DA LI JE SINDIKAT PENZIONERA SRBIJE “NEZAVISNOST“ PODNEO KOLEKTIVNU TUŽBU SUDU ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU?

Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ podneo je dana 20.11.2015. g. Ustavnom sudu Srbije ustavnu žalbu na Rešenje US br. IUz-531/2014 od 16.10.2015. godine, kojim je odbačena Inicijativa Sindikata penzionera Srbije “NEZAVISNOST” za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (Sl. glasnik RS broj 116/14). Ustavna žalba je zavedena kao predmet Už-7641/2015, ako ne grešim.

Ustavnom sudu su trebale skoro tri godine da na tu ustavnu žalbu odgovori, odnosno donese odluku. Početkom maja 2018. g. odgovor Ustavnog suda na ustavnu žalbu stigao je Sindikatu penzionera Srbije „Nezavisnost“, ispunjeni su svi uslovi da se Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ obrati Sudu za ljudska prava u Strazburu, jer je odluka Ustavnog suda, naravno, ponovno negativna, saopštio je sindikat.
Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ je u svom saopštenju 22.05.2018. g. najavio podnošenje kolektivne tužbe Sudu za ljudska prava u Strazburu. Vreme prolazi!
DA LI JE SINDIKAT PENZIONERA SRBIJE “NEZAVISNOST“ PODNEO KOLEKTIVNU TUŽBU SUDU ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU?
Koliko mi je poznato ESLJP u Strazburu se podnose predstavke, a kolektivna tužba (žalba) može se podneti Evropskom komitetu za ljudska prava, koji je sijamski blizanac Suda za ljudska prava u Strazburu.
U Srbiji malo ko zna da u Strazburu pri Savetu Evrope (SE), pored čuvenog i pretrpanog Evropskog suda za ljudska prava, postoji i njegov “blizanac” Evropski komitet za ljudska prava. Svi građani iz država članica Saveta Evrope, među kojima je i Srbija i sve članice EU, mogu da se žale ovom komitetu čije su odluke zapravo presudne jer su obavezujuće i imaju pravnu težinu.

Saopštenje SPS „Nezavisnost“ od 22.05.2018. g. preuzeo sam na https://nezavisnost.org/sindikat-penzionera-srbije-podnosi-kolektivnu-tuzbu-sudu-za-ljudska-prava-u-strazburu/ i prenosim ga u nastavku:

“Potpisi podrške više stotina penzionera.
Odmah nakon donošenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, 2014. godine, Sindikat penzionera Srbije “Nezavisnost’’ je, na sve dostupne načine, nadležnim državnim institucijama i organima, kao i najširoj javnosti, izneo svoj zvanični stav da je taj Zakon suprotan odredbama Ustava i Zakona o PIO. Na poslednjem Kongresu Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost’’ sporni Zakon je bila osnovna tema, a Kongres je usvojio i Deklaraciju pod nazivom “Vratite nam oteto’’.
Spornim Zakonom Ustav je prekršen u delu koji govori o nepovredivosti stečenog prava, a Zakon o PIO u članu kojim je utvrđeno da se obračunati iznos penzije može menjati samo ukoliko dođe do promena parametara uzetih u obzir kod obračuna penzijske osnovice za svakog nosioca prava na penziju (radnog staža i iznosa uplaćenih doprinosa).
Obraćali smo se nadležnom Ministarstvu, Vladi i aktuelnim premijerima (Vućiću i Ani Brnabić), sa argumentima protiv donošenja i primene spornog Zakona i predlozima za njegovo stavljanje van snage te pravedno obeštećenje oštećenih penzionera. Od Ustavnog suda, najviše sudske instance u zemlji, tražili smo preispitivanje ustavnosti spornog Zakona, a na negativan odgovor, podneli smo, još 2015. godine, ustavnu žalbu. Ustavnom sudu su trebale skoro tri godine da nam na tu žalbu odgovori, naravno, ponovno negativno.
Prosto neverovatno! Ustavni sud proglašava kršenje Ustava ustavnim!
Početkom ove godine, opozicione parlamentarne stranke prihvatile su inicijativu našeg Sindikata i u Parlamentu podnele zajednički zahtev da se ova tema stavi na dnevni red, odnosno da se donese Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Naravno, vladajuća parlamentarna većina to je glatko odbila.
Budući da je početkom maja odgovor Ustavnog suda na ustavnu žalbu ipak, stigao, ispunjeni su svi uslovi da se obratimo Sudu za ljudska prava u Strazburu. Stoga, Sindikat penzionera Srbije “Nezavisnost’’ i njegov advokatski tim, spremaju kolektivnu tužbu Sudu u Strazburu, koju će podupreti sa potpisima podrške više stotina penzionera iz čitave Republike kojima je, mimo Ustava i Zakona o PIO, kao i suprotno članu 1. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda (pravo na imovinu), skoro četiri godine umanjivana penzija i, na taj način, otuđivana njihova imovina.
Poslednjih nekoliko godina, odnosno u periodu vladavine aktuelne zakonodavne i izvršne vlasti, stavovi i zahtevi međunarodnih finansijskih institucija (MMF i Svetska banka) bili su neprikosnoveni i navođeni kao osnovni razlozi za tzv “reformske’’ poteze kojima su smanjivana prava zaposlenih i penzionera, pre svega zbog potrebe za smanjenje javne potrošnje. Zbog toga, bilo je za očekivati da će na isti način, Vlada prihvatiti i zahtev MMF-a o povlaćenju pomenutog Zakona.
Međutim, ne lezi vraže. Naša Vlada (bolje rečeno – Predsednik države, jer Vlada je samo realizator njegovih zamisli i odluka) sada odjednom ima hrabrosti da se suprostavi moćnom partneru kao što je MMF. Izgleda da im se osladilo. Penzionerskim parama napunili su budžet, ostvarili suficit pa imaju čime da se hvale. Imaju odakle da poklanjaju kapom i šakom, da daju subvencije za radna mesta na kojima radnici rade za minimalac u nezdravim i nebezbednim uslovima, da grade fontane na svakom čošku (koje se raspadaju za nekoliko meseci), da “kupuju’’ glasove za naredne izbore ...
Na žalost, veliki broj tih glasova dolazi i iz populacije čiji znatan deo – oko 40 % je bukvalno pokraden. To je, jednako velika šteta nanesena ovim Zakonom. Podela penzionera na one o kojima vlast, navodno, brine, pa im nije zavukla ruku u džep, i one koji su, navodno, primali previsoke penzije. Prvoj grupi penzije nisu umanjivane ne zato što se o njima brine, već zbog toga što se od 25.000 i manje nema šta ni da uzme. Da se o njima brinulo ne bi ta ista vlast godinama, dok su još radili, dozvoljavala novopećenim vlasnicima kapitala i poslodavcima da im ne isplaćuju zarade ili uplaćuju minimalac i da ne uplaćuju doprinose za PIO, što i jeste osnovni razlog za niske penzije. Penzioneri sa višim penzijama, koje im se sada umanjuju, u Fond PIO su čitavog radnog veka ta sredstva izdvajali iz svojih zarada. To im niko nije poklonio. To je njihova štednja, lična imovina u koju nema niko pravo da dira.
Vlada i Predsednik se oglušuju čak i na stavove Fiskalnog saveta koji je do sada odobravao i pravdao sve njihove tzv “reforme’’ koje su išle na teret radnika i penzionera. Međutim, od nastojanja da se ova krađa i dalje nastavi, još čudnija i besmislenija su objašnjenja koja Predsednik i Premijerka daju u nastojanju da objasne svoje poteze.
Izjave da će stavljanjem van snage spornog Zakona, penzije rasti samo onima kojima se sada umanjuju, kao i nemušto izjednačavanje zakonom utvrđenog načina redovnog usklađivanja penzija sa vraćanjem penzija na iznos pre primene spornog Zakona, dokaz su ili krajnjeg cinizma i samovolje, kao i nepoznavanja važećeg Zakona o PIO (koji je, inače, donet bez ikakvih konsultacija sa sindikatima kao socijalnim partnerima) ili pokušaja manipulacije penzionerske populacije i šire javnosti. Ni jedno ni drugo nije primereno nosiocima najviših državnih funkcija. Da nije tužno, bilo bi smešno.
Stavove Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost’’ o spornom Zakonu, kao o drugim pitanjima reforme sistema PIO, položaja i standarda penzionera i starih lica, podržava i UGS NEZAVISNOST, kao krovna organizacija.
Na sednici Izvršnog odbora UGS NEZAVSINOST održanoj 18.maja, Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST podržao je sledeće stavove penzionera:
- da, uz punu podršku UGS NEZAVISNOST, nastave aktivnosti na stavljanju van snage Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i adekvatnog obeštećenja penzionera, svim raspoloživim sredstvima sindikalne borbe, uključujući i kolektivnu tužbu Sudu za ljudska prava u Strazburu;
- da aktivnosti na unapređenju položaja i standarda penzionera i starih lica, uključujući i mere vezane za raspolaganje imovinom Fonda PIO, posebno banjama i rehabilitacionim centrima, dalje vodi i koordinira UGS NEZAVISNOST kao reprezentativna sindikalna centrala, uz obavezu da navedene teme sa konkretnim predlogom mera, stavi na dnevni Socijalno-ekonomskog saveta Republike,
- da, u slučaju izmena i dopuna Zakona o PIO, kao reprezentativna sindikalna centrala, zahteva ravnopravno učešće i uvažavanje stavova i UGS i Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost’’, a posebno u delu ukidanja člana Zakona o penalizaciji prevremenog odlaska u penziju,
- da pokrenu pitanje sastava, nadležnosti i načina delovanja Upravnog odbora Fonda PIO, u smislu poštovanja osnovnih principa socijalnog dijaloga, odnosno omogućavanja ravnopravnog učešća socijalnih partnera, reprezentativnih predstavnka zaposlenih i poslodavaca u upravljanju Fondom PIO.
Zajedničke aktivnosti UGS i Sindikata penzionera Srbije “Nezavisnost’’ nastaviće se i u narednom periodu, u skladu sa usvojenim statutarnim i programskom orijentacijom, u saradnji sa drugim sindikalnim i penzionerskim organizacijama koje imaju ista ili slična idejna i programska opredeljenja.”