Обавезе РФ ПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО (ступио на снагу 30.9.2018. године)

Поштовани!

У прилогу објављујем документ са сајта https://www.minrzs.gov.rs/ који се односи на Обавезе РФ ПИО према затеченим корисницима и осигураницима по Закону о изменама и допунама Закона о ПИО, који је ступио на снагу 30.09.2018. године.

Напомињем да се обавеза из члан 42. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО (у вези са измењеним чланом 66. Закона о ПИО) односи на затечене кориснике који немају податке о оствареним зарадама у појединим годинама (осигураници са подручја АП Косова и Метохије, бивша професионална војна лица и други осигураници којима недостају подаци о оствареној заради). За израчунавање годишњег личног коефицијента у тим годинама, уместо просечне или најниже, односно гарантоване зараде, узима се њихов просечни годишњи лични коефицијент.
Само у овом случају је потребан захтев корисника права за измену решења (крајњи рок за подношење захтева је 30.09.2019. године).
У осталим случајевима наведеним у табели Фонд поступа по службеној дужности.

Обавеза из члан 53. Закона о изменама и допунама Закона о ПИО (Престанак примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија – престанак умањивања пензија у исплати) односи се на 695.061 корисника пензије.