Око 2.500 пензионера не подиже своју пензију

Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/387080/Drustvo/Oko-2-500-penzionera-ne-podize-svoju-penziju

Аутор: Марија Бракочевић

Пензионер Никола Ђ. из Београда има 89 година. Пре отприлике 11 месеци први пут је овластио сина да у његово име преузима пензију. На такав потез се, како каже, одлучио јер га здравље више не служи, али га сада чека нови проблем.
Пита се да ли може да продужи овакву врсту овлашћења, посебно зато што му за неколико недеља истиче „уговор”, а син му овог месеца није у земљи. Из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање подсећају кориснике да је њихова обавеза да 30 дана пре истека рока важења фонду доставе ново овлашћење или продуже постојеће.
– Износи који припадају пензионеру се исплаћују према месту пребивалишта овлашћене особе најдуже 12 месеци од дана издавања овлашћења. Уколико пензионер не обавести фонд на време, после истека рока важења овлашћења, а према подацима којима располаже, фонд ће исплаћивати пензију на кућну адресу пензионера под условом да он живи у Србији. Уколико фонд нема податке о адреси пензионера у Србији, привремено ће му обуставити исплату пензије – објашњавају у Фонду ПИО.
Без обзира на то да ли са текућег рачуна, шалтера поште, или код куће, пензије по правилу подижу сами пензионери. Ипак, уколико корисник пензије из неког разлога не може сам да подиже свој чек, онда може да овласти и друго лице да у његово име прима пензију. Надлежни напомињу да то махом чине непокретне или тешко покретне старе особе. Овлашћења дају и пензионери који често одлазе у иностранство, било у посету деци, рођацима или на повремени и привремени рад.
– У Србији тренутно 2.458 корисника прима пензију преко овлашћених особа. Овлашћење важи најдуже 12 месеци од дана његовог издавања, али може да се продужи – напомињу у Фонду ПИО.
Ако пензионер хоће да друго лице у његово име подиже или прима пензију, неопходно је да достави овлашћење оверено код јавног бележника - нотара или у Фонду ПИО, али и доказ о пребивалишту овлашћеног. Надлежни напомињу и да је овера овлашћења у фонду бесплатна, а обавезно је присуство корисника пензије и особе која се овлашћује за пријем. Овлашћења важе најдуже 12 месеци, али је корисник дужан да 30 дана пре истека рока Фонду ПИО достави ново или продужи постојеће.
Овлашћење мора да садржи име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресу пензионера, а исто то важи и за овлашћену особу. Мора да постоји оверена сагласност пензионера да овлашћено лице прима пензију у његово име, начин исплате, број текућег рачуна и назив банке.
И пензионер и овлашћени имају обавезу да фонду пријаве сваку промену која је од утицаја на остварење права и обима коришћења пензијског осигурања као што су, на пример, статусне промене у вези са којима се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих, промене имена, презимена, адресе, пребивалишта ...

У сваком тренутку могућ опозив
Пензионери треба да знају да овлашћење дато неком да у њихово име подиже пензију могу у сваком тренутку опозвати. У том случају имају обавезу да Фонду ПИО доставе изјаву о опозиву овлашћења и да се изјасне о даљем начину исплате. У случају да након истека једногодишњег рока важења пензионер не жели да продужи овлашћење лицу које му је претходно подизало пензију, мора 30 дана пре истека овлашћења обавестити фонд о даљем начину исплате.

Исплата и преко рачуна дома за старе
Ако је пензионер смештен у дому за старе, без обзира на то да ли је државни или приватни, или одлучи да тамо оде, Фонд ПИО на рачун те установе уплаћује пензију. Корисник пензије притом нема никакве трошкове исплате, подсећају у Фонду ПИО.
– После добијања решења о оствареном праву на пензију, уз попуњен образац захтева за исплату на територији Србије, фонду је потребно доставити и решење надлежне установе којим се утврђује исплата оствареног права на рачун установе – наводе у фонду.