Prikaz Zakona o elektronskoj upravi

Dipl. prav. Irena Drča

U „Sl. glasniku RS“, br. 27/2018 objavljen je Zakon o elektronskoj upravi (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od 14. aprila 2018. godine, a istim se uređuje obavljanje poslova uprave državnih organa i organizacija, organa i organizacija pokrajinske autonomije, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ) upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno uslovi za uspostavljanje, održavanje i korišćenje interoperabilnih informaciono-komunikacionih tehnologija organa (u daljem tekstu: elektronska uprava).
Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na druge poslove državnih organa kada postupaju u elektronskom obliku, ako drugim zakonom nije drugačije uređeno.
U nastavku teksta daćemo prikaz odredaba ovog zakona i ukazati na novine koje donosi.