Закон о пензијском и инвалидском осигурању – Редакцијски пречишћен текст

Поштовани!
У прилогу објављујем Закон о пензијском и инвалидском осигурању – Редакцијски пречишћен текст: 34/2003-1, 64/2004-3 (УС), 84/2004-37 (др. закон), 85/2005-3, 101/2005-28 (др. закон), 63/2006-27 (УС), 5/2009-45, 107/2009-179, 30/2010-145 (др. закон), 101/2010-246, 93/2012-180, 62/2013-6, 108/2013-4, 75/2014-13, 142/2014-190, 73/2018-3

Одлуком Уставног суда IУ број 134/2003 престала је да важи одредба члана 263. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 34/2003) у делу који гласи: „даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, јер је утврђено да није у сагласности с Уставом (види Одлуку УС – 64/2004-3).
Престали су да важе: члан 8. став 1, члан 151. тачка 2), члан 160. став 1. тачка 4), члан 170, члан 174. ст. 1, 4. и 5, чл. 175. до 182, чл. 184. до 190, чл. 192. до 194, чл. 196. до 200, члан 201. ст. 1, 3, 4. и 6, чл. 202. и 203, члан 205. и чл. 216. и 217. (види члан 77. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање – 84/2004-37).
Промењене су висине новчаних казни (види члан 78. Закона – 101/2005-28).
Одлуком Уставног суда IУ број 5/2005 („Службени гласник РС“, број 63/2006) утврђено је да одредба члана 257. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05 и 101/05) у делу који гласи: „најраније од почетка примене овог закона,“ у време важења није била у сагласности с Уставом (види Одлуку УС – 63/2006-27).
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 75/2014), ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. јула 2014. године, а примењује се од 1. јануара 2015. године, осим одредаба чл. 14. до 17. овог закона, којима се мењају, односно бришу чл. 154, 155, 158, 161, 164-166. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а које се примењују од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и одредбе члана 9. овог закона, којом се мења члан 60. Закона о пензијском и инвалидском осигурању која се примењује од 1. јануара 2032. године (види члан 22. Закона – 75/2014-13).

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 73/2018) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 30. септембра 2018. године. Одредбе чл. 6, 13, 16, чл. 20–25, чл. 27–33. и члана 38. овог закона примењиваће се почев од 1. јануара 2019. године. Обрасци прописани актом Владе у складу са чланом 126. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), који престају да се примењују 1. јануара 2019. године, примењиваће се и даље за период осигурања навршен закључно са 31. децембром 2018. године. Пријаве података достављене до 1. јануара 2019. године, чуваће се на начин прописан одредбом члана 147. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14) (види чл, 50, 51, 52. и 55. Закона – 73/2018-3).