Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

Novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) primenjuje se od 27. jula 2018. god.
Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018, i to prava na:
1) naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
2) ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;
3) roditeljski dodatak;
4) dečiji dodatak;
5) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;
6) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;
7) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 – US).

Postupak ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

Dipl. prav. Irena Drča
Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018) počela je 1. jula 2018. god. i istim je definisano da ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega, kao i da o stepenu smetnji u psihofizičkom razvoju i invaliditetu deteta mišljenje daje nadležna komisija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje čiji se troškovi rada finansiraju iz budžeta Republike Srbije.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je „Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta“ (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, br. 56/2018, koji je stupio na snagu danom objavljivanja tj. 18. jula 2018. godine.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi „Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta“ („Sl. glasnik RS”, br. 1/02), koji je donet još davne 2002. god. i za sve vreme njegove primene, za ovih 16 godina, nijednom nije izmenjen, dopunjen, niti usklađen.

Komentar sadržine novog Pravilnika od strane autora, prav. Irene Drča, objavljujem u prilogu.