Прев 60/2016 уговор о кредиту; ништавност одредби о уговореној каматној стопи; раскид уговора због промењених околности

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у парничном поступку по тужби тужиоца „АА“ из ..., улица ..., кога заступа пуномоћник Драган Маричић, адвокат из ..., против туженог „ББ“ из ..., улица ..., ради утврђења ништавости и накнаде штете, вредност предмета спора 45.136.428,87 динара, одлучујући о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године, у седници већа која је одржана дана 27.04.2017. године, донео је, следећу

П Р Е С У Д У

ДЕЛИМИЧНО СЕ ОДБИЈА као неоснована ревизија тужиоца, изјављена против пресуде Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године у делу у коме је одбијена жалба тужиоца и потврђена пресуда Привредног суда у Београду П број 1861/14 од 09.09.2014. године у ставу 2 изреке, којим је одбијен тужбени захтев тужиоца да се утврди да су ништаве одредбе члана 1. став 1. и члана 5. став 1. Уговора о кредиту број ... закљученог у ... дана 12.11.2007. године, између тужиоца и туженог, као и да се обавеже тужени да тужиоцу исплати на име стицања без основа износ од 15.000.000,00 динара, са законском затезном каматом од дана стицања до исплате и на име накнаде материјалне штете и изгубљене добити износ од 30.136.428,87 динара, са законском затезном каматом од 01.02.2014. године, па до исплате.
ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА ревизија тужиоца, па се УКИДА пресуда Привредног апелационог суда Пж број 7663/14 од 21.10.2015. године и пресуда Привредног суда у Београду П број 1861/14 од 09.09.2014. године у делу у коме је одбијен евентуални тужбени захтев којим је тужилац тражио да се због промењених околности раскине уговор о кредиту број број ... закључен у ... дана 12.11.2007. године, између тужиоца и туженог ради финансирања изградње стамбено-пословног објекта на кат.парцели број ... КО ... у улици ... у ..., као и у делу који се односи на трошкове парничног поступка, и у том делу предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.
.....
Комплетна пресуда је у прилогу.