Izmene zakona iz oblasti boračke zaštite, socijalne zaštite i društvene brige o deci

Објављени су закони које је Народна скупштина усвојила на седници Осмог ванредног заседања у Једанаестом сазиву - избор прописа из "Службеног гласника РС", број 50 од 29. јуна 2018. године.
- Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима
- Закон о измени и допуни Закона о запошљавању странаца
- Закон о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
- Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
- Закон о ратним меморијалима
- Закон о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
- Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
- Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 objavljeni su, pored ostalih:
– Zakon o ratnim memorijalima koji se primenjuje (stupa na snagu) od 7. jula 2018. god;
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca koji se primenjuje od 7. jula 2018. god;
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica koji se primenjuje od 7. jula 2018. god;
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji se primenjuje od 1. jula 2018. god.
Redakcijski prečišćene tekstove gore navedenih zakona objavljujem u prilogu.

Закон о ратним меморијалима: 50/2018-3

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. јула 2018. године (види члан 28. Закона).
Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се подзаконски акти донети на основу прописа који престају да важе даном ступања на снагу овог закона, уколико нису у супротности са овим законом (види члан 26. Закона).
До доношења прописа из члана 26. став 1. Закона о ратним меморијалима ("Службени гласник РС", број 50/2018) примењиваће се подзаконски акти донети на основу прописа који престају да важе даном ступања на снагу тог закона, уколико нису у супротности са тим законом.

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца: СРЈ 24/1998-1, 29/1998-26 (исправка), 25/2000-3 (СУС), РС 101/2005-28 (др. закон), РС 111/2009-39 (др. закон), 50/2018-12

Закон је ступио на снагу 1. јула 1998. године (види члан 128. Закона).
Одлуком Савезног уставног суда број I У 199/94 престале су да важи одредба члана 90. ст. 5. и 6. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, број 24/98 и 29/98), јер је утврђено да нису у сагласности са Уставом Савезне Републике Југославије (види Одлуку СУС - 25/2000-3).
Промењене су висине новчаних казни (види члан 76. Закона – РС 101/2005-28).
Члан 94. Закона престао је да важи даном ступања на снагу Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/2009), односно 30. децембра 2009. године (види члан 78. Закона о управним споровима – 111/2009-39).
Закон о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени гласник РС", број 50/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. јула 2018. године. Општински орган управе донеће по службеној дужности решења којима ће, сагласно овом закону, решења о праву на личну, породичну и увећану породичну инвалиднину, додатку за негу и помоћ, ортопедски додатак, борачки додатак и накнаду за време незапослености донета до дана ступања на снагу овог закона изменити у делу којим су наведени основ за утврђивање износа права и начин усклађивања износа права, са важношћу од 1. јануара 2019. године. Наведена решења надлежни орган донеће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона и она не подлежу ревизији (види чл. 8. и 9. Закона - 50/2018-12).

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица: 54/1989-1944, 137/2004-1, 69/2012-113 (УС), 50/2018-12

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”, односно 3. децембра 1989. године, а примењује се од 1. јануара 1990. године, осим одредбе члана 50. став 1. овог закона, која се примењује од 1. јануара 1991. године (види члан 66. Закона).
Одлуком Уставног суда IУ-3/2005 („Службени гласник РС“, број 69/2012) престале су да важе одредбе члана 1. став 1. у делу који гласи: „почев од 17. априла 1941. до 15. маја 1945. године” и става 2. и члана 15. Закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 137/2004), јер је утврђено да нису у сагласности са Уставом (види Одлуку УС – 69/2012-113).
Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Службени гласник РС", број 50/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 7. јула 2018. године. Општински орган управе донеће по службеној дужности решења којима ће, сагласно овом закону, решења о праву на месечно новчано примање, породични додатак, додатак за негу и новчане накнаде за време професионалне рехабилитације донета до дана ступања на снагу овог закона изменити у делу којим су наведени основ за утврђивање износа права и начин усклађивања износа права, са важношћу од 1. jануара 2019. године. У решења којима су права на месечно новчано примање и породични додатак призната до 31. марта 2019. године, поред измене основа за утврђивање права и начина усклађивања права, утврдиће се да права кориснику припадају до настанка промена у породичним и имовинским приликама корисниковог домаћинства које утичу на смањење износа права или губитак права. Наведена решења општински орган управе донеће у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона и ова решења не подлежу ревизији (види чл. 7. и 8. Закона - 50/2018-12).

Закон о финансијској подршци породици са децом: 113/2017-266, 50/2018-10

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 25. децембра 2017. године, а примењује се од 1. јула 2018. године (види члан 57. Закона).
Поступци за остваривање права на одсуство са рада и накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета који су започети пре почетка примене овог закона окончаће се у складу са прописима који су били на снази у време отпочињања породиљског одсуства. Право на родитељски додатак за децу рођену пре почетка примене овог закона, оствариће се у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета. Исплате по решењима донетим пре почетка примене овог закона као и у поступцима из ст. 1. и 2. овог члана који су решени у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог закона вршиће се у складу са прописима који су били на снази до почетка примене овог закона (види члан 54. Закона).
Министар надлежан за социјална питања донеће прописе на основу овлашћења из овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона (види члан 55. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", број 50/2018) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 30. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јула 2018. године. Право на родитељски додатак за децу рођену на дан ступања на снагу Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 113/17), 25. децембра 2017. године, и касније, закључно са 30. јуном 2018. године, које се остварује у складу са прописима који су били на снази на дан рођења детета а исплаћује у једнаким месечним ратама, ускладиће се по службеној дужности, почев од 1. јула 2018. године, са бројем рата и месечним износима родитељског додатка утврђеним овим законом. Исплата права из става 1. овог члана вршиће се у року од шест месеци од дана примене овог закона (види чл. 12. и 13. Закона - 50/2018-10).