Лицима која се самостално укључују у обавезно осигурање, уколико не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава грађане да је, у складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 30. септембра 2018. године, предвиђено да лицима која се самостално укључују у обавезно осигурање по основу члана 15, уколико не плате допринос у року од шест месеци од дана доспелости, престаје својство осигураника најраније са последњим даном за који је допринос плаћен. Рок доспелости је 15. у месецу за претходни месец.
Измена законског оквира условиће и престанак осигурања одређеном броју осигураника за које се утврди да пре 30. септембра ове године нису платили допринос у року од шест месеци од дана доспелости, било због тога што су плаћали доприносе за ПИО на нижу основицу од утврђене за тај период или су нередовно измиривали обавезе. Решење о престанку својства осигураника по овом основу Фонд ће донети по службеној дужности. Ови осигурaници неће моћи да изврше накнадне уплате доприноса за период за који допринос није плаћен шест месеци од дана доспелости.
Осигураницима који су доприносе за ПИО по члану 15 уплаћивали у тачном износу и у року доспелости, подаци се региструју у матичној евиденцији и представљају основ за обрачун пензија када се за то стекну правни услови.
Лица која испуњавају законске услове за уплату доприноса за ПИО по основу члана 15 Закона, односно добровољно се определе за самосталну уплату, чак и ако им је решењем Фонда престало својство осигураника по претходном захтеву, могу поново да поднесу захтев и приступе обавезном осигурању, поштујући нову законску норму о редовности уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
Од уплате за јануар 2019. године важе нове основице осигурања, које су за 3,76% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 23.921,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 341.725,00 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.219,46 до 88.848,50 динара.
Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2019. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.

Накнада погребних трошкова у јануару, фебруару и марту 2019. године

Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јануару, фебруару и марту 2019. године износиће 39.491 динара за кориснике пензија свих категорија.