ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI

Usvojen je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, set poreskih zakona, set zakona iz oblasti državne uprave, i više drugih zakona i odluka

1. Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
3. Predlog carinskog zakona
4.1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
4.2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
4.3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
4.4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
4.5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
6. Predlog zakona o carinskoj službi
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
8. Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
12. Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
18. Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca
21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
22. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
23. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)
24. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom
25. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke
26. Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
27. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
28. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
29. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
30. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
31. Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
32. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
33. Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije
34. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima
35. Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
36. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
37. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
38. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
39. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
40. Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
41. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
42. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
43. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
44. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
45. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama
46. Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
47. Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor
48. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok"
49. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima
50. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
51. Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17)
52. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16)
53. Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
54. Predlog odluke o izboru predsednika sudova
55. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
56. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
57. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca
58. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
59. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
60. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu
61. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
62. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključilo je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije

Избор прописа из "Службеног гласника РС", број 95 од 8. децембра 2018. године

- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему