Pitanje i odgovor Apelacionog suda u Beogradu u vezi parnicnih tuzbi za 4,21 %

Postovani!

U prilogu ponovo objavljujem izvod iz jednog akta, koji sam vec objavljivao 19.01.2018. g. U pitanju je izvod iz zapisnika sa sednice Gradjanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, koja je odrzana 11.12.2017. godine, na kojoj su usvajani odgovori na postavljena sporna pravna pitanja nizestepenih sudova. Zahvaljujem se kolegi Istvanu Kelemenu koji je tada pribavio i ustupio mi ovaj akt / dokument. Taj akt, ovako kako je objavljen, nema neku veliku upotrebnu vrednost.

Aktuelizujem ga zbog toga sto se navedeni zapisnik, odnosno odgovor na sporno pravno pitanje pominje na sestoj strani u Prituzbi Visokom savetu sudstva podnetoj 01.02.2018. g. od strane 12 advokata, koji zastupaju 631 tuzioca. Usvojenim odgovorom na sporno pravno pitanje rukovodio sam se pri formulisanju parnicne tuzbe za 4,21 % ciju sam formu i mogucu sadrzinu objavio 04.10.2018. g. u clanku “Forma i moguća sadržina parnične tužbe za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %”. Korigovanu – uredjenu tuzbu od strane jednog advokata objavio sam 05.10.2018. g. u clanku „MIŠLJENJE JEDNOG ADVOKATA O TUŽBI ZA 4,21 % KOJU SAM OBJAVIO I KORIGOVANA – UREĐENA TUŽBA“.

Ovaj akt i odgovor na postavljeno sporno pravno pitanje je delom reakcija na dopise i zahtev advokata Jove Borića koji je podneo 13.11.2017. g. Tražio je (po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja) stav ili pravno misljenje u pogledu prava vojnih penzionera na neisplacene iznose po osnovu drugog redovnog uskladjivanja penzija za 2007. g. (4,21 %), a od Viseg suda u Beogradu dobio 20.12.2017. g. odgovor, u kome je umesto 2007. g. greskom navedeno da se radi o drugom redovnom uskladjivanju za 2017. g. Nisu u odgovoru ni ime i prezime advokata napisali kako treba.

U zapisniku sa sednice Gradjanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu su dati odgovori Apelacionog suda u Beogradu na postavljena sporna pravna pitanja nizestepenih sudova, pored ostalog u vezi parnicnih tuzbi za 4,21 % i zbog umanjenja penzija, u skladu sa merama Vlade i Zakonom o privremenom uredjivanju nacina isplate penzija
Trebalo bi doci do kompletnog akta, koji bi imao zaglavlje, potpis, pecat, ... Tek takav bi se mogao priloziti uz parnicnu tuzbu za 4,21 %.
U odgovoru Apelacionog suda u Beogradu u vezi parnicnih tuzbi za 4,21 % pominje se clan 172. Zakona o OO.
“Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Član 172
(1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.”

Prakticno, kako ja tumacim, u parnici za 4,21 % bi trebalo tuziti samo za posljednje 3 godine (ili samo za period od novembra 2015. g.) i tuzbeni zahtev opredeliti 4,21 % na vrednost boda iz decembra 2007. g. Ako bi se tuzilo za period od 01.01.08. g. bila bi u pitanju presudjena stvar, obzirom da smo ranije vodili parnice.
Dolazi se na ono sto od pocetka tvrdim da je trebalo da dobijemo 01.01.2008. g. i redovno i vanredno uskladjivanje na istu vrednost boda - iz decembra 2007. g. (9,02 din.) odnosno da dobijemo 15,27 % na vrednost boda iz decembra 2007. g. (9,02 din.)
Ako je opredeljeni tuzbeni zahtev u ranijoj parnici koju ste vodili u vezi naknade stete zbog neizvrsenog vanrednog uskladjivanja vojne penzije bio 11,06 % na 9,40 din. u pitanju je presudjena stvar, bez obzira sto je sud presudio 6,57 % na 9,40 din.
Ako je opredeljeni tuzbeni zahtev u ranijoj parnici bio 11,06 % na 9,02 din nije u pitanju presudjena stvar. Problem je sto takvih tuzbenih zahteva i nije bilo.
Bez obzira na presudjenu ili nepresudjenu stvar, sustina je zastarevanje naknade stete - treba tuziti samo za 3 godine ili eventualno od novembra 2015. g. kada je zakljuckom Vlade definitivno regulisano da je redovno uskladjivanje od 4,21 %, na koje smo stekli pravo po ZVJ, deo vanrednog uskladjivanja od 11,06 %, na koje smo stekli pravo po ZVS i Zakonu o PIO. Tako bi se verovatno povecali izgledi da parnicni sud presudi meritorno u nasu korist i da se u sporu uspe 100 %, sto je bitno zbog priznavanja taksi, troskova advokata, ...
Problem je sto se naknadom stete ne uvecava penzija za 4,21 %, nego se uporedo mora voditi upravni postupak i spor i izboriti adekvatno resenje.