Мишљење и предлог колеги Рајку Марашевићу

Колега Рајко упоредо води два управна поступка и спора, први за усклађивање војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године (предмет У 7788/2018 од 07.05.2018. године) и други за измену правоснажног решења о праву на пензију, због повреде закона на његову штету, односно повреде члана 244. Закона о ВЈ и незаконитог одређивања пензијског основа (предмет У 7593/2018 од 03.05.2018. године). Пресуду у пвом предмету је УпС донео 05.12.2018. године, а достављена је Рајку 21.01.2019. године.

У оба предмета је тужилац исто лице: Рајко Марашевић; тужени исти: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Дирекција фонда Београд; основ спора исти: пензија; судија известилац исти: Радмила Симић.

Напомињем да по тужби УпС за измену правоснажног решења о праву на пензију, која је примљена је и заведена у УпС 03.05.2018. године, пресуда још увек није донета, односно није достављена колеги Рајку.
Ток предмета:
БРОЈ ПРЕДМЕТА: У 7593/2018
СТАТУС: НЕРЕШЕН
ДАТУМ ПРИЈЕМА: 03.05.2018
ОСНОВ СПОРА: ПЕНЗИЈА
Редни број Датум Опис
1. 03.05.2018 Дана 03.05.2018. примљен је предмет и додељен је судији Радмила Симић
2. 28.06.2018 Писмено БГУС-2018-38139: Списи од 28.06.2018.
3. 22.10.2018 Писмено БГУС-2018-62445: Поднесак од 22.10.2018.
Колега Рајко Марашевић је молио да колеге изнесу своје мишљење и савет да ли да пише притужбу председнику Управног суда због одуговлачења поступка у предмету за измену правоснажног решења о праву на пензију, што по Судском пословнику има право или да чека док суд донесе пресуду.
Посебно жели да чује мишљење колеге А. Стојановића.

У предмету У 7788/2018 од 07.05.2018. године, који је у Управном суду примљен и заведен након предмета У 7593/2018 од 03.05.2018. године, пресуда је донета. Одлука – пресуда у том предмету (усклађивања војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године) донета је 05.12.2018. године, а експедована 14.12.2018. године.

Претходно, Рајко је дана 29.10.2018. године поднео приговор Управном суду због повреде права на суђење у разумном року у предмету за усклађивање војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године. Управни суд је по том приговору донео Решење од 17.12.2018. године којим се одбија приговор у предмету Управног суда У 7788/18 као неоснован, са образложењем да је одлука у предмету У 7788/18 донета дана 05.12.2018. године.
Рајко је у приговору посебно указао на праксу Уставног суда да се управни поступак и управни спор посматрају као јединствена целина, што је наведено у пресуди Уставног суда Уж-3972/2015 од 26.04.2018. године. Управни суд је повреду права на суђење у разумном року ценио само у односу на трајање управног спора у предмету У 7788/18 од 07.05.2018. године, односно од подношења тужбе до доношења одлуке УпС. Уопште није разматрао претходне управне поступке и спорове у истој правној ствари.
Решење о одбијању приговора је Рајку достављено 24.12.2018. године. У образложењу решења наводи се да је предмет У 7788/18 већан 05.12.2018. године, а да је одлука експедована 14.12.2018. године.
Пресуда УпС у овом предмету је Рајку достављена 21.01.2019. године, од покретања поступка за усклађивање војне пензије за 11,06% до доношења ове пресуде протекло је 6 (шест) година.
Управни суд тврди да предмете решава по редоследу пријема тужби. На основу наведеног примера очигледно је да судија известилац Радмила Симић није решила предмете по редоследу пријема тужбе у суд, јер се предмет У 7788/2018 ни у ком погледу се не може сматрати приоритетнијим и хитнијим од предмета У 7593/2018.

Oдлука - пресуда УпС у предмету измене правоснажног решења о праву на пензију колеге Рајка ће бити битнија од донете одлуке - пресуде УпС у вези усклађивања војне пензије за 11,06 % од 01.01.2008. године. У овом предмету у вези 11,06 % очекујем да би по уставној жалби, коју је поднео колега Рајко, Уставни суд могао утврдити, пре свега, повреду права на суђење у разумном року, па сам сугерисао Рајку да ту повреду посебно истакне у уставној жалби.

Predlog:

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku praktično se ne odnosi na upravni postupak i upravni spor već se povreda prava na suđenje u razumnom roku kada je u pitanju upravni postupak i upravni spor može konstatovati samo odlukom Ustavnog suda, na osnovu prethodno podnete ustavne žalbe. Iz tih razloga kolega Rajko je na presudu Upravnog suda od 05.12.2018. podneo ustavnu žalbu pozivajući se, pred ostalog, na povredu člana 32 Ustava Republike Srbije tj. na povredu prava na suđenje u razumnom roku jer je ceo postupak trajao šest godina i iz tih razloga u ustavnoj žalbi zahtevao naknadu nematerijalne štete. Kada je u pitanju eventualna povreda prava na pravično sudjenje smatram da će u tom delu Ustavni sud odbaciti ustavnu žalbu jer je kolegi Rajku od 01.01.2008. godine penzija usklađena za ukupno 11,06 odsto.

Ishod ova dva upravna spora kolege Rajka, ishod eventualnih postupaka po ustavnim žalbama i odluke Ustavnog suda u tim postupcima u mnogome će opredeliti i sudbinu prava na redovno usklađivanje vojnih penzija za 4,21 %, koje je pretvoreno u deo vanrednog usklađivanja penzija za 11,06 % od 01.01.08. g.

Na osnovu svega iznetog predlažem kolegi Rajku da u predmetu Upravnog suda U 7593/2018 podnese prigovor predsedniku suda. Taj prigovor će verovatno biti odbijen, ali to ne menja suštinu - u predmetu U 7788/2018 nakon podnošenja prigovora 29.10.2018.godine predmet je rešen-većan u roku od nešto više od mesec dana i doneta presuda 05.12.2018. godine.

Iako je prigovor odbijen, podnošenje prigovora je verovatno ubrzalo donošenje odluke – presude Upravnog suda u predmetu U 7788/2018 od 07.05.2018. godine. Verujem da bi to mogao biti slučaj i u predmetu Upravnog suda U 7593/2018 od 03.05.2018. godine. Ako ništa drugo sa podnetim prigovorom zbog odugovlačenja postupka će predsednik suda upoznati sudiju izvestioca Radmilu Simić, što će je “naterati” da “predmet izvadi iz fioke” i u relativno kratkom roku predmet reši, jer u predmetu ne postoji ni jedno sporno pravno pitanje.