Билтени Врховног касационог суда, издања из 2018. г.

Билтен Врховног касационог суда је публикација Врховног касационог суда у којој се објављују: правна схватања судских одељења, закључци са саветовања које организује Врховни касациони суд, одлуке Европског суда за људска права и других међународних институција од значаја за заштиту људских права и основних слобода, сентенце из одлука судова утврђене на седницама одељења, стручни радови и друга акта од значаја за организацију, уређење и функционисање судова.

У прилогу објављујем издања Билтена ВКС из 2018. године, преузета са сајта ВКС.