НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ – УРГЕНЦИЈЕ РФ ПИО – Дирекција Фонда

Решењем Управног суда – Одељење у Крагујевцу бр. I-4 Уи 107/18 од 24.10.2018. г. по Захтеву за доношење решења које замењује управни акт због пасивног непоступања туженог по пресуди, суд је потврдио да је РФ ПИО дужан – обавезан да извршава донете пресуде и поступа по поднетим захтевима, жалбама и другим поднесцима странака – корисника пензија у време док странка – корисник пензије води управни спор са РФ ПИО по неком другом питању, односно другој управној ствари.
РФ ПИО је исто упорно избегавао и избегава правдајући се да се списи за странку – корисника пензије, односно његов досије, налазе у Управном суду и да због тога не могу извршавати донете пресуде у управном спору и поступати по поднетим захтевима, жалбама и другим поднесцима странака – корисника пензија.

Пред Управним судом у току један мој управни спор по тужби коју сам поднео 22.02.2018. г. против РФ ПИО – Дирекција Фонда због ћутања управе - недоношења решења по жалби, које се односи на умањење моје пензије, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.
По тој тужби коју сам поднео Управном суду 22.02.2018. г. формиран је предмет бр. У 3164/2018 и додељен је судији Вери Маринковић. У том предмету је 30.03.2018. г. послато писмено БГУС-2018-18927. Претпостављам да је од стране суда писмено послато РФ ПИО – Дирекција Фонда.

У циљу припреме за покретање још два управна спора пред Управним судом поднео сам Накнадне захтеве – ургенције РФ ПИО – Дирекција Фонда и то:

1. НАКНАДНИ ЗАХТЕВ – УРГЕНЦИЈУ за доношење решења по Жалби због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) од 11.04.2018. године (по захтеву од 23.03.2018. године)
Жалбу због ћутања управе - одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године и издавање нове Потврде сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 11.04.2018. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ309784357РС). Жалба је примљена и заведена у РФ ПИО – Дирекција Фонда 12.04.2018. г. и Повратницом бр. РЕ309784357РС ми потврђен пријем пошиљке.
Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан Законом о општем управном поступку, у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима захтевам овим накнадним захтевом – ургенцијом да РФ ПИО – Дирекција Фонда донесе решење по жалби, због одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године, у накнадном року од 7 дана.

2. НАКНАДНИ ЗАХТЕВ – УРГЕНЦИЈУ за доношење решења по Жалби због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) од 25.04.2018. године (по захтеву од 17.05.2017. године)
Жалбу због ћутања управе сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 25.04.2018. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ337646285РС). Жалба је примљена и заведена у РФ ПИО – Дирекција Фонда 26.04.2018. г. и Повратницом бр. РЕ337646285РС ми потврђен пријем пошиљке.
Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан Законом о општем управном поступку, у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима захтевам овим накнадним захтевом – ургенцијом да РФ ПИО – Дирекција Фонда донесе решење по жалби због чутања управе у накнадном року од 7 дана.