Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

ПРАВНИ СТАВОВИ И ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ СУДА УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

Objavljeno subota, 15 decembar 2018 20:17Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 214
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ПРАВНИ СТАВОВИ И ЗАКЉУЧАК УПРАВНОГ СУДА УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Су II-17 25/18
Дана 31.10.2018. године
Б Е О Г Р А Д

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Право на породичну пензију стиче удова која има навршене одређене године живота у години смрти брачног друга, према прописима који су у примени у време подношења захтева странке."

Наслов: породична пензија
Тужени орган: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl141

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

Члан 26. став 1. тачка 7. и 29. Закона о управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09)

"Предмет управног спора по тужби због ћутања управе који је окончан правноснажним решењем о обустави поступка донетим на основу одредбе члана 29. став 3. Закона о управним споровима, јер је тужилац изјавио да не проширује тужбу и на нови акт накнадно донет у току управног спора, је ћутање управе.
Правноснажно решење о обустави поступка у управном спору по тужби због ћутања управе које је донето јер је тужилац изјавио да не проширује тужбу на нови акт накнадно донет у току управног спора због ћутања управе, није правноснажна одлука о истој ствари, која је предмет спора по тужби истог тужиоца поднетој против овог новог акта."

Наслов: члан 26 став 1 тачка 7 и 29. Закона о управним споровима - обустава поступка
Тужени орган: Управни суд Србије
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl142

ПРАВНИ СТАВ УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Адвокату који заступа више странака увећава се награда за по 50% за другу и сваку наредну странку и за састављање поднесака у процењивим и непроцењивим предметима.”

Наслов: награда адвокату за заступање више странака
Тужени орган: Управни суд Србије
Врста спора: пензија - породична пензија

Prilog: Pravni stav - čl143

ЗАКЉУЧАК УТВРЂЕН НА 83. СЕДНИЦИ СВИХ СУДИЈА ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.10.2018. ГОДИНЕ

"Убудуће, у свим предметима по тужбама због ћутања управе по жалби због непоступања првостепеног органа по захтеву за исплату неспорног дела пензије или мање исплаћеног износа пензије, поднетом у време важења Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10), према одредбама ког закона се поступак спроводи, Управни суд поступа на начин као у предмету У 2090/17."

Наслов: закључак - ћутање управе
Тужени орган: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Врста спора: ћутање управе

Prilog: Zaključak - čl145

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pravni stav - cl141.pdf)Pravni stav - cl141.pdf 115 kB
Download this file (Pravni stav - cl142.pdf)Pravni stav - cl142.pdf 100 kB
Download this file (Pravni stav - cl143.pdf)Pravni stav - cl143.pdf 93 kB
Download this file (Zaključak - cl145.pdf)Zaključak - cl145.pdf 108 kB

УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Objavljeno četvrtak, 13 decembar 2018 23:41Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 477
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Влада Републике Србије усвојила је на седници 12. децембра 2018. г. УРЕДБУ О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

На основу члана 207а став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 74/12, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И
ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Члан 1.

Корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи до 34.003,90 динара, исплаћује се новчани износ као увећање уз пензију.
Корисницима из става 1. овог члана сматрају се и корисници права из чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18, у даљем тексту: Закон).
Новчани износ из става 1. овог члана исплаћује се месечно уз пензију од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године и посебно се исказује.

Члан 2.

Новчани износ као увећање уз пензију корисницима из члана 1. ове уредбе чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи до 26.643,75 динара, обрачунава се као 5% од висине пензије тог корисника од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године.

Члан 3.

Новчани износ као увећање уз пензију корисницима из члана 1. ове уредбе, чија висина пензије од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године износи од 26.643,76 динара до 34.003,90 динара, обрачунава се као разлика између износа исплаћене, односно припадајуће пензије за септембар 2018. године увећане за 5% и износа припадајуће пензије тог корисника према Закону, од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године.

Новим корисницима којима пензија припада почев од месеца децембра 2018. године и надаље, у износу из става 1. овог члана, новчани износ као увећање уз пензију обрачунава се у висини новчаног износа као увећања уз пензију корисника који су право на пензију остварили закључно са 30. септембром 2018. године, а чија је висина пензије истоветна са висином пензије новог корисника.

Члан 4.

Ако пензија за септембар 2018. године не припада за цео месец, новчани износ као увећање уз пензију из члана 3. ове уредбе, обрачунава се тако што се та пензија своди на износ пензије за цео месец.
Новчани износ као увећање уз пензију из чл. 2. и 3. ове уредбе, припада у пуном износу ако се пензија исплаћује за цео месец, а уколико се пензија исплаћује за део месеца, обрачунава се сразмерни део тог износа.
Новчани износи као увећање уз пензију који су исплаћени корисницима уз пензију од месеца децембра 2018. године закључно са месецом новембром 2019. године сматрају се коначним.

Члан 5.

На новчани износ из чл. 2. и 3. ове уредбе не врши се обрачун и плаћање доприноса за обавезно здравствено осигурање корисника пензије.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-12023/2018
У Београду, 12. децембра 2018. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић

Udruženje vojnih beskućnika Srbije najavljuje protest

Objavljeno četvrtak, 13 decembar 2018 20:26Autor Ilija Ovuka
Pogodaka: 142
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Udovica pukovnika čeka stan od vojske, dočekala zimu bez grejanja

AUTOR: Adam Santovac

Izvor: N1

Hotel "Bristol" postaće glamurozni hotel kompleksa "Beograd na vodi". Pre toga, čega ga renoviranje, ali i iseljenje vojnih lica koja tu od 90-ih godina prošlog veka žive privremeno. I dok je većina stanara prihvatila ponudu Ministarstva odbrane, 15 porodica i dalje odbija da se iseli jer umesto trajnog, opet nude privremeno stambeno rešenje.

Od 1998. u hotelu živi privremeno, 20 godina žena srpskog pukovnika čeka stan od vojske. Dočekala je, ipak, zimu bez grejanja.  

"Imam neku grejalicu, još nam nisu struju isključili, pa se grejem na nju. Malu ovako grejalicu", priča Radmila Radosavljević, udovica pukovnika Slobodana Radosavljevića.

Zimu je mogla dočekati u toploj garsonjeri - koju su joj ponudili iz Ministarstva odbrane. Opet, privremeno.

"Ja iz privremenog smeštaja u svojoj sedamdesetoj godini u privremeni smeštaj ne idem. Jer rešenje mog stambenog pitanja posle pet operacija i to sve karcinoma, borim se godinama... Moje je rešenje samo dve dužine, metar širine i dubina zavisi od prijatelja", kaže Radmila.  

Hotel u kojem su decenijama privremeno smeštena vojna lica postaće luksuzna oaza "Beograda na vodi". Zato je prestonica na državu prenela 134 stana kako bi tu smestila stanare "Bristola".

Ipak, stanove nisu dobili u otkup što čekaju godinama. Ministarstvo odbrane im je krov nad glavom opet ponudilo privremeno. 

"Neću ni da potpišem ni da izađem. Kaže - isključićemo vam i vodu i struju. Ja sam rekla - Boli me k... Ja sam pet godina bila za vreme rata i bez vode i bez struje", priča udovica pukovnika Radosavljevića.  

Petnaest porodica bez trajnog rešenja neće iz hotela ni makac. Ipak, većina je podlegla pritiscima.   

"Većinom su to bila aktivna vojna lica i civili zaposleni u vojsci koji su se bojali sigurno za očuvanje radnih mesta pa su pristali da izađu", kaže pukovnik u penziji Miodrag Kuljanin.

U odogovoru televiziji N1 Ministarstvo odbrane navodi da je 90 odsto stanara prihvatilo ponude. Ne negiraju da nisu svi premešteni u stanove. Priznaju: neki su prebačeni u samačke hotele i vojne objekte. 

"Takođe, ukazujemo i na činjenicu da pojedini stanari nisu prihvatili rešenje za privremeni smeštaj koje im je Ministarstvo odbrane ponudilo u skladu sa propisima koji regulišu stambene poslove u Ministarstvu odbrane.

Ipak, u Ministarstvu odbrane nisu odgovorili na jedino pitanje N1 kada i po kom kriterijumu će raseliti preostale stanare "Bristola". Koji, zbog svega, najavljuju do kraja godine protest.

Na sajtu N1 ima postavljen video!


http://rs.n1info.com/Vesti/a443846/Udovica-pukovnika-ceka-stan-od-vojske-docekala-zimu-bez-grejanja.html

Одлука Уставног суда о одбијању уставне жалбе бр. Уж-6014/2015 од 11.01.2018. године

Objavljeno četvrtak, 13 decembar 2018 14:39Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 199
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Одлука Уставног суда о одбијању уставне жалбе бр. Уж-6014/2015 од 11.01.2018. године

На сајту Уставног суда објављена је важна Одлука Уставног суда о одбијању уставне жалбе бр. Уж-6014/2015 од 11.01.2018. године у којој Уставни суд детаљно образлаже застаревање потраживања везано за чл. 6 Закона о ПИО, односно образлаже да права на потраживања доспелих а неисплаћених износа пензије застаревају у случајевима утврђеним законом.

Уставни суд, Велико веће, у поступку по уставној жалби Д. Д. из Рожаја, Црна Гора, на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике Србије, на седници Већа одржаној 11. jaнуара 2018. године, донео је
О Д Л У К У
Одбија се као неоснована уставна жалба Д. Д. изјављена против става 2. изреке пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 5412/13 од 18. јуна 2015. године због повреде права на правично суђење, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује.

Законо о пензијском и инвалидском осигурању, члан 6 гласи:
“Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarevaju, osim prava na potraživanja dospelih a neisplaćenih iznosa u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.”

„Д. Д. из Рожаја, Црна Гора, поднео је Уставном суду, 25. септембра 2015. године, преко пуномоћника М. С, адвоката из Београда, уставну жалбу против става 2. изреке пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 5412/13 од 18. јуна 2015. године, због повреде права на правично суђење и на једнаку заштиту права, из члана 32. став 1. и члана 36. Устава Републике Србије (у захтеву погрешно означава да је у питању члан 86. Устава).
Подносилац сматра да су му означена права повређена наводно погрешном oценом суда о основаности истакнутог приговора застарелости потраживања исплате пензије, јер, како истиче, право на пензију, сагласно члану 6. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, не застарева. Супротно ставу суда – да је застарелост прекинута подношењем тужбе 2009. године, мишљења је да је до прекида застарелости, сагласно члану 388. Закона о облигационим односима, дошло 11. јула 2002. године када се обратио Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених (у даљем тексту: РФ ПИО) захтевом за исплату пензије. Предлаже да Уставни суд утврди повреду означених права и укине оспорену пресуду.“

„По мишљењу Суда, погрешно схватање поменуте законске одредбе последица је њеног нецеловитог сагледавања и интерпретирања од стране подносиоца. Наиме, о овом питању се изјаснио и Врховни касациони суд (у даљем тексту: ВКС) у сентенци из решења Рев. 862/15 од 24. фебруара 2016. године, утврђеној на седници Грађанског одељења од 31. маја 2016. године – да се пресудом Европског суда за људска права у предмету Грудић против Србије, којом се држави налаже решење проблема тзв. "косовских пензија", не суспендује примена правила о застарелости потраживања. У поменутом решењу највиша судска инстанца је истакла да иако право на пензију представља имовину, потраживање је новчано и подлеже правилима о застарелости потраживања из члана 372. (повремена потраживања), односно да ако се захтев заснива на чињеницама незаконитог или неправилног рада (члан 172. ЗОО у вези члана 35. Устава), застарелост наступа по члану 376. ЗОО. Осим пред ВКС, ово питање је разматрано и пред Европским судом за људска права (у даљем тексту: ЕСЉП). ЕСЉП је у одлуци Скендери и други против Србије, од 4. јула 2017. године, број представке 15090/08, истакао да је трогодишњи рок застарелости тежио легитимном циљу – обезбеђењу правне сигурности и коначно, заштити потенцијалних тужених од застарелих потраживања која би могла тешко да се изврше и спречи неправда до које би могло доћи ако би се од судова тражило да одлучују о догађајима који су се десили у далекој прошлости на основу доказа који би могли постати непоуздани и непотпуни због протека времена. У поменутој Одлуци ЕСЉП је изнео и оцену да у конкретном случају нема ничега што би указивало да су домаћи судови показали произвољност у примени наведеног рока, нити да постоји доказ да је трогодишњи рок наведен у члану 376. Закона о облигационим односима могао бити непропорционално кратак у посебним околностима тог случаја. Што се тиче подносиочевог другог аргумента за тврдњу о повреди права на правично суђење – да суд није могао да истакнути приговор застарелости оцени основаним јер је због његовог обраћања туженом захтевом за исплату од 11. јула 2002. године дошло до прекида застарелости сагласно члану 388. Закона о облигационим односима, Уставни суд указује да се, према поменутој законској одредби, прекид застарелости може изазвати не само подизањем тужбе, већ и предузимањем других радњи против дужника пред судом или другим надлежним органом у циљу утврђивања, обезбеђења или остварења потраживања, али само уколико је реч о оним правним радњама које доводе до окончања спорних односа и омогућавају остваривање права за које тече застарелост. Стога, како и прописује члан 391. Закона о облигационим односима, писмена или усмена опомена дужнику није од утицаја за прекид рока застарелости.“

Колеги Александру Стојановићу захваљујем што ми је својим коментаром указао на ову Одлуку Уставног суда!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Уж-6014-2015.doc)Уж-6014-2015.doc 62 kB

Strana 9 od 503