Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete

Dipl. prav. Nenad Jevtić

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj odluci u postupku po žalbi (rešenje Gž 3314/2013 od 14. novembra 2013. god.) zauzeo Apelacioni sud u u Novom Sadu (u daljem tekstu: Sud), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da se na dosuđene iznose materijalne štete, zakonska zatezna kamata računa počev od dana prvostepenog presuđenja. Inače, isti pogled na stvari imaju i ostali sudovi u Republici Srbiji.

Da prvo citiramo delove obrazloženja navedenog rešenja i vidimo šta je Sud zaključio:
„[...] Pravilno je prvostepeni sud našao da postoji odgovornost tuženih [...] za nastalu materijalnu štetu [...] Pravilno je prvostepeni sud primenio odredbu čl. 189. st. 2 ZOO-a, prilikom donošenja odluke o zakonskoj zateznoj kamati na dosuđene iznose novčane naknade za pretrpljenu materijalnu štetu tužilji. Visina naknade štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, te od ovog trenutka dospeva i obaveza tuženih za isplatu navedenog iznosa. S obzirom na navedeno pravilno je prvostepeni sud primenom odredbe čl. 277. ZOO-a, na dosuđene iznose materijalne štete tužilji dosudio i zakonsku zateznu kamatu počev od dana prvostepenog presuđenja imajući u vidu da je od ovog dana dospela obaveza tuženih. Zbog navedenog neosnovani su suprotni žalbeni navodi [...]“.

Dakle, prema iznetom, Sud je zaključio sledeće:
- naknada štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, te od ovog trenutka dospeva i obaveza za isplatu navedenog iznosa;
- zatezna kamata na dosuđene iznose materijalne štete teče od dana prvostepenog presuđenja imajući u vidu da je od ovog dana dospela obaveza.
Sud je gore navedeno zaključio pozivajući se na stav 2. člana 189. i član 277. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989-USJ, 57/1989 i „Sl. list SRJ“ 31/1993), u daljem tekstu: ZOO.
Član 189. u ZOO nalazi se u delu prvom, Glava II, Odeljak 2. PROUZROKOVANJE ŠTETE, Odsek 7. NAKNADA, u celini „II. OBIM NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE“, podcelina „Obična šteta i izmakla korist“, i u celosti glasi:
„(1) Oštećenik ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi.
(2) Visina naknade štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, izuzev slučaja kad zakon naređuje što drugo.
(3) Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.
(4) Kad je stvar uništena ili oštećena krivičnim delom učinjenim sa umišljajem, sud može odrediti visinu naknade prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika.“.
Član 277. u ZOO nalazi se u delu prvom, Glava III, Odeljak 1. POVERIOČEVA PRAVA I DUŽNIKOVE OBAVEZE, Odsek 1. PRAVO NA NAKNADU ŠTETE, u celini „III. ZATEZNA KAMATA“, podcelina „Kad se duguje“, i u celosti glasi:
„(1) Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj saveznim zakonom.
(2) Ako je stopa ugovorene kamate viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle dužnikove docnje.“.

I sada nakon čitanja navedenih članova, postavlja se kao pitanje, gde je Sud pročitao ono što je interpretirao?
I pored sve dobre volje, te uvažavanja sudija, sa gore iznetim zaključkom Suda ne mogu se nikako složiti. Nije reč o filozofskim gledanjima već isključivo o tumačenju teksta propisa, dakle pravilima struke (i pravne nauke). Zato idemo redom i analiziramo zaključke Suda.
Sud je najpre zaključio da se visina naknade štete određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, što je nesporno i nepotrebno tumačiti. Odredba stava 2. člana 189. je decidna. Problematični su ostali zaključci.

Kompletan tekst u prilogu. Tekst je prvobitno objavljen u časopisu “Advokatska Kancelarija”, broj 49, avgust 2018. god.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete.doc)Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete.doc 62 kB