PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U ODNOSU NA SRBIJU DO KRAJA 2015. GODINE

U ovom dokumentu prikazane su presude koje je Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) izrekao u odnosu na Srbiju otkako je ta država 3. marta 2004. godine ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Do kraja 2015. godine Evropski sud je izrekao 132 presude i 456 odluka o prihvatljivosti u odnosu na Srbiju.

Ovaj dokument ima dva dela. Njegov prvi deo sadrži opšti narativni pregled vrsta slučajeva u kojima je izrečena presuda. Drugi deo dokumenta sadrži tabelu u kojoj su slučajevi razvrstani prema članovima Konvencije i pobrojani slučajevi u kojima je presuda izrečena uz kratak opis pravnih pitanja pokrenutih u datom slučaju.