Umesto da se bori za prava i štiti interese svojih članova, odnosno svih vojnih penzionera (KVP), rukovodstvo UVPS se stavlja na stranu RF PIO

Poštovani!

Dana 14.08.2018. godine objavio sam Presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu 60.P. br. 9791/17 od 05.07.2018. g. kojom je usvojen tužbeni zahtev za isplatu 4,21 % za period od 01.06.14. do 30.04.2018. g.
Objavljivanje navedene presude bilo je povod da se rukovodstvo UVPS dopisom 01 br. 294-1 od 28.08.2018. g. obrati svim opštinskim (gradskim) odborima UVPS, navodno radi potpunijeg informisanja članstva i ostalih vojnih penzionera.
U dopisu, koji predstavlja svojevrsni pamflet, u kome manipuliše činjenicama i vrši izvrtanje suštine ovog spora, odnosno prvostepene presude, rukovodstvo UVPS se stavlja na stranu RF PIO, kao tuženog, umesto da se bori za prava i štiti interese svojih članova i ostalih vojnih penzionera (KVP).
1. U prvoj tački dopisa navodi se „Navedena presuda je u suprotnosti sa verifikovanom aktelnom praksom parničnih sudova i odlukama Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda.“
Ovaj navod predstavlja neistinu. Tužilja je tužbenim zahtevom tražila isplatu drugog redovnog usklađivanja vojne penzije od 4,21 %, odnosno naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija od 4,21 % za 2007. g. Predmet ovog spora nije pravo vojnih penzionera na vanredno usklađivanje penzija za 11,06 % i ne postoji sudska praksa parničnih sudova u takvim sporovima. Uostalom sud je prvostepenom presudom odbio prigovor tuženog da je u pitanju presuđena stvar i u obrazloženju presude na str. 8 obrazložio da je u ovom postupku predmet tužbenog zahteva usklađivanje za 4,21 % (drugo redovno usklađivanje vojnih penzija od 4,21 % za 2007. g.) o čemu nije odlučivano u ranijim presudama.
2. U drugoj tački dopisa govori se o zakonitosti te presude i njenoj validnosti za postupanje parničnih sudova po takvim tužbama.
Napominjem da niko nije tvrdio da je ova presuda pravosnažna i izvršna. Nakon ulaganja žalbe na ovu presudu, od strane RF PIO, u svom komentaru uz objavljeni članak jasno sam 20.08.2018. g. naveo:
„Iz Toka predmeta: 17/08/2018
ЖАЛБА поднета дана 16/08/2018. Подносиоци: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ – ТУЖЕНИ“
RF PIO na svaku parničnu presudu ulaže žalbu, pa je to uradio i sada. Po podnetoj žalbi će odlučivati drugostepeni sud, u ovom slučaju Viši sud u Beogradu. Validnost, a posebno zakonitost, presude ne ocenjuje rukovodstvo UVPS, već to radi u postupku po redovnom pravnom leku drugostepeni sud, a ponekad se zakonitost presuda ocenjuje i primenom vanrednih pravnih lekova.
3. U trećoj tački dopisa rukovodstvo UVPS naširoko piše o (različitom) presuđivanju parničnih sudova po tužbama vojnih penzionera za naknadu štete zbog neizvršenog vanrednog usklađivanja penzija za 11,06 %, vrednosti boda (9,02 ili 9,40 din.) na koji je u presudama to usklađivanje primenjeno i dr.
Ovaj tužbeni zahtev i prvostepena presuda ne odnose se na vanredno usklađivanje penzija za 11,06 %, već na isplatu 4,21 % za period od 01.06.14. do 30.04.2018. godine, odnosno naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija od 4,21 % za 2007. g. (za period od 01.06.14. do 30.04.2018. godine). Valjda je i rukovodstvu UVPS jasno da je vrednost boda na koju je primenjeno predmetno redovno usklađivanje bila 9,02 dinara. Predmetno redovno usklađivanje je KVP ukinuto od 01.11.2015. g. Zaključkom Vlade Republike Srbije od 30.10.2015. g. i pretvoreno u deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji od 11,06 % za 2008. g.
Bez ikakvog razloga u ovom dopisu rukovodstvo UVPS pominje i 120 presuda sa područja nadležnosti sudova u Užicu na osnovu kojih su vojnim penzionerima isplaćeni dosuđeni iznosi naknade štete zbog neizvršenog vanrednog usklađivanja penzija od 11,06 %, na vrednost boda 9,40 dinara. Uzgred da napomenem da je takvih presuda bilo i na području nadležnosti drugih sudova, pa samim tim nije u pitanju samo 120 takvih presuda.
To što je VKS tokom 2015. g. počeo prihvatati izjavljene revizije na te presude i te presude počeo ukidati je samo pokušaj da se „ozakoni“ Zaključak Vlade Republike Srbije od 30.10.2015. g. koji nije ništa drugo već saglasnost RF PIO da sklapa sa KVP vansudska poravnanja.
Govori u dopisu rukovodstvo UVPS o predlogu nadležnom ministarstvu da RF PIO ne traži povraćaj više isplaćenih iznosa vojnim penzionerima, ali prećutkuje da je u pitanju inicijativa rukovodstva Gradskog odbora UVPS Užice.
Za rukovodstvo UVPS je nebitno što sve navedeno pod tačkom 3. nema nikakve veze sa parnicom i presudom koja je bila povod da se rukovodstvo UVPS dopisom 01 br. 294-1 od 28.08.2018. g. obrati svim opštinskim (gradskim) odborima UVPS, navodno radi potpunijeg informisanja članstva i ostalih vojnih penzionera.
4. Rukovodstvo UVPS se ovim dopisom otvoreno stavlja na stranu RF PIO, kao tuženog, umesto da se bori za prava i štiti interese svojih članova i svih vojnih penzionera (KVP). Pitam se zbog čega, uz dopis, rukovodstvo UVPS nije dostavilo svojim opštinskim (gradskim) odborima predmetnu presudu koja je na 14 strana, pa da imaju sami mogućnost da procene njenu „zakonitost“ i validnost i na osnovu toga se opredeljuju da li da pokreću predmetne parnice.
5. Da li ovakav dopis predstavlja svojevrsnu naknadu za “logističku podršku“, i eventualnu „finansijsku injekciju“, koja će UVPS biti potrebna da bi se „dostojno“ obeležio i proslavio predstojeći jubilej, uz učešće 11 delegacija iz inostranstva, prisustvo i obraćanje ministra odbrane ovom skupu?
U svemu tome nije bitno što i nemamo baš mnogo razloga za slavlje, nisu bitni vojni penzioneri (KVP), borba za njihova prava i zaštita njihovih interesa, što bi trebalo da bude prevashodni zadatak svakog udruženja, kao interesne organizacije.
Bitno je da se „dostojno“ obeleži i proslavi predstojeći jubilej, koji vam ovom prilikom čestitam!

NAPOMENE

U članku objavljenom 14.08.2018. godine napisao sam:

U prilogu objavljujem Presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 05.07.2018. g. kojom je usvojen tužbeni zahtev tužilje, KVP (porodičnog penzionera) Gordane Milojević, za isplatu 4,21 % za period od 01.06.14. do 30.04.2018. g.
Punomoćnik tužilje je Ivana Dragović, advokat iz Beograda. Tužba je podneta 28.06.2017. g. Sudski veštak je bio Miloš Miletić. Presuda je tužilji, odnosno adv. Ivani Dragović, dostavljena 09.08.2018. g. što sam zaključio po datumu pri vrhu prve strane presude.
Presuda je u potpunosti zasnovana na Zakonu o VJ, odnosno Zakonu o VS, Zakonu o PIO i podzakonskim propisima. Presudu je donela sudija Biljana Tasić i primerom pokazala kako sudi i presuđuje častan sudija.
U obrazloženju presude je u potpunosti objašnjeno da 2. redovno usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % (na koje KVP imaju pravo od 01.01.2008. g.) ni na koji način ne može biti deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji za 2008. g. od 11,06 %, na koje imaju pravo svi penzioneri (uključujući i KVP) od 01.01.2008. g.
Pošto je tužilji penzija vanredno usklađena za 6,57 % (umesto za 11,06 %) pretvaranjem 2. redovnog usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % u deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji za 2008. g. od 11,06 %, Sud je tužilji priznao pravo na naknadu štete zbog neizvršenog usklađivanja penzije od 4,21 %, za period od 01.06.14. g. (tri godine unazad od podnošenja tužbe) do 30.04.2018. g.
Tužilji je dosuđena naknada štete u ukupnom iznosu od 48.022,66 dinara, naravno uvećanom za zakonsku zateznu kamatu i troškovi parničnog postupka u iznosu od 49.420,00 dinara.
Posebno se zahvaljujem našoj koleginici gospođi Gordani Milojević, koja je presudu ustupila za objavljivanje, i kolegi g. Miloradu Čamparu, koji mi je presudu dostavio.

Vojni penzioneri (KVP) bi trebalo da se opredeljuju da li da pokreću predmetne parnice za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija od 4,21 % (po mom mišljenju za period od 01.11.15. g. pa nadalje) i na osnovu sledećeg:

Нетачно је и тенденциознo становиште, које призилази из Закључка Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године, да би признавањем другог редовног усклађивања пензија од 4,21 % војни пензионери били у привилегованом положају у односу на цивилне пензионере и да због тога то усклађивање треба третирати као део ванредног усклађивања свих пензија од 11,06 %. Напротив, ускраћивањем наведеног другог редовног усклађивања пензија војни пензионери су дискиминисани и оштећени у односу на цивилне пензионере.
Треба имати у виду да су у 2007. години цивилне пензије редовно усклађене - увећане за 3,75 % од 01.04.2007. године и за 7,78 % од 01.10.2007. године, а војне пензије су у 2007. години редовно усклађене - увећане за 3,2 % од 01.07.2007. године и за 4,21 % од 01.01.2008. године (професионалним војницима су плате повећане за 3,2 % од 01.04.2007. године и за 4.21 % од 01.09.2007. године - ово истичем јер су војне пензије тада усклађиване према платама професионалних војника). За 2007. годину цивилне пензије су редовно порасле за укупно 11,82 %, а војне пензије су за 2007. годину редовно порасле за укупно 7,54 % (што је мање од октобарског усклађивања цивилних пензија), па је процентуална разлика која постоји у расту пензија на штету војних пензионера и износи 4,28 %.
И поред тога, на раније описани начин, се војним пензионерима не признаје право на ванредно усклађивање пензија у пуном обиму (проценту), већ се проценат ванредног усклађивања од 11,06 % умањује за проценат другог редовног усклађивања од 4,21 % и долази до процента ванредног усклађивања војних пензија од 6,57 %. Поставља се питање ко је оваквим Закључком Владе Р. Србије од 30. октобра 2015. године и поступањем управних органа РФ ПИО у његовом спровођењу у привилегованом положају.
Војни пензионери сигурно нису у привилегованом положају - Војни пензионери су оваквим Закључком Владе Р. Србије од 30. октобра 2015. године и поступањем управних органа РФ ПИО у његовом спровођењу дискриминисани!
Закон о Војсци Југославије је усклађивање пензија регулисао чланом 261. који је гласио:
“Пензије одређене по овом закону усклађују се почетком сваке календарске године са пензијама одређеним у претходној години.
Пензије се усклађују тако што се као пензијски основ за раније остварене пензије узима плата која припада за одговарајући чин од кога се одређују пензије остварене у претходној години.
Ако је структура плате према којој се, на основу прописа о платама професионалних војника, усклађује пензијски основ измењена у односу на раније прописе о платама тих лица, измењени износи плата узимају се за утврђивање новог пензијског основа.
Пензије усклађене по овом члану се од 1. јула текуће године, на основу података из прописа о платама професионалних војника, усклађују са кретањем номиналних плата професионалних војника одговарајућег чина. Пензије су усклађују и пре истека рока од шест месеци ако номинални раст, односно пад плата професионалних војника буде већи од 5 %.
Прописе о усклађивању пензија на основу овог члана доноси савезни министар за одбрану.“
Сагласно напред изнетом, министар одбране донео је Одлуку о усклађивању војних пензија за 2007. годину (“Сл. војни лист“, бр.13/2008 од 20.03.2008. године) и истом је одређено да се војне пензије по вредности бода од 9,40 динара обрачунавају почев од 01. 01. 2008. године, а сагласно члану 261. ЗВЈ. По овој Одлуци исплата разлике усклађених војних пензија за јануар и фебруар извршена је истовремено са исплатом првог дела војних пензија за март 2008. године. То је било последње редовно усклађивање војних пензија применом одредби Закона о ВЈ.
Крајем 2007. године донет је нови Закон о Војсци Србије (“Сл. гласник РС“, бр.116/07) који је ступио на снагу 01. јануара 2008. године.
Одредбама члана 193. став 1. ЗВС, прописано је: “Усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу овог закона као и пензија остварених по ступању овог закона на снагу, врши се по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање“.
Одлука Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија за 4,21 %, донета је два месеца касније, од решења Директора РФ ПИО, односно у време када је донета одлука Министра одбране било је познато да је свим пензионерима (укључујући војне пензионере) ванредно усклађена пензија за 11,06 %. При томе се не може доводити у питање, да ли је Влада Р. Србије (односно њен надлежни орган - Министар одбране), у време доношења Одлуке о редовном усклађивању војних пензија за 4,21 %, знао да су и војне пензије већ ванредно усклађене за 11,06 %, одлуком – решењем Директора РФ ПИО.
Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија од 25.01.2008. године, за 11,06 %, и Одлука Министра одбране Р. Србије о (другом редовном) усклађивању војних пензија за 2007. г. од 20.03.2008. године, за 4,21 %, су две одвојене и ничим условљене, коначне одлуке надлежних органа у управном поступку и не могу се, ни једна, ни друга, укидати или стављати ван снаге одлуком првостепеног или другостепеног управног органа, па ни позивом на Закључак Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године.
Пошто је ово решење Директора РФ ПИО, хронолошки гледано, донето пре одлуке Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија, по природи ствари, оно у себи није могло ни на који начин садржавати то редовно усклађивање војних пензија за 4,21 %.
Следствено томе, очигледно је да је одлука надлежних органа, у управном поступку, била да се војне пензије од 01. јануара 2008. године имају ускладити и за 11,06 % и за 4,21 %, односно проценте ванредног усклађивања свих пензија и редовног усклађивања војних пензија требало је сабрати (11,06 % + 4,21 % = 15,27 %) и применити на исту основицу – војну пензију исплаћену за децембар 2007. године, по вредности бода 9,02 динара.
Уставни суд је својим Закључком број IУп-66/2008 од 24.03.2011. године одбацио иницијативе за оцену уставности и законитости Одлуке о усклађивању војних пензија за 2007. годину, оцењујући у образложењу да “полазећи од форме и садржине оспорене Одлуке, оспорени акт нема карактер општег правног акта ... Са материјалноправног аспекта, оспореном Одлуком се не уређују права и обавезе осигураника, већ се, сагласно начину и методу утврђеном законом, као актом техничко-спроведбеног карактера, одређује начин годишњег усклађивања износа пензија војних осигураника, односно одређује новчана вредност бода за обрачунавање пензија и других новчаних накнада корисника војних пензија.”
Због чега је Министар одбране наведену одлуку донео 20.03.2008. г. детаљно је образложено у Одговору Фонда СОВО број 6866-2 од 10.09.2015. године, по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, који је достављен Правној управи МО и Пропратном акту Правне управе МО број 201-7/15 од 15.09. 2015. године којим је наведени одговор достављен тражиоцу информација.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Dopis UVPS gradskim-opštinskim odborima.pdf)Dopis UVPS gradskim-opštinskim odborima.pdf 120 kB