УРЕДБА О УСЛОВИМА, ВИСИНИ, ОБУХВАТУ КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА И ДИНАМИЦИ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА КАО УВЕЋАЊА УЗ ПЕНЗИЈУ

Поштовани!

У прилогу објављујем горе наведену уредбу Владе Р. Србије од 18.10.2018. године којом су прописани услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец октобар и новембар 2018. године.
Ова уредба је објављена у “Службеном гласнику Р. Србије” број 78/2018 од 19.10.2018. године. Уредба је привременог карактера и регулише само услове, висину, обухват корисника пензија и динамику исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец октобар и новембар 2018. године.
За евентуалну исплату новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец децембар 2018. године (која се исплаћује у јануару 2019. године) биће потребна нова уредба, или ће Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, односно Законом о буџету за 2019. годину, бити извршено усклађивање свих пензија у одређеном проценту, на начин да овај новчани износ (додатак) као увећање уз пензију постане саставни део пензије. Да би се то постигло биће примењен члан 80б* Закона о ПИО који гласи: “Изузетно од члана 80. овог закона, до достизања финансијске одрживости система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.*”
*Службени гласник РС, број 73/2018

Новчани износ (додатак) као увећање уз пензију исплаћује се корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије чија висина пензије за месец октобар и новембар 2018. године износи до 34.003,90 динара.
То су корисници пензија (пензионери) чија је висина пензије за месец септембар у исплати (са умањењем) била до 32.384,52 динара, односно у октобру 2014. г. била до 31.512,00 динара (пре умањења).
Новчани износ који ће примити ови пензионери исплаћује се месечно уз пензију за октобар и новембар 2018. године и посебно се исказује.

Тај новчани износ у 2018. години (за октобар и новембар 2018. године) исплатиће се из средстава Фонда, а у 2019. години ће се исплаћивати (почев од пензије за децембар 2018. г.) из буџета Републике Србије (Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању: „Службени гласник РС“, број 73/2018).
- Закон о ПИО, члан 207а*
"У условима постојања фискалног простора, корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу се повећати примања, исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије, с тим што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на годишњем нивоу.*
Услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног износа из става 1. овог члана утврђују се актом Владе.*
Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана, обезбеђују се из буџета Републике Србије.*
Новчани износ из става 1. овог члана, обрачунава и исплаћује Фонд уз пензију и то се посебно исказује.*"
*Службени гласник РС, број 73/2018
- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, члан 54
"Изузетно од члана 37. овог закона, новчани износ из тог члана у 2018. години исплатиће се из средстава Фонда."
Службени гласник РС, број 73/2018

1. Пензионери којима пензија није умањивана применом Закона о ПУНИП

- Новчани износ као увећање уз пензију корисницима пензија (пензионерима) чија висина пензије за месеце октобар и новембар 2018. године износи до 26.643.75 динара обрачунава се као 5% од висине пензије тог корисника за месеце октобар и новембар 2018. године.
То су корисници пензија (пензионери) чија је висина пензије у октобру 2014. г. била до 24.691,00 динара, односно пензионери којима пензија није умањивана применом Закона о ПУНИП.
Ти пензионери ће уз октобарску и новембарску пензију примити новчани износ (додатак) као увећање уз пензију који износи 5 % њихове октобарске, односно новембарске пензије. Пензионер чија је октобарска пензија 2018. године 15.000,00 динара примиће увећање уз пензију које износи 750,00 динара, за пензију од 20.000,00 динара увећање уз пензију износи 1.000,00 динара, за пензију од 25.000,00 динара увећање уз пензију износи 1.2500,00 динара, а за пензију од 26.643.75 динара увећање уз пензију износи 1.332,19 динара.

2. Пензионери којима је пензија умањивана применом Закона о ПУНИП

- Новчани износ (додатак) као увећање уз пензију корисницима пензија (пензионерима) чија висина пензије за месеце октобар и новембар 2018. године износи од 26.643.76 динара до 34.003,90 динара (пензија без умањења), обрачунава се тај новчани износ (додатак) као разлика између износа исплаћене, односно припадајуће пензије за септембар 2018. године (пензија са умањењем) увећане за 5% и износа припадајуће пензије тог корисника према Закону, за месеце октобар и новембар 2018. године (пензија без умањења).
Шта то практично подразумева односно колики ће им бити новчани износ (додатак) као увећање уз пензију детаљно сам објаснио у јучерашњем тексту – чланку “Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem uz penziju (od 5 posto)”, кроз примере на ред. бр. 2 - 10.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Уредба - увећање уз пензију.doc)Уредба - увећање уз пензију.doc 19 kB