Žalba tuženog (RF PIO) na Presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 05.07.2018. g. kojom je usvojen tužbeni zahtev za isplatu 4,21 % i Odgovor adv. Ivanke Dragović na žalbu tuženog

Poštovani!

U prilogu objavljujem Žalbu tuženog (RF PIO) na Presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 05.07.2018. g. kojom je usvojen tužbeni zahtev za isplatu 4,21 % i Odgovor na žalbu tuženog koji je punomoćnik tužilje, Ivanka Dragović, advokat iz Beograda, podnela Prvom osnovnom sudu u Beogradu, za Viši sud u Beogradu.
Žalbu tuženog (RF PIO) koja je podneta 16.08.2018. g. je adv. Ivanki Dragović dostavljena 10.09.2018. g. Odgovor na žalbu tuženog je adv. Ivanka Dragović dostavila sudu 18.09.2018. g.
Osnovni argument tuženog naveden u žalbi je da je „prvostepeni sud prevideo predmet parnice“, iako je sud u presudi jasno obrazložio da prethodno vođeni postupak za 11,06 % nema nikakve veze sa ovom parnicom u kojoj tužilja i njen adv. Ivanka Dragović traže razliku penzije od 4,21 %, na ime drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. godinu, koja tužilji nije isplaćena. Naime ta razlika penzije od 4,21 %, na ime drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. godinu, je Zaključkom Vlade R. Srbije od 30.10.2015. g. pretvorena u deo izvršenog vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji od 11,06 % za 2008. g. i tužilji (kao i svim vojnim penzionerima – KVP) penzija vanredno usklađena za 6,57 % (umesto za 11,06 %) pretvaranjem drugog redovnog usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % u deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji za 2008. g. od 11,06 %.
U Odgovoru na žalbu tuženog adv. Ivanka Dragović je navode tuženog u žalbi u potpunosti pobila.

Presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 05.07.2018. g. kojom je usvojen tužbeni zahtev tužilje, KVP (porodičnog penzionera) Gordane Milojević, za isplatu 4,21 % za period od 01.06.14. do 30.04.2018. g. objavio sam 14.08.2018. g.
Punomoćnik tužilje je Ivanka Dragović, advokat iz Beograda. Tužba je podneta 28.06.2017. g. Sudski veštak je bio Miloš Miletić. Presuda je tužilji, odnosno adv. Ivani Dragović, dostavljena 09.08.2018. g. što sam zaključio po datumu pri vrhu prve strane presude.
Presuda je u potpunosti zasnovana na Zakonu o VJ, odnosno Zakonu o VS, Zakonu o PIO i podzakonskim propisima. Presudu je donela sudija Biljana Tasić i primerom pokazala kako sudi i presuđuje častan sudija.
U obrazloženju presude je u potpunosti objašnjeno da 2. redovno usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % (na koje KVP imaju pravo od 01.01.2008. g.) ni na koji način ne može biti deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji za 2008. g. od 11,06 %, na koje imaju pravo svi penzioneri (uključujući i KVP) od 01.01.2008. g.
Pošto je tužilji penzija vanredno usklađena za 6,57 % (umesto za 11,06 %) pretvaranjem 2. redovnog usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % u deo vanrednog usklađivanja svih penzija u R. Srbiji za 2008. g. od 11,06 %, Sud je tužilji priznao pravo na naknadu štete zbog neizvršenog usklađivanja penzije od 4,21 %, za period od 01.06.14. g. (tri godine unazad od podnošenja tužbe) do 30.04.2018. g.
Tužilji je dosuđena naknada štete u ukupnom iznosu od 48.022,66 dinara, naravno uvećanom za zakonsku zateznu kamatu i troškovi parničnog postupka u iznosu od 49.420,00 dinara.

Posebno se zahvaljujem adv. Ivanki Dragović koja je ova dokumenta (Žalbu tuženog na presudu i Odgovor na tu žalbu) ustupila za objavljivanje, kao i kolegi g. Miloradu Čamparu, koji mi je dokumenta dostavio.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odgovor na žalbu tuženog.pdf)Odgovor na žalbu tuženog.pdf 183 kB
Download this file (Žalba tuženog i Odgovor na žalbu.pdf)Žalba tuženog i Odgovor na žalbu.pdf 651 kB
Download this file (Žalba tuženog.pdf)Žalba tuženog.pdf 462 kB