Presuda Upravnog suda od 14.09.2018. g. - vanredno uskladjivanje penzije 6,57 (11,06 – 4,21) posto

Postovani!

U prilogu objavljujem Presudu Upravnog suda od 14.09.2018. g. koja se odnosi na vanredno uskladjivanje vojne penzije za 6,57 (11,06 – 4,21) posto. Tuzioc Zivan Gajic, iz Beograda, je podneo tuzbu radi ponistaja resenja RF PIO – Direkcija Fonda od 01.08.2017. g. u predmetu vanrednog uskladjivanja penzije, kojim je odbijena njegova zalba na resenje RF PIO – Sluzba filijale za grad Beograd od 13.02.2017. g. Tim prvostepenim resenjem je tuziocu vanredno uskladjena penzija od 01.01.2008. g. za 6,57 %, umesto za 11,06 % kao svim penzionerima u R. Srbiji.
I u ovoj presudi se UpS poziva na Zakljucak Vlade R. Srbije od 30.10.2015. g. koji nema karakter opsteg pravnog akta, vec predstavlja samo saglasnost datu RF PIO da vojnim penzionerima uskladi penzije za 6,57 % od 01.11.2015. g. i da sa vojnim penzionerima sklapa vansudska poravnanja za isplatu pripadajuce razlike penzije, uvecane za indeks (rast) cena na malo, za period od 01.01.2008. g. do 31.10.2015. g.
Protiv ove presude bi se mogla podneti VKS revizija, kao vanredni pravni lek, ali je to preskupo i tuziocu to ne savetujem. U svakom slucaju protiv ove presude treba podneti ustavnu zalbu Ustavnom sudu.
Formu i moguci sadrzaj takve ustavne zalbe sam vec objavio i nalazi se u datoteci, obzirom da sam na slicnu presudu UpS koja je doneta u predmetu vanrednog uskladjivanja moje penzije od 01.01.2008. g. za 6,57 %, umesto za 11,06 %, podneo ustavnu zalbu 18.05.2018. g.
Kvalitet objavljenog dokumenta – presude je nesto losiji, zbog cega se izvinjavam.
Kolegama Zivanu Gajicu (koji je presudu ustupio za objavljivanje) i Miloradu Camparu (koji mi je presudu dostavio) zahvaljujem na ovom dokumentu!

Komentar:

Будући да је решење о ванредном усклађивању пензија примењено од 01. 01. 2008. године, када се усклађивање војних пензија, сагласно члану 193. став 1. Закона о Војсци Србије врши једнако као и цивилних пензија свих категорија, то је оно морало бити, по службеној дужности примењено и на војне пензионере, независно од другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, на које су војни пензионери стекли право по Закону о Војсци Југославије и независно од тога колике су им биле просечне и појединачне пензије у 2007. години. Супротно поступање, односно везивање (умањивање) права на ванредно усклађивање (повећање) пензија за право на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину, само за војне пензионере као категорију, представља произвољну примену материјалног права и кршење права војних пензионера, а тиме и тужиова, на правично суђење из члана 32. став 1. Устава и на једнаку правну заштиту.
Полазећи од форме и садржине Закључка Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године Уставни суд је у свом Закључку број IУо-317/2015 од 29.11.2016. године нашао – оценио да наведени акт “нема карактер општег правног акта, јер се њиме само даје сагласност РФ ПИО да изврши усклађивање пензија корисницима војних пензија остварених до 31.12.2007. године и да једнократно исплати разлику између усклађеног износа овако одређене пензије и исплаћеног износа пензије корисницима војних пензија почев од пензије за месец јануар 2008. године закључно са пензијом за месец октобар 2015. године.”
Наведени закључак Владе Р. Србије нема адекватну правну снагу, јер нема карактер општег правног акта и не ослобађа РФ ПИО обавезе и одговорности да у раду и поступању примењује законске прописе и подзаконске акте.
Претварањем другог редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, по Закону о Војсци Југославије (које представља стечено право), у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 % за 2008. годину, по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, и извршеним ванредним усклађивањем пензије за 6,57 % практично је укинуто друго редовно усклађивање пензије од 4,21 % за 2007. годину (стечено право), након непуних осам година конзумирања тог права.
Образложење да је редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % садржано у ванредном усклађивању свих пензија у Р. Србији - увећању од 11,06 %, односно да је његов саставни део, је бесмислено.
Пре свега Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија за 11,06 % у себи не садржи никакво образложење да се то усклађивање састоји из два дела: 4,21 % и 6,57 %.
Такође, у Одлуци Министра одбране о усклађивању војних пензија за 2007. годину од 20.03.2008. године уопште се не помиње да наведено (друго редовно) усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, које је извршено по Закону о Војсци Југославије представља део ванредног усклађивања свих пензија у Р. Србији од 11,06 % за 2008. годину, које је извршено по Закону о пензијском и инвалидском осигурању.
Због тога су решења првостепеног и другостепеног органа, па и пресуда Управног суда, по којима они одређују проценат ванредног усклађивања пензије од 6,57 % незаконита, јер је одлука о проценту ванредног усклађивања пензија у искључивој надлежности Директора Фонда ПИО, односно када је реч о проценту редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину одлука је била у искључивој надлежности Министра одбране.
При том треба нагласити да ни евентуално преиспитивање, да ли је Министар одбране имао право да донесе одлуку о редовном усклађивању војних пензија за 2007 годину, није у надлежности првостепених и другостепених управних органа.
Та одлука Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, донета на основу члана 261. Закона о Војсци Југославије, могла се евентуално преиспитивати у законом прописаном року и законом прописаној процедури. Пошто то није учињено, она је постала коначна у управном поступку и сви управни и судски органи су дужни да је поштују и примењују.
Уставни суд је својим Закључком број IУп-66/2008 од 24.03.2011. године одбацио иницијативе за оцену уставности и законитости Одлуке о усклађивању војних пензија за 2007. годину, оцењујући у образложењу да “полазећи од форме и садржине оспорене Одлуке, оспорени акт нема карактер општег правног акта ... Са материјалноправног аспекта, оспореном Одлуком се не уређују права и обавезе осигураника, већ се, сагласно начину и методу утврђеном законом, као актом техничко-спроведбеног карактера, одређује начин годишњег усклађивања износа пензија војних осигураника, односно одређује новчана вредност бода за обрачунавање пензија и других новчаних накнада корисника војних пензија.”
Због чега је Министар одбране наведену одлуку донео 20.03.2008. г. детаљно је образложено у Одговору Фонда СОВО број 6866-2 од 10.09.2015. године, по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, који је достављен Правној управи МО и Пропратном акту Правне управе МО број 201-7/15 од 15.09. 2015. године којим је наведени одговор достављен тражиоцу информација.
Приликом доношења Решења Директора РФ ПИО од 25.01.2008. године били су испитивани услови за ванредно усклађивање - увећање пензија из члана 75. Закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању, ови услови се сада не могу поново испитивати и само за војне пензионере регулисати да им припада ванредно усклађивање за 6,57 %, уместо ванредног усклађивања за 11,06 %. Наведено решење Директора РФ ПИО од 25.01.2008. године постало је правоснажно и коначно у управном поступку.
Ванредно усклађивање - повећање пензија од 11,06 % није уопште упоредива величина са редовним усклађивањем - повећањем војних пензија од 4,21 %. Решење Директора РФ ПИО о ванредном усклађивању пензија од 25.01.2008. године, за 11,06 %, и Одлука Министра одбране Р. Србије о (другом редовном) усклађивању војних пензија за 2007. г. од 20.03.2008. године, за 4,21 %, су две одвојене и ничим условљене, коначне одлуке надлежних органа у управном поступку и не могу се, ни једна, ни друга, укидати или стављати ван снаге одлуком првостепеног или другостепеног управног органа, па ни позивом на Закључак Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015. од 30. октобра 2015. године.
Пошто је ово решење Директора РФ ПИО, хронолошки гледано, донето пре одлуке Министра одбране о редовном усклађивању војних пензија, по природи ствари, оно у себи није могло ни на који начин садржавати то редовно усклађивање – повећење војних пензија за 4,21 %.
Одлука Министра одбране о редовном усклађивању - повећању војних пензија за 4,21 %, донета је два месеца касније, од решења Директора РФ ПИО, односно у време када је донета одлука Министра одбране било је познато да је свим пензионерима (укључујући војне пензионере) ванредно усклађена - повећана пензија за 11,06 %. При томе се не може доводити у питање, да ли је Влада Р. Србије (односно њен надлежни орган - Министар одбране), у време доношења Одлуке о редовном усклађивању војних пензија за 4,21 %, знао да су и војне пензије већ ванредно усклађене - повећане за 11,06 %, одлуком – решењем Директора РФ ПИО.
Следствено томе, очигледно је да је одлука надлежних органа, у управном поступку, била да се војне пензије од 01. јануара 2008. године имају ускладити - повећати и за 11,06 % и за 4,21 %, односно проценте ванредног усклађивања свих пензија и редовног усклађивања војних пензија требало је сабрати (11,06 % + 4,21 % = 15,27 %) и применити на исту основицу – војну пензију испаћену за децембар 2007. године, по вредности бода 9,02 динара.