Rešavanje zahteva korisnika boračko-invalidske zaštite

Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnici protestnog skupa boraca i ratnih vojnih invalida sastali su se u vezi sa zahtevima boraca i ratnih vojnih invalida, iznetim na protestnom skupu održanom u Beogradu dana 28. juna 2018. godine.

Zahtevi korisnika boračko-invalidske zaštite

Na sastanku su izneti sledeći zahtevi korisnika boračko invalidske zaštite:
1. Postoji otvoreno kršenje važećeg zakona iz oblasti boračko invalidske zaštite na štetu korisnika, posebno u vezi primene člana 28. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, kojim su propisani osnov za utvrđivanje prava i način usklađivanja prava. Ovakvim postupanjem se vrši realno umanjenje priznatih prava. Sem toga, aktuelne izmene i dopune Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, kojima se menja osnov za utvrđivanje iznosa prava i način usklađivanja iznosa prava, su neprihvatljive jer dovode do realnog umanjenja priznatih prava.
2. Primena Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida je nezadovoljavajuća jer se ortopedska pomagala koja koriste vojni invalidi ne realizuju u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
3. Ne rešavaju se problemi u vezi korišćenja stanova izgrađenih iz sredstava Japanske donacije i sredstava NIP-a, s obzirom da su mnogi stanovi neuseljeni ili u njima neosnovano stanuju oni koji nisu u vezi sa boračko invalidskom populacijom, ne daje se mogućnost otkupa tih stanova i dr.
4. Ne postoje kriterijumi za finansiranje boračko invalidskih udruženja, raspodela sredstava se realizuje bez odgovarajućeg pravnog osnova, Pravilnik o finansiranju boračko invalidskih udruženja je suspendovan, ne postoje kriterijumi za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja. Ukinut je Savet Vlade za pitanja veterana, u čiji sastav su, pored ostalih, bili i predstavnici resornih ministarstava koji su o problemima konstatovanim na sednicama Saveta upoznavali stručne službe u svojim ministarstvima i odmah pristupali njihovom razrešenju.
5. Veliki je broj boraca koji nemaju zdravstveno osiguranje, posebno onih kojima je posedovanje male površine poljoprivrednog zemljišta smetnja za ostvarivanje ovog osiguranja zbog neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.
6. Postoji potreba hitnog donošenja kodifikovanog zakona iz oblasti boračko invalidske zaštite, kojim će ova oblast biti sveobuhvatno uređena. Neophodno je zakonski urediti i prava boraca. U sastav Radne grupe za pripremu ovog Zakona treba obavezno uključiti i predstavnike boračko invalidskih udruženja, a po utvrđivanju konačnog teksta zakona sprovesti korektnu javnu raspravu.
7. Onemogućiti da lični podaci o borcima, odnosno korisnicima boračko invalidske zaštite budu dostupni javnosti.

Odgovori Ministarstva

Nakon diskusije, od strane predstavnika ministarstva dati su sledeći odgovori po pokrenutim pitanjima:
1. Izmena člana 28. Zakona bila je neophodna kako bi se ukinula kašnjenja u obračunu i isplatama primanja do kojih bi došlo zbog prolongiranog objavljivanja statističkih podataka o iznosima zarada, koji se od 1. januara ove godine objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se podaci odnose. Po isteku godine, marta 2019. godine, Ministarstvo će pripadajuću razliku isplatiti za prethodnu kalendarsku godinu.
2. Do 1. septembra Ministarstvo će izvršiti izmene i dopune Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida, u skladu sa primedbama i sugestijama koje su upućene Ministarstvu.
3. U skladu sa nalogom koji je Predsednik Republike Srbije dao nakon sastanka sa grupom ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, biće izvršena provera svih stanova izgrađenih iz sredstava Japanske donacije i sredstava NIP-a. Analiza će biti dostavljena Predsedniku Republike i svim nadležnim ministarstvima kako bi se, u skladu sa mogućnostima, našla najadekvatnija rešenja.
4. Biće izrađeno Uputstvo o podeli finansijskih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti boračko invalidske zaštite. Uputstvo će biti doneto pre objavljivanja konkursa za finansiranje projekata.
5. S obzirom na izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojima je svojstvo borca propisano kao samostalni osnov za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, novim Zakonom iz oblasti boračko invalidske zaštite, urediće se pitanje sticanja svojstva borca, čime će borcima biti omogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu.
6. Do kraja godine biće donet novi kodifikovani Zakon kojim će se urediti boračko invalidska zaštita i zaštita civilnih invalida rata.
7. Novim Zakonom biće formirana baza podataka o korisnicima, kao i identifikaciona kartica korisnika, koja će biti osnov za identifikaciju korisnika i ostvarivanje prava iz ove i drugih oblasti. Zakon će regulisati oštre sankcije za povredu poverljivosti podataka koji će biti objedinjeni u istoimenoj bazi.

Ostala pitanja

Na sastanku su postavljena i pitanja koja nisu u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja te se na ista, na ovom sastanku, nisu mogli dati odgovori:
Nije razrešeno pitanje isplate ratnih dnevnica vojnih rezervista angažovanih u ratu u SRJ 1999. godine, odnosno pitanje naknade štete zbog diskriminacije drugih vojnih rezervista sa teritorije Republike Srbije u odnosu na vojne rezerviste sedam nerazvijenih opština Topličkog okruga. Vrhovni Kasacioni sud je doneo više presuda kojima je potvrdio opravdanost navedenih potraživanja ratnih vojnih rezervista. Nerešavanjem ovog pitanja na prihvatljiv način nanelo je veliku materijalnu štetu državi, jer su sudski troškovi za više desetina hiljada podnetih tužbi po ovom osnovu daleko prevazišli sredstva koja su mogla biti isplaćena ovoj kategoriji korisnika na ime navedene nadoknade.
Treba učiniti poseban napor na poboljšanju odnosa države i društva prema ratnim veteranima, ratnim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata, porodicama palih boraca i ostalim pripadnicima ove populacije. U ovom cilju doneti skupštinsku rezoluciju o karakteru ratova od 1990. do 1999. godine i statusu boraca – učesnika ovih ratova.
Omogućiti boračko invalidskim udruženjima i pripadnicima boračko invalidske populacije učešće u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji i mogućnost iznošenja stavova o rešenju statusa Srpske pokrajine.
U vezi ovih pitanja imenovani su obavešteni da će informacije, koje su ovom prilikom dobijene u vezi istih, biti prosleđene nadležnim organima.

Izvor: vesti – sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs)