Rešavanje zahteva za donošenje rešenja o izvršenom usklađivanju penzije za 4,21% nije od egzistencijalnog značaja koji iziskuje naročitu hitnost u postupanju

RŽ1 U 4/2019 CELOVITOST POSTUPKA; ZNAČAJ SLUČAJA PODNOSIOCA PREDSTAVKE

Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz ..., ..., čiji je punomoćnik Jovo Borić, advokat iz ..., ..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 313/2018 od 27.12.2018. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je 24.01.2019. godine, bez ispitnog postupka

R E Š E NJ E

ODBIJA SE žalba predlagača i potvrđuje rešenje Upravnog suda R4 u 313/2018 od 27.12.2018. godine.
ODBIJA SE zahtev predlagača za naknadu troškova postupka.

Iz Obrazloženja:

Predlagač AA je 15.01.2019. godine podnela Vrhovnom kasacionom sudu, preko Upravnog suda, žalbu protiv rešenja Upravnog suda R4 u 313/2018 od 27.12.2018. godine, kojim je odbijen njen prigovor radi ubrzanja postupka u predmetu Upravnog suda 25U 2544/18, kao neosnovan. Predlagač smatra da postupak nerazumno dugo traje, jer se radi o postupku povodom tužbe zbog ćutanja uprave u predmetu najnižeg stepena složenosti. Ističe da ima ... godina života, a da se predmet upravnog spora odnosi na penziju koja je jedini izvor prihoda predlagača. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud ukine ožalbeno rešenje, utvrdi povredu prava na suđenje u razumnom roku predlagača, naloži postupajućem sudiji da prioritetno donese odluku, kao i da predlagaču naknadi troškove postupka.

…..

Polazeći od činjenica i okolnosti ovog slučaja, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pravilno postupio Upravni sud kada je odbio prigovor predlagača radi ubrzanja postupka u predmetu tog suda 21U 2544/18, jer upravni spor koji je pokrenut zbog ćutanja uprave traje nepunih godinu dana, a tuženi organ je neposredno pred podnošenje tužbe doneo upravni akt po žalbi tužilje i tužilja je tužbu proširila na novodoneti akt. Upravni sud je preduzimao radnje po podnetoj tužbi u cilju njenog uređenja i dopune dostavljanjem dodatnih dokaza i pribavio je spise predmeta neophodne za donošenje odluke o tužbi, ali je spise morao da vrati na zahtev tuženog organa jer su bili neophodni za rešavanje drugog zahteva tužilje koji se odnosi na priznavanje prava na novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu. Prema pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda, efikasno postupanje suda u upravnom sporu ne isključuje ocenu vremenskog aspekta upravnog postupka koji predstavlja integralni deo postupka rešavanja o pravu predlagača. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, upravni postupak je pokrenut zahtevom predlagača od 03.10.2017. godine, a prigovor radi ubrzanja postupka u upravnom sporu je podnet 22.11.2018. godine, pa ukupno trajanje upravnog postupka i upravnog spora za sada ne opravdava potrebu nalaganja prioritetnog rešavanja predmeta, bez obzira na to što je predlagač AA u poznim godinama života. Predlagač je korisnik porodične penzije i u toku postupka zaštite prava na suđenje u razumnom roku nije pružila dokaze o tome da je rešavanje njenog zahteva za donošenje rešenja o izvršenom usklađivanju penzije za 4,21% od egzistencijalnog značaja koji iziskuje naročitu hitnost u postupanju.

Zbog svega izloženog, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu odredbe člana 17. st. 1. i 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, odlučio kao u stavu prvom dispozitiva rešenja.

Vrhovni kasacioni sud je odbio i zahtev predlagača za naknadu troškova postupka primenom odredbe člana 153. stav 1. Zakona o parničnom postupku u vezi sa članom 30. Zakona o vanparničnom postupku, imajući u vidu da predlagač nije uspeo u postupku po žalbi. Stoga je odlučeno kao u stavu drugom dispozitiva.