Presuda Upravnog suda, odeljenje u Novom Sadu, od 14.02.2019. g. - ponovno određivanje penzije (Vladimir Omorac)

Poštovani!

U prilogu objavljujem Presudu Upravnog suda, odeljenje u Novom Sadu, od 14.02.2019. g. - ponovno određivanje penzije (Vladimir Omorac).
Trebalo bi imati uvid u kompletan predmet da bi se dao ozbiljan komentar. Na osnovu objavljenog, kolega vojni penzioner je tražio ponovno određivanje penzije. Odluka UpS je pravilna - nema pravo.
U pitanju nije to pravo, već pravo na izmenu pravosnažnog rešenja Fonda SOVO o pravu na penziju, uvećanjem ranije određene penzije za 20% primenom člana 105. stav 2. i člana 79. stav 3. Zakona o PIO. To pravo je i dalje sporno i o njemu UpS nije odlučivao u ovom predmetu.
Pored toga Upravni sud se nije izjašnjavao i odlučivao ni o pravu na uvećanje penzije po osnovu ostvarenog penzijskog staža preko 40 godina, koje vojnim penzionerima penzionisanim do kraja 2011. godine nije priznato rešenjima Fonda SOVO (tzv. vojnim rešenjima) o pravu na penziju.

Procesno-pravni osnov za izmenu pravosnažnog rešenja, uvećanjem već određene penzije, je sadržan u članu 105 (stav 2) Zakona o PIO:
Član 105
Pravosnažno rešenje fonda može se izmeniti novim rešenjem ako je njime povređen zakon ili opšti akt fonda na štetu osiguranika odnosno korisnika prava ili ako je o nekom pravnom pitanju docnije zauzeto pravno shvatanje povoljnije za osiguranika.
Novo rešenje će se doneti i ako se sazna za činjenice koje su od uticaja na pravo osiguranika, a koje su nastale posle donošenja rešenja.
Prava utvrđena rešenjem donetim u postupku izmene pripadaju od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva za izmenu rešenja, odnosno od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu pokrenutom po službenoj dužnosti.
Kod ponovnog rešavanja o pravu osiguranika odnosno korisnika prava, prema stavu 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili u času donošenja konačnog rešenja. Ako se rešava o pravu prema stavu 2. ovog člana primeniće se propisi koji važe u vreme pokretanja postupka.

Procesno-pravni osnov za ponavljanje postupka, odnosno ponovno određivanje penzije je sadržan u članu 104 Zakona o PIO:
Član 104
Protiv konačnog rešenja fonda, u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka po zakonu kojim je uređen opšti upravni postupak, ili su protekli rokovi za ponavljanje postupka po tom zakonu, postupak se može ponoviti:
1) ako se sazna za nove činjenice, odnosno nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi sami, ili u vezi sa već upotrebljenim dokazima, mogli dovesti do drugačijeg rešenja;
2) kada je propušteno da se u ranijem postupku iznese neka činjenica, odnosno dokaz koji može dovesti do drugačijeg rešenja.
Ponavljanje postupka pokreće se na predlog osiguranika ili po službenoj dužnosti.
Ako je predlog za ponavljanje postupka podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut u roku od pet godina od dana dostavljanja rešenja osiguraniku, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji su važili u vreme donošenja rešenja po kome se postupak ponavlja. Ako je predlog podnet, odnosno postupak ponavljanja pokrenut po isteku tog roka, u ponovljenom postupku primenjuju se propisi koji važe u vreme podnošenja predloga za ponavljanje postupka, odnosno u vreme pokretanja tog postupka po službenoj dužnosti.
Na osnovu podataka pribavljenih u ranijem i ponovljenom postupku, nadležni organ novim rešenjem može ranije rešenje koje je bilo predmet ponavljanja ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem kojim se ukida ranije rešenje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Presuda Upravnog suda od 14.02.19. g. - Omorac - Copy.pdf)Presuda Upravnog suda od 14.02.19. g. - Omorac - Copy.pdf 387 kB