strane.

"Jednostavno sada imamo određenu predvidivost šta će se dešavati sa penzionerima, ranije je to rađeno šac metodom, ranije je to rađeno u skladu sa željama pojedinaca. Imaćemo nešto što će biti zaista predvidivo i to je ono za šta smo se u principu zalagali, ali nije povoljno zbog toga što imamo računicu u kojoj će biti situacija sledeća: da će penzije realno padati i sa ovakvim načinom usklađivanja", kaže Mihajlo Radović iz Udruženja sindikata penzionera Srbije.

U Fiskalnom savetu, ipak, pozdravljaju odluku Vlade i "švajcarsku formulu" vide kao dobro rešenje. Time se - kažu - osigurava da će i penzioneri osetiti efekte privrednog rasta i poboljšanja životnog standarda.

"Ona podrazumeva sa jedne strane da se penzije indeksiraju sa inflacijom kako bi se zaštitio taj realni iznos, ali i sa druge strane da se se dodatno indeksiraju sa polovinom realnog uvećanja zarada - to je realni rast penzija, kako bi se implementirao taj sistem međugeneracijske solidarnosti - da kako bude privreda napredovala i kako radnici budu u narednim godinama budu u narednim godinama budu uživali viši životni standard, da i penzioneri učestvuju u tom povećanju životnog standarda", kaže član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.

Ali, šta ako životni standard u Srbiji ne bude tako brzo rastao? Imaju li penzioneri strpljenja da sačekaju?

"Ovo je lopovska država, pravo da vam kažem. Lopovska", kaže jedna penzionerka za N1.

Čekajući "švajcarsku formulu" i švajcarske penzije - penzionerima u Srbiji stiže jednokratna pomoć od 5.000 dinara, a sledeće godine i povećanje - kako je ministar obećao - ne manje od pet odsto.

Strana 7 od 383