Rešenje RF PIO – Filijala za grad Beograd od 05.02.2019. godine

Poštovani!

Kolega Spahić Reuf podneo je RF PIO – Filijala za grad Beograd dana 23.01.2019. g. Zahtev za priznavanje prava na isplatu razlike između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o PUNIP (koristio je formu tog zahteva koju je ponudilo USPVLS).

Rešenjem RF PIO – Filijala za grad Beograd od 05.02.2019. godine zahtev kolege Reufa je odbačen pozivanjem na član 92. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku, sa obrazloženjem da je zahtev za isplatu odbijenih iznosa penzije zahtev imovinsko-pravnog karaktera, odnosno nije reč o upravnoj stvari o kojoj se odlučuje u upravnom postupku.

Kolega Reuf protiv ovog prvostepenog rešenja može podneti žalbu Direkciji Fonda i kasnije, ukoliko bude nezadovoljan rešenjem po žalbi, pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu. Pretpostavljam da bi u postupku po žalbi drugostepeni organ, i kasnije po podnetoj tužbi Upravni sud, podneti zahtev tretirao na isti način – kao zahtev imovinsko-pravnog karaktera.

Formu zahteva koju je ponudilo USPVLS sam zbog toga pomalo izmenio. U prilogu objavljujem tu izmenjenu formu zahteva.
Pre nekoliko dana, po toj izmenjenoj formi, Zahtev za priznavanje prava na razliku između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije zbog primene Zakona o PUNIP (donošenje i izdavanje rešenja o iznosu i načinu povraćaja zadržanih iznosa penzije) podneo je kolega vojni penzioner RF PIO – Filijala Kragujevac.