Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

Отварањем приватних домова до бољих услова за стара лица

Objavljeno utorak, 12 jun 2018 16:15Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 520
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Отварањем приватних домова до бољих услова за стара лица

Београд, 12. јун 2018. године – Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије Зоран Ђорђевић разговарао је данас са директорима и оснивачима приватних домова за одрасла и стара лица и директорима државних домова.
На састанку је било речи о питањима која су од значаја за отпочињање пружања услуге смештаја корисника у приватним домовима за одрасла и стара лица, проблемима у раду, као и о предузимању неопходних мера за унапређење пружања ове услуге.
Ђорђевић је истакао да је приоритет Владе брига о најстаријим грађанима, као и подстицање отварања легалних приватних домова који ће, у складу са законом, испунити све потребне услове за пружање адекватних услуга за смештај најстаријих.
Желимо да отворимо Србију према Европи обезбеђивањем боље и квалитетније услуге за смештај наших најстаријих грађана, али и да привучемо стране држављане да користе услуге смештаја домова за одрасла и стара лица, поручио је министар.
Тако ћемо омогућити и приватним домовима боље пословање, али и држави веће приходе, рекао је он и додао да се већ у јулу очекује усељење првих корисника.
На отворени јавни позив за отпочињање пружања услуге смештаја корисника у приватним домовима за одрасла и стара лица, након завршене јавне набавке, стигла је 41 понуда, а од тога су 26 из Београда, осам из Србије (без Београда и Војводине) и седам из Војводине.
Ђорђевић је најавио да ће због стварања бољих услова живота наших грађана, бити измењен и допуњен Закон о социјалној заштити, али и донет закон о социјалном предузетништву и закон о лизингу радне снаге.
Он је указао на то да је најбитније уклонити проблем нелојалне конкуренције и пријавити и казните све оне који не послују у складу са законом, наводи се у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Војни инвалид остаје пред вратима судова

Objavljeno sreda, 18 april 2018 13:09Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 723
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Војни инвалид остаје пред вратима судова

http://www.politika.rs/scc/clanak/402019/Vojni-invalid-ostaje-pred-vratima-sudova

Ва­ље­во – Упе­ча­тљи­ва сли­ка – чо­век у ин­ва­лид­ским ко­ли­ци­ма пред вра­ти­ма Ви­шег су­да у Ва­ље­ву мо­ли слу­чај­не про­ла­зни­ке да уме­сто ње­га пре­да­ју до­ку­мент на пи­сар­ни­ци су­да, јер он не мо­же да уђе, по­што на ула­зу не по­сто­ји та­ко­зва­на ко­са ра­ван или не­ко дру­го по­ма­га­ло за ин­ва­ли­де. Чо­век се зо­ве Жив­ко Ри­стић, има 56 го­ди­на, вој­ни ин­ва­лид, не­по­кре­тан. Већ го­ди­на­ма во­ди спо­ро­ве са Елек­тро­при­вре­дом Ср­би­је, би­ло као ту­жи­лац би­ло као ту­же­ни, и у Основ­ном и у Ви­шем су­ду у Ва­ље­ву, и ни у је­дан не мо­же да уђе.
У Основ­ном су­ду, до­ду­ше, на ула­зу су­прот­ном од ули­це по­сто­ји „ко­са ра­ван”, али је, пре­ма Ри­сти­ће­вим ре­чи­ма, то­ли­ко стр­ма да је ње­му фи­зич­ки не­мо­гу­ће да је са­вла­да.
У Ви­шем су­ду не по­сто­ји ни та­ква.
Ви­ши суд му је пре из­ве­сног вре­ме­на иза­шао у су­срет, до­не­то је ре­ше­ње да се ро­чи­шта одр­жа­ва­ју у при­зе­мљу су­сед­не згра­де При­вред­ног су­да, па Жив­ко мо­же да им при­су­ству­је.
Али...
– Про­блем на­ста­је ка­да тре­ба су­ду да пре­дам од­ре­ђе­не ак­те. Ви­шем су­ду би тре­ба­ло да пре­дам до­каз о упла­ти суд­ске так­се, јер ће ми у су­прот­ном до­ћи суд­ски из­вр­ши­те­љи... Пла­тио сам так­су, имам до­каз, али не мо­гу да уђем у згра­ду су­да да то пре­дам на пи­сар­ни­цу, фи­зич­ки сам оне­мо­гу­ћен – при­ча у да­ху Жив­ко. Ка­же да је 14. мар­та ове го­ди­не пред Основ­ним су­дом про­вео два-три са­та, за­у­ста­вио ви­ше од два­де­сет љу­ди мо­ле­ћи их да за ње­га пре­да­ју жал­бу на пи­сар­ни­ци су­да. Слу­шао је раз­не из­го­во­ре и об­ја­шње­ња и нај­зад на­шао до­бро­вољ­ца ко­ји му је учи­нио услу­гу, па је не­ка­ко ус­пео да оба­ви оно због че­га је до­шао.
За­кон о спре­ча­ва­њу дис­кри­ми­на­ци­је ин­ва­ли­да је на сна­зи ви­ше од де­сет го­ди­на, под­се­ћа Жив­ко Ри­стић, ци­ти­ра­ју­ћи ње­го­ву од­ред­бу да све јав­не уста­но­ве и јав­не по­вр­ши­не мо­ра­ју би­ти при­ла­го­ђе­не по­тре­ба­ма ин­ва­ли­да, адап­ти­ра­не за ула­зак и не­сме­та­но кре­та­ње у објек­ту...
Слич­но ре­гу­ли­ше и За­кон о за­бра­ни дис­кри­ми­на­ци­је.

Старији све чешће изложени дискриминацији

http://www.politika.rs/scc/clanak/402065/Drustvo/Stariji-sve-cesce-izlozeni-diskriminaciji

Приоритети су повећање доступности услуга здравствене и социјалне заштите, али и информисање о правима која могу да остваре. – Неопходно преиспитати убухвате социјалних давања и начине усклађивања висина прихода

Дискриминација на основу старости налази се на другом месту по броју поднетих притужби Поверенику за заштиту равноправности, одмах иза дискриминације особа са инвалидитетом. Главни узроци за такво стање у нашем друштву су негативна слика, предрасуде и стереотипи о старијима од 60 година, који према подацима Републичког завода за статистику чине четвртину становништва Србије. Баш због тога што је дискриминација у друштву и даље изражена, у сарадњи са Црвеним крстом Србије, минуле године Повереник за заштиту равноправности урадио је истраживање „Старење у градовима”, спроведено у 16 урбаних средина. Оно је, како подсећа, Татјана Пријић, из службе повереника, показало је да је доступност услуга здравствене и социјалне заштите и даље недовољна, као што није довољна ни информисаност старијих о могућностима коришћења тих услуга.
– Потврдило се и да се прилично дуго чека на остваривање свих права и услуга, да се око 10 одсто сениора осећа дискриминисано у свакодневном животу, да не постоје довољно развијене инклузивне политике, али и да бројне архитектонске баријере онемогућавају коришћења јавног превоза. Из тих резултата проистекле су бројне препоруке, а односе се између осталог и на превазилажење баријера, али и веће информатичко описмењавање да би старији били у току о правима која могу да остваре – каже Пријићева.
Додатни проблем је и то што је велики број старијих погођен сиромаштвом, из којег такође произилазе бројни проблеми. Зато је, додаје Пријићева, неопходно преиспитати обухвате социјалних давања и начине усклађивања висина прихода које редовно остварују.
У току минуле године канцеларија повереника је спровела још једно истраживање које се односи на положај старијих жена које, уколико се налазе у кући, најчешће помажу члановима домаћинства са много сати рада, али се њихов рад не вреднује на одговарајући начин.
– То истраживање је обухватило жене старије од 65 година у свим срединама, и сеоским и градским, а поред анкета, третиране су и фокус групе које су организоване у Београду, Нишу и у неколико сеоских средина у овој години. Основни резултат је да друштво не води довољно рачуна о положају старијих жена. Више од 80 одсто испитаница је поручило да њихов положај није у складу са њиховим потребама – истиче Пријићева и подсећа да је велики број жена био изложен дискриминацији, посебно у остваривању права на поједине услуге.
– Ту није само реч о социјалним и здравственим, већ и услугама које би требало да им пружају органи локалне власти. Због свих тих проблема неопходно је преиспитати обухват новчаних примања жена, креирати нове услуге социјалне заштите у односу на потребе тих жена и повећати број корисника услуга – набраја Татјана Пријић, уверавајући да када би се барем део препорука које су проистекле из ових истраживања спровео у дело, у будућности би сигурно могао да се очекује мањи број притужби на основу старости.
Да је у Србији и даље на снази стереотип „старост једнако болест”, потврђује и Паулина Фирићаски, психолог из Геронтолошког центра „Београд”.
– Старији не морају да буду усамљени, болесни, депресивни или изоловани. Зато је у старости важан активитет, јер доприноси задовољавању потреба за припадањем друштву. У ГЦ „Београд” настојимо управо то, да створимо што подстицајније окружење за активитет и социјалну укљученост. У дневним центрима и клубовима, као и у домовима, са око 11.000 корисника, успевамо да пружамо могућност да старији задовоље своје потребе. Јер празно време доводи до бројних негативних емоција, осећања бесциљности и беспомоћности, а структурирано време је време испуњено активностима, што води до осећања вредности, повећања самопоуздања, очувања менталне равнотеже – набраја Фирићаски.

Пут до социјалне укључености

Симптоми социјалне искључености старијих огледају се у неједнаком приступу ресурсима, неистоветном учествовању у друштву и неједнаким могућности, подсећа Наташа Тодоровић, координатор програма бриге о старима при Црвеном крсту Србије.
– За социјалну укљученост је на првом месту пресудан приступ информацијама, али она подразумева и достојанствено старење које је у вези са финансијском сигурношћу у старости. Инклузија обухвата и могућност једнаког приступа старијих услугама социјалне и здравствене заштите, али и прилагођавања тржишта рада постојећим демографским тенденцијама и карактеристикама старијих особа. Подразумева и једнаку заштићеност старијих од било каквих облика дискриминације, злостављања и насиља, као и постојање једнаких могућности да учествују у културном и јавном животу друштва.

Razgovor sa penzionerima

Objavljeno petak, 23 februar 2018 21:19Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 1441
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Olja Bećković - Moguće je pobediti - Razgovor sa penzionerima

Obzirom da je u “Razgovoru sa penzionerima”, koji je vodila Olja Bećković, učestvovao naš kolega Mile Delić, objavljujem snimak tog razgovora, bez obzira na činjenicu da je u pitanju predstavljanje jedne od izbornih listi za lokalne izbore u Beogradu i da će možda zbog toga neko pomisliti da favorizujem jednu od izbornih listi. Samo ispunjavam obavezu koju osećam zbog izuzetnog uvažavanja kolege i druga Mileta.
Smatram da se od kolege Mileta i drugih učesnika (legendi) ove emisije ima šta čuti i naučiti.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Информисање војних пензионера у организацију УППС 11.12.2017. г.

Objavljeno nedelja, 10 decembar 2017 22:23Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 2469
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ОБАВЕШТЕЊЕ - Информисање војних пензионера у организацију УППС 11.12.2017. г.

Дана 11. децембра 2017. године Удружење пензионисаних подофицира Србије (УППС) организује информисање војних пензионера у вези са начином остваривања права из пензионог осигурања.

Информисање врши адвокат Предраг Стојковић, а истом ће присуствовати и адвокат Бранко Илић.

Уједно ће се на симболичан начин обележити Дан људских права.

Место: Општина Нови Београд, сала 1
Време : 11.00 – 13.00
Улаз је слободан за све војне пензионере и заинтересоване грађане.

Sajam za penzionere u Nisu

Objavljeno petak, 24 novembar 2017 08:00Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 972
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Sajam za penzionere u Nisu

U Nisu se u subotu i nedelju, 25. i 26. novembra, u Domu Vojske odrzava Sajam za penzionere. Koga zanima, sve informacije moze naci na ovom linku. http://sajamzapenzionere.rs/program-na-bini/

Velika ponuda usluga, saveta, banja, zdravstvenih pregleda za penzionere na jednom mestu, na 40 štandova. Ulaz za sve biće besplatan.

Evo i jedan prilog na lokalnoj televiziji Belami u vezi te manifestacije na ovoj adresi

Strana 1 od 2