Izvršni odbor Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ raspravljao o odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

http://nezavisnost.org/izvrsni-odbor-sindikata-penzionera-srbije-nezavisnost-raspravljao-o-odluci-suda-za-ljudska-prava-u-strazburu/

Na sednici Izvršnog odbora Sindikata, odnosno Upravnog odbora Udruženja penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’, održanoj 1. marta, raspravljano je, između ostalog, o daljim potezima vezanim za odbijanje predstavke (kolektivne tužbe) za povraćaj umanjenja penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu isplate penzija, od strane sudije pojedinca iz Suda za ljudska prava u Strazburu, kao neprihvatljive.

Izvršni, odnosno Upravni odbor ostaje pri oceni da je odbijanje ove predstavke, kao neprihvatljive, uz obrazloženje da Sindikat penzionera kao podnosilac  (odnosno penzioneri, članovi Sindikata koje on zastupa) nije bio dovoljno ugrožen kako bi se to moglo smatrati kršenjem određenih članova Konvencije o ljudskim pravima, apsolutno subjektivno, proizvoljno, politički i pravno nekorektno. Na neki način, to je i diskriminirajuće u odnosu na ranije donošene odluke Suda po istom ili sličnom pravnom osnovu, ali kad su u pitanju bile druge zemlje – članice EU.

Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ i njegovi članovi, su i dalje ubeđeni da su pravo i pravda na njihovoj strani, jer im je onemogućeno raspolaganje privatnom svojinom, pri čemu je prekršen najviši pravni akt – Ustav koji štiti stečeno pravo, kao i zakoni kojima se reguliše sticanje penzije, kao i odnos prema ličnoj svojini.

Neke špekulacije kako Sindikat nije ispoštovao proceduru, apsolutno su bez osnova. Kao što smo u nekoliko navrata već izveštavali, sva potrebna procedura u zemlji u potpunosti ispoštovana. Pre obraćanja Sudu u Strazburu Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ je ovaj problem pokušao da reši kroz sve nadležne institucije sistema u Republici Srbiji (političke, izvršne i sudske). Ispunjeni su i svi formalni zahtevi Suda u Strazburu (potrebni obrasci i formulari, agrumenti i dokazi za opravdanost predstavke, kao i za legitimnost Sindikata penzionera za njeno podnošenje). Uz predstavku, Sudu su dostavljeni i spiskovi više stotina članova Sindikata, sa punim imenom i prezimenom, matičnim brojem, adresom i telefonom, koji su potpisali ugovore o zastupanju i dali punomoćje za zastupanje u ovom predmetu advokatskoj kancelariji koja je, u ime Sindikata, podnela predstavku. Konačno, prema Statutu Suda, u slučaju da u predstavci nedostaju neki neophodni pokazatelji ili potrebni prilozi, Sud ima obavezu da od podnosioca predstavke traži da te nedodtatke otkloni. Sindikatu penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ takav zahtev nije stigao, niko nas nije kontaktirao, usmeno ni pismeno. Jedina vest od Suda u Strazburu je ona o odbijanju predstavke, sa nama totalno neprihvatljivim obrazloženjem.

Kao što je i najavljeno, Sindikat penzionera će nastaviti borbu za ostvarivanje prava svojih članova i svih drugih oštećenih penzionera. Budući da je odluka Suda u Strazburu konačna, bez mogućnosti prigovora i žalbe, Sindikat će preduzeti druge mere i aktivnosti, u zemlji i na međunarodnom planu.

Kako bi te aktivnosti bile u potpunosti u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, Sindikat je već konsultovao neke eksperte za uporedno pravo, a formiraće će i posebnu ekspertsku radnu grupu sa zadatkom da predloži konkretne mere i aktivnosti za čiju realizaciju i pozitivne efekte ima najviše izgleda. Pri tome će se uvažavati sve date okolnosti i imati u vidu obaveze Republike Srbije prema nekim konvencijama i sporazumima koji su, ili nisu ratifikovani, Osim toga, Sindikat penzionera i UGS NEZAVISNOST će se obratiti svojim evropskim i međunarodnim asocijacijama i organizacijama (FERPA; EKS; MKS; MOR) sa zahtevom za pravnu pomoć i svaku drugu logistićku podršku. Naravno, nastavićemo i sa pritiskom na Vladu i Parlament, insistirajući da konačno prihvate inicijativu za donošenje Zakona o pretvaranju duga penzionerima u javni dug i da ponude neki način nagodbe, odnosno dogovora o pravednom obeštećenju oštećenih penzionera.